Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Corbilta (previously Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz)

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Corbilta 50 mg/12,5 mg/200 mg õhukese polümeerikattega tabletid

levodopa/karbidopa/entakapoon


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

magneesiumstearaat, polüsorbaat 80, punane raudoksiid (E172), sahharoos, titaandioksiid (E171) ja kollane raudoksiid (E172).


Kuidas Corbilta välja näeb ja pakendi sisu


Corbilta 50 mg/12,5 mg/200 mg: pruunikas- või hallikaspunane, ümar, kumer poolitusjooneta õhukese polümeerikattega tablett, mille ühele küljele on pressitud märge “LCE 50”.


Corbilta on saadaval kuues erinevas pakendi suuruses (10, 30, 100, 130, 175 või 250 tabletti). Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja Orion Corporation Orionintie 1

FI-02200 Espoo Soome


Tootja

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7 FI-24100 Salo

Soome

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

FI-02200 Espoo Soome


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


België/Belgique/Belgien

Sandoz n.v./s.a.

Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Lietuva

Orion Corporation Tel. +358 10 4261


България

ТП Сандоз

Teл.: + 359 2 970 47 47


Česká republika

Sandoz s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Luxembourg/Luxemburg

Sandoz n.v./s.a.

Tél/Tel: +32 2 722 97 97


Magyarország Sandoz Hungária Kft. Tel.: +36 1 430 2890


Danmark

Orion Corporation Tlf: +358 10 4261


Deutschland Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Eesti

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Ελλάδα

Novartis (Hellas) S.A.C.I. Τηλ: +30 210 2811712

Malta

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Nederland

Sandoz B.V.

Tel: +31 (0)36 5241600


Norge

Orion Corporation Tlf: +358 10 4261


Österreich

Sandoz GmbH

Tel: +43 5338 200 0


España

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


France

Orion Corporation

Tél: +358 10 4261

Polska

Orion Corporation Tel.: +358 10 4261


Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.

Tel: +351 21 924 19 19


Hrvatska

Sandoz d.o.o.

Tel. +385 1 2353 111


Ireland

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Ísland

Orion Corporation Sími: +358 10 4261


Italia

Sandoz S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 3494

România

S.C Sandoz S.R.L.

+40 21 407 51 60


Slovenija

Lek Pharmaceuticals d.d.

Tel: +386 1 580 21 11


Slovenská republika

Sandoz d.d. organizačná zložka Tel: +421 2 48 200 600


Suomi/Finland

Orion Corporation Puh./Tel: +358 10 4261

Κύπρος

Sandoz GmbH

Τηλ: +43 5338 200 0

Sverige

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Latvija

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

United Kingdom (Northern Ireland)

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Infoleht on viimati uuendatud.