Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Pemetrexed Fresenius Kabi

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Pemetrexed Fresenius Kabi, 100 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber Pemetrexed Fresenius Kabi, 500 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber pemetrekseed


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Ettevaatusabinõud valmistamisel ja manustamisel: Nagu teistegi potentsiaalselt toksiliste vähivastaste ravimitega, tuleb pemetrekseedi infusioonilahuste käsitsemisel ja valmistamisel olla ettevaatlik. Soovitatav on kasutada kaitsekindaid. Pemetrekseedi lahuse nahale sattumisel peske nahka kohe põhjalikult seebi ja veega. Pemetrekseedi lahuse sattumisel limaskestale loputage limaskesti rohke veega. Rasedad ei tohi tsütostaatiliste ravimpreparaatidega kokku puutuda. Pemetrekseed ei tekita ville. Pemetrekseedi ekstravasatsiooni puhuks spetsiifiline antidoot puudub. Seoses pemetrekseedi ekstravasatsiooniga on registreeritud vähe juhtumeid, mis uurija hinnangul ei olnud tõsised. Ekstravasatsiooni korral tuleb tegutseda vastavalt kohalikele tavadele nii nagu teiste ville mittetekitavate ainetega.