Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Irbesartan Teva

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Irbesartan Teva 75 mg Επικαλυμμένα με Λεπτό Υμένιο Δισκία

Irbesartan


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Irbesartan Teva και περιεχόμενο της συσκευασίας

Το Irbesartan Teva 75 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία είναι λευκό έως υπόλευκο, σχήματος καψακίου επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. Η μία πλευρά του δισκίου φέρει τυπωμένο τον αριθμό “93”. Η άλλη πλευρά του δισκίου φέρει τυπωμένο τον αριθμό “7464”.


Το Irbesartan Teva διατίθεται σε μεγέθη συσκευασίας των 7, 14, 28, 30, 56, 60, 80, 84, 90, 98 και 100 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων σε μη διάτρητες κυψέλες· μεγέθη συσκευασίας των 50 x 1 και 56 x 1 επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίo σε κυψέλες μονάδας δόσης και μέγεθος συσκευασίας των 28 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων σε μη διάτρητες ημερολογιακές κυψέλες.


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας :

Teva B.V. Swensweg 5 2031GA Haarlem Ολλανδία


Παραγωγοί:

Teva Operations Poland Sp.z.o.o ul. Mogilska 80

31-546 Kraków Πολωνία


Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

Debrecen H-4042 Ουγγαρία


Pharmachemie B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Ολλανδία


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 38207373

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 38207373


България

Тева Фарма ЕАД Teл: +359 24899585

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel: +36 12886400


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251007111

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Τel: +44 2075407117


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44985511

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 8000228400


Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 73140208

Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 66775590


Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal Tel: +372 6610801

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1970070


Ελλάδα

Specifar A.B.E.E. Τηλ: +30 2118805000

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: +48 223459300


España

Teva Pharma, S.L.U. Tel: +34 913873280

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 214767550


France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L. Tel: +40 212306524


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o

Tel: +385 13720000


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +44 2075407117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 15890390


Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 257267911


Ísland

Teva Finland Oy

Finnland

Sími: +358 201805900

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900


Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028917981

Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42121100

Κύπρος

Specifar A.B.E.E. Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland

Ireland

Tel: +44 2075407117


Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā Tel: +371 67323666


Lietuva

UAB Teva Baltics Tel: +370 52660203


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις <{ΜΜ/ΕΕΕΕ}>


Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν αυτό είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: .