Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Actraphane

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Actraphane 30, 40 RÜ/ml (rahvusvahelist ühikut/ml) süstesuspensioon viaalis

Humaaninsuliin (Insulinum humanum)


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Infoleht on viimati uuendatud

.