Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Corbilta (previously Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz)

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Corbilta 75 mg/18,75 mg/200 mg õhukese polümeerikattega tabletid

levodopa/karbidopa/entakapoon


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

(E171).


Kuidas Corbilta välja näeb ja pakendi sisu


Corbilta 75 mg/18,75 mg/200 mg: hele pruunikaspunane, ovaalne õhukese polümeerikattega tablett, mille ühele küljele on pressitud märge “LCE 75”.


Corbilta 75 mg/18,75 mg/200 mg tabletid on saadaval viies erinevas pakendi suuruses (10, 30, 100, 130 või 175 tabletti). Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja Orion Corporation Orionintie 1

FI-02200 Espoo Soome


Tootja

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Soome


Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

FI-02200 Espoo Soome


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien

Sandoz n.v./s.a.

Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Lietuva

Orion Corporation Tel. +358 10 4261


България

ТП Сандоз

Teл.: + 359 2 970 47 47


Česká republika

Sandoz s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Luxembourg/Luxemburg

Sandoz n.v./s.a.

Tél/Tel: +32 2 722 97 97


Magyarország Sandoz Hungária Kft. Tel.: +36 1 430 2890


Danmark

Orion Corporation Tlf: +358 10 4261


Deutschland Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Eesti

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Ελλάδα

Novartis (Hellas) S.A.C.I. Τηλ: +30 210 2811712

Malta

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Nederland

Sandoz B.V.

Tel: +31 (0)36 5241600


Norge

Orion Corporation Tlf: +358 10 4261


Österreich

Sandoz GmbH

Tel: +43 5338 200 0


España

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


France

Orion Corporation

Tél: +358 10 4261

Polska

Orion Corporation Tel.: +358 10 4261


Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.

Tel: +351 21 924 19 19


Hrvatska

Sandoz d.o.o.

Tel. +385 1 2353 111


Ireland

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Ísland

Orion Corporation Sími: +358 10 4261

România

S.C Sandoz S.R.L.

+40 21 407 51 60


Slovenija

Lek Pharmaceuticals d.d.

Tel: +386 1 580 21 11


Slovenská republika

Sandoz d.d. organizačná zložka Tel: +421 2 48 200 600

Italia

Sandoz S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 3494


Κύπρος

Sandoz GmbH

Τηλ: +43 5338 200 0

Suomi/Finland

Orion Corporation Puh./Tel: +358 10 4261


Sverige

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Latvija

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

United Kingdom (Northern Ireland)

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Infoleht on viimati uuendatud.