Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Mimpara

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Mimpara 1 mg graanulid avatavas kapslis Mimpara 2,5 mg graanulid avatavas kapslis Mimpara 5 mg graanulid avatavas kapslis Tsinakaltseet


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kuidas Mimpara välja näeb ja pakendi sisu

Mipara graanulid on valged kuni valkjad ning on avatavates kapslites. Kapslitel on valge kapslikeha ja värviline kate ning ühel küljel on märgistus „1 mg“ (tumeroheline kate), „2,5 mg“ (kollane kate) või

„5 mg“ (sinine kate) ja teisel küljel märgistus „AMG“.


Mimpara on 1 mg, 2,5 mg või 5 mg kapslitena pudelites, karbi sees. Üks pudel sisaldab 30 kapslit.


Müügiloa hoidja ja tootja Amgen Europe B.V. Minervum 7061

4817 ZK Breda Holland

Müügiloa hoidja Amgen Europe B.V. Minervum 7061

4817 ZK Breda Holland


image

Tootja

Amgen NV Telecomlaan 5-7

1831 Diegem Belgia


image

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +370 5 219 7474


България

Амджен България ЕООД Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711


Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700


Danmark

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige Tlf: +45 39617500

Malta

Amgen B.V.

The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500


Deutschland

AMGEN GmbH

Tel.: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500


Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +372 586 09553

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000


Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217


España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. Tel.: +48 22 581 3000


France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda. Tel: +351 21 4220606


Hrvatska

Amgen d.o.o.

Tel: +385 (0)1 562 57 20

România

Amgen România SRL Tel: +4021 527 3000

Ireland

Amgen Ireland Limited Tel: +353 1 8527400

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o. Tel: +386 (0)1 585 1767


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Amgen Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 321 114 49


Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500


Kύπρος

C.A. Papaellinas Ltd Τηλ.: +357 22741 741

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100


Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle Tel: +371 257 25888

United Kingdom (Northern Ireland)

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305


Infoleht on viimati uuendatud

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel:

.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Juhised Mimpara graanulite võtmiseks


Alla neelata tuleb ainult graanulid. Kapsel ei ole sisse võtmiseks.


Te peate võtma graanuleid koos toidu või joogiga. Patsientidele, kes ei saa neelata, võib manustada graanuleid sondi (polüvinüülkloriidist nasogastraaltoru- või gastrostoomi) kaudu makku koos väikese koguse (vähemalt 5 milliliitrit) veega.


Patsientide jaoks, kes on suutelised neelama, vajate järgnevat:

image

väike kauss, tass või lusikas pehme toiduga (nt õunamahl või jogurt) või vedelikuga (nt õunamahl või lahus neeruhaigele väikelapsele). Vett ei soovitata, sest see muudab ravimi maitse mõruks. Kasutatava toidu hulk sõltub sellest, mitu kapslit on vaja ööpäevas võtta:

1 kuni 3 kapslit ööpäevas

kasutage vähemalt 1 supilusikatäit (15 milliliitrit)

4 kuni 6 kapslitt ööpäevas

kasutage vähemalt 2 supilusikatäit (30 milliliitrit)


image

image

imageKapsli avamiseks:

  • hoidke igat kapslit püstiasendis (värviline kate ülespoole);

  • koputage õrnalt kapslile, et selle sisu asetuks kapsli põhja (kapsli valgesse ossa);

  • hoidke kapslit püstiasendis pehme toidu või vedeliku kohal;

  • pigistage õrnalt kapsli katet ja keerake pisut eemaldamiseks, vältides kapsli sisu laialipudenemist.  • tühjendage kapsli kogu sisu toidu või vedeliku sisse.

  • Veenduge, et kapsli katteossa jäänud ravim saaks samuti tühjendatud toidu või vedeliku sisse.Hävitage kapsli osad.Manustage kogu söök või vedelik kohe. Kui te võtsite Mimpara graanuleid koos toiduga, jooge midagi peale, et tagada kogu ravimi allaneelamine.