Koduleht Koduleht

Renvela
sevelamer carbonate

HINNAD

RENVELA tablett 800mg N180

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 60,99 €
Hüvitatud: 0,00 €

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Renvela 800 mg õhukese polümeerikattega tabletid

sevelameerkarbonaat (sevelameri carbonas)


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Renvela ja milleks seda kasutatakse

 2. Mida on vaja teada enne Renvela võtmist

 3. Kuidas Renvela’t võtta

 4. Võimalikud kõrvaltoimed

 5. Kuidas Renvela’t säilitada

 6. Pakendi sisu ja muu teave


 1. Mis ravim on Renvela ja milleks seda kasutatakse


  Renvela sisaldab toimeainena sevelameerkarbonaati. See seob seedetraktis toidus leiduvaid fosfaate ning vähendab nii fosfaaditaset vereseerumis.


  Seda ravimit kasutatakse hüperfosfateemia (kõrge fosforisisaldus veres) ohjeldamiseks järgmistel juhtudel:

  • dialüüsravil (vere puhastamismeetod) olevad täiskasvanud patsiendid; ravimit võib kasutada patsientidel, kes on hemodialüüsil (vere filtreerimise seade) või peritoneaaldialüüsil (lahus pumbatakse kõhuõõnde ja veri filtreerub läbi kehasiseste membraanide);

  • kroonilise (pikaajalise) neeruhaigusega patsiendid, kes ei saa dialüüsravi ja vereseerumi fosforisisaldus on 1,78 mmol/l või sellest kõrgem.


   Seda ravimit tuleb kasutada koos teiste ravimitega nagu kaltsiumilisandid ja D-vitamiin, et vältida luuhaiguse teket.

   Seerumi kõrgenenud fosforitase võib põhjustada teie kehas tahkeid ladestusi, mida nimetatakse kaltsifikatsiooniks. Need ladestused võivad teie veresooni jäigastada ning raskendada organismi

   vereringet. Seerumi kõrgenenud fosforitase võib samuti põhjustada nahasügelust, silmade punetust, luuvalu ja luumurde.


 2. Mida on vaja teada enne Renvela võtmist Renvela’t ei tohi kasutada

  • kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline,

  • kui fosfaaditase teie veres on madal (seda kontrollib teie jaoks arst),

  • kui teil on sooleummistus.


   Hoiatused ja ettevaatusabinõud

   Enne Renvela võtmist pidage nõu oma arstiga, kui teie puhul kehtib üks allpool loetletust:

  • neelamisprobleemid; teie arst määrab teile pigem Renvela suukaudse suspensiooni pulbrit;

  • peristaltika (sooletegevuse) probleemid maos ja soolestikus,

  • sagedane iiveldus,

  • aktiivne soolepõletik,

  • teil on olnud suuremahuline mao- või sooleoperatsioon.


   Öelge oma arstile, kui teil ravi ajal Renvela’ga

  • tekib tugev kõhuvalu, mao või soolestiku häired või veri väljaheites (seedetrakti veritsus); need sümptomid võivad olla tingitud tõsisest soolepõletikust, mida põhjustab sevelameeri kristallide ladestumine teie soolestikku; võtke ühendust oma arstiga, kes otsustab, kas ravi jätkata või mitte.


   Lisaravi

   Seoses teie neerude seisundi või dialüüsiraviga

  • Teie vere kaltsiumisisaldus võib langeda liiga madalale või tõusta liiga kõrgeks. See ravim ei sisalda kaltsiumi, mistõttu arst võib teile välja kirjutada kaltsiumitablette.

  • D-vitamiini sisaldus teie veres võib olla liiga madal. Seetõttu võib arst kontrollida D-vitamiini sisaldust teie veres ning määrata teile vajaduse korral täiendavalt D-vitamiini preparaate. Kui te ei tarvita multivitamiine, võib teil veres tekkida A-, E- ja K-vitamiinide ning foolhappe puudus ning seetõttu võib teie arst nende sisaldust kontrollida ning määrata teile vastavalt vajadusele täiendavaid vitamiinipreparaate.

  • Teie vere bikarbonaadisisaldus võib muutuda ning vere ja teiste kudede happelisus tõusta. Teie arst peab jälgima bikarbonaadi sisaldust teie veres.


   Erimärkus peritoneaaldialüüsipatsientidele

   Teil võib tekkida peritoneaaldialüüsiga seotud peritoniit (kõhuvedeliku infektsioon). Selle ohu vähendamiseks tuleb koti vahetamisel hoolikalt järgida steriilsusnõudeid. Mistahes uute kõhuhädade,

   kõhu paistetuse, kõhuvalu, kõhu valulikkuse või jäikuse, kõhukinnisuse, palaviku, külmavärinate, iivelduse või oksendamise märkide või sümptomite tekkimisel teatage neist viivitamatult oma arstile.


   Lapsed

   Ohutust ja efektiivsust ei ole uuritud lastel (vanuses kuni 6 aastat). Seetõttu ei soovitata selle ravimiga ravida lapsi, kes on nooremad kui 6 aastat.


   Muud ravimid ja Renvela

   Teatage oma arstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.


  • Renvela’t ei tohi võtta samaaegselt tsiprofloksatsiiniga (antibiootikum).


  • Kui võtate südame rütmiprobleemide või epilepsia ravimeid, tuleb teil enne Renvela võtmist oma arstiga nõu pidada.


  • Renvela võib vähendada selliste ravimite nagu tsüklosporiin, mükofenolaatmofetiil ja takroliimus (immuunsüsteemi pärssimiseks kasutatavad ravimid) toimet. Nende ravimite tarvitamisel nõustab teid arst.


  • Mõnedel levotüroksiini (kasutatakse kilpnäärmehormooni madala taseme raviks) ja Renvela’t võtvatel inimestel võib harva esineda kilpnäärmehormooni puudulikkust. Seetõttu võib arst hoolikamalt jälgida kilpnääret stimuleeriva hormooni taset teie veres.


  • Prootonpumba inhibiitoriteks nimetatavad ravimid nagu omeprasool, pantoprasool või lansoprasool, millega ravitakse kõrvetisi ja maosisu tagasivoolu söögitorru, võivad vähendada Renvela efektiivsust. Teie arst võib jälgida fosfaadisisaldust teie veres.


  Teie arst kontrollib regulaarselt Renvela ja muude ravimite koostoimeid.


  Mõnikord, kui Renvela’t tuleb võtta samaaegselt mõne teise ravimiga, arst võib teile soovitada võtta seda ravimit 1 tund enne või 3 tundi pärast Renvela’t. Arst võib pidada vajalikuks jälgida selle ravimi taset teie veres.

  Rasedus ja imetamine

  Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.


  Renvela võimalik ohtlikkus inimrasedusele ei ole teada. Pidage nõu oma arstiga, kes otsustab, kas jätkata ravi Renvela’ga.


  Ei ole teada, kas Renvela eritub rinnapiima ja võib mõjuda kahjulikult imikule. Pidage nõu oma arstiga, kes otsustab, kas te võite imetada või mitte ning kas on vaja lõpetada ravi Renvela’ga.


  Autojuhtimine ja masinatega töötamine

  Renvela tõenäoliselt ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.


  Abiained

  See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi tableti kohta, see tähendab põhimõtteliselt

  „naatriumivaba“.


 3. Kuidas Renvela’t võtta


  Võtke Renvela’t alati täpselt nii nagu arst on teile selgitanud. Annus määratakse vastavalt teie vereseerumi fosforitasemele.


  Soovitatav Renvela tablettide algannus täiskasvanutele ja eakatele on üks kuni kaks 800 mg tabletti iga toidukorraga 3 korda päevas. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.


  Võtke Renvela’t pärast sööki või koos toiduga.


  Tabletid tuleb tervelt alla neelata. Ärge neid purustage, närige ega tükkideks murdke.


  Alguses kontrollib teie arst iga 2...4 nädala järel teie vere fosforitaset ning võib vajaduse korral nõutava fosfaaditaseme saavutamiseks Renvela annust muuta.


  Järgige arsti määratud dieeti.


  Kui te võtate Renvela’t rohkem kui ette nähtud

  Võimaliku üleannustamise korral pöörduge viivitamatult oma arsti poole.


  Kui te unustate Renvela’t võtta

  Kui üks annus jäi võtmata, jätke see vahele ja võtke järgmine annus tavalisel ajal koos toiduga. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.


  Kui te lõpetate Renvela võtmise

  Ravi Renvela’ga on oluline õige fosfaadisisalduse säilitamiseks teie veres. Renvela võtmise lõpetamine võib põhjustada tõsiseid tagajärgi, nt veresoonte lupjumist. Kui te kaalute Renvela võtmise

  lõpetamist, pidage enne nõu oma arsti või apteekriga.

  Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


 4. Võimalikud kõrvaltoimed

  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõhukinnisus on väga sage kõrvaltoime (võib tekkida rohkem kui 1 inimesel 10-st). See võib olla

  soolesulguse varajane sümptom. Kui teil tekib kõhukinnisus, teatage sellest oma arstile või apteekrile.

  Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised. Kui teil tekib mõni järgnevalt loetletud kõrvaltoimetest, pöörduge kohe arsti vastuvõtule.

  • Allergiline reaktsioon (nähud on muuhulgas lööve, nõgestõbi, turse, hingamisraskus). See on väga harv kõrvaltoime (võib tekkida kuni 1 inimesel 10000-st).

  • Teatatud on soolesulguse tekkest (nähud on muuhulgas tugev kõhupuhitus, kõhuvalu, paistetus või soolestikukrambid, raske kõhukinnisus). Sagedus ei ole teada (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

  • Teatatud on sooleseina rebendi tekkest (nähud on muuhulgas tugev kõhuvalu, külmavärinad, palavik, iiveldus, oksendamine või kõhu tundlikkus). Sagedus ei ole teada.

  • Teatatud on tõsisest jämesoolepõletikust (sümptomid on muuhulgas tugev kõhuvalu, seedehäire või veri väljaheites – seedetrakti veritsus) ja kristallide ladestumisest soolestikku. Sagedus ei ole teada.

  Teised kõrvaltoimed, millest on teatatud Renvela’ga ravitavatel patsientidel. Väga sage:

  oksendamine, valu kõhu ülaosas, iiveldus.


  Sage (võib tekkida kuni 1 inimesel 10-st): kõhulahtisus, kõhuvalu, seedehäired, kõhugaasid


  Teadmata:

  sügeluse, lööbe, aeglustunud peristaltika (sooletegevus) juhud.


  Kõrvaltoimetest teatamine

  image

  Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 5. Kuidas Renvela’t säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil ja karbil pärast „EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  Hoidke pudel tihedalt suletuna niiskuse eest kaitstult. See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Renvela sisaldab

raudoksiid musta (E172), isopropüülalkoholi ja propüleenglükooli.

Kuidas Renvela välja näeb ja pakendi sisu


Renvela õhukese polümeerikattega tabletid on valged märgistusega Renvela 800 ühel küljel. Tabletid on pakitud kõrgtihedast polüetüleenist polüpropüleenkorgi ja kaitsekilega suletud pudelitesse.


Pakendi suurused:

Üks pudel sisaldab 30 tabletti või 180 tabletti.

1 pudel (ilma karbita), milles on 30 või 180 tabletti, ja mitmikpakend 180 tabletiga (6 pudelit 30 tabletiga).


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja Genzyme Europe B.V. Paasheuvelweg 25

1105 BP Amsterdam Holland


Tootja


Genzyme Ireland Limited IDA Industrial Park

Old Kilmeaden Road

Waterford Iirimaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


België/Belgique/Belgien/ Luxembourg/Luxemburg Sanofi Belgium

Tél/Tel: + 32 2 710 54 00

Lietuva

Swixx Biopharma UAB Tel: +370 5 236 91 40


България

Swixx Biopharma EOOD

Тел.: +359 (0)2 4942 480

Magyarország SANOFI-AVENTIS Zrt Tel: +36 1 505 0050


Česká republika sanofi-aventis, s.r.o. Tel: +420 233 086 111

Malta

Sanofi S.r.l.

Tel: +39 02 39394275


Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Nederland

Genzyme Europe B.V. Tel: +31 20 245 4000


Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Tel: +49 (0)180 2 222010

Norge

sanofi-aventis Norge AS Tlf: + 47 67 10 71 00


Eesti

Swixx Biopharma OÜ Tel: +372 640 10 30

Österreich

sanofi-aventis GmbH Tel: + 43 1 80 185 - 0


Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 1600

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o. Tel.: +48 22 280 00 00

España

sanofi-aventis, S.A. Tel: +34 93 485 94 00

Portugal

Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda.. Tel: +351 21 35 89 400


France

sanofi-aventis France Tél : 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

România

Sanofi Romania SRL Tel: +40 (0) 21 317 31 36


Hrvatska

Swixx Biopharma d.o.o. Tel: +385 1 2078 500

Slovenija

Swixx Biopharma d.o.o. Tel: +386 1 235 51 00


Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd T/A SANOFI Tel: +353 (0) 1 4035 600

Slovenská republika Swixx Biopharma s.r.o. Tel: +421 2 208 33 600


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: + 358 201 200 300


Italia

Sanofi S.r.l.

Tel: 800 536 389

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00


Κύπρος

C.A. Papaellinas Ltd.

Τηλ: +357 22 741741

United Kingdom (Northern Ireland) sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Tel: +44 (0) 800 035 2525


Latvija

Swixx Biopharma SIA Tel: +371 6 616 47 50


Infoleht on viimati uuendatud

.