Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Firmagon
degarelix

ΤΙΜΈς

FIRMAGON PS.INJ.SOL 80MG/VIAL BTx 1VIAL x6ML SOLV+1SYR+1 ΒΕΛΟΝΑ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ+1ΒΕΛΟΝΑ ΕΝΕΣΗΣ SOLV+1SYR+1 ΒΕΛΟΝΑ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ+1ΒΕΛΟΝΑ ΕΝΕΣΗΣ

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 103,29 €
Λιανεμποριο: 127,01 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

FIRMAGON PS.INJ.SOL 120MG/VIAL BTx2VIALS+2VIALSx6ML SOLV +2SYR+2 ΒΕΛΟΝEΣ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ+2ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΕΣΗΣ

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 188,05 €
Λιανεμποριο: 227,25 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


FIRMAGON 80 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα

δεγαρελίξη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.Εμφάνιση του FIRMAGON και περιεχόμενα της συσκευασίας

Το FIRMAGON είναι μια κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα. Η κόνις είναι λευκή έως υπόλευκη. Ο διαλύτης είναι ένα διαυγές, άχρωμο διάλυμα.

Το FIRMAGON είναι διαθέσιμο σε 2 συσκευασίες: Συσκευασία του 1 δίσκου που περιέχει:

1 φιαλίδιο κόνεως που περιέχει 80 mg δεγαρελίξης και 1 προγεμισμένη σύριγγα με 4,2 ml διαλύτη. 1 ραβδοειδές έμβολο, 1 προσαρμογέα φιαλιδίου και 1 βελόνα ένεσης.


Συσκευασία των 3 δίσκων που περιέχει:

3 φιαλίδια κόνεως που περιέχουν 80 mg δεγαρελίξης, 3 προγεμισμένες σύριγγες με 4,2 ml διαλύτη. 3 ραβδοειδή έμβολα, 3 προσαρμογείς φιαλιδίου και 3 βελόνες ένεσης.


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Ferring Pharmaceuticals A/S Amager Strandvej 405

2770 Kastrup

Δανία

Τηλ.: +45 8833 8834


Παρασκευαστής Ferring GmbH Wittland 11

D-24109 Kiel

Γερμανία


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας:


België/Belgique/Belgien

Ferring N.V.

Tel/Tél: +32 53 72 92 00

ferringnvsa@ferring.be

Lietuva

CentralPharma Communication UAB Tel: +370 5 243 0444

centralpharma@centralpharma.lt


България

Фармонт ЕООД

Tел: +359 2 807 5022

farmont@farmont.bg

Luxembourg/Luxemburg Ferring N.V. Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 53 72 92 00

ferringnvsa@ferring.be


Česká republika

Ferring Pharmaceuticals CZ s.r.o. Tel: +420 234 701 333

Magyarország

Ferring Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.

cz1-info@ferring.com Tel: +36 1 236 3800 ferring@ferring.hu


Danmark

Ferring Lægemidler A/S Tlf: +45 88 16 88 17

Malta

E.J. Busuttil Ltd. Tel: +356 21447184

info@ejbusuttil.com


Deutschland

Ferring Arzneimittel GmbH Tel: +49 431 5852 0

info-service@ferring.de

Nederland

Ferring B.V.

Tel: +31 235680300

infoNL@ferring.com


Eesti

CentralPharma Communication OÜ Tel: +372 601 5540

centralpharma@centralpharma.ee

Norge

Ferring Legemidler AS Tlf: +47 22 02 08 80

mail@oslo.ferring.com


Ελλάδα

Ferring Ελλάς ΜΕΠΕ Τηλ: +30 210 68 43 449

Österreich

Ferring Arzneimittel Ges.m.b.H. Tel: +43 1 60 8080

office@ferring.at


España

Ferring, S.A.U.

Tel: +34 91 387 70 00

registros@ferring.com

Polska

Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. Tel: +48 22 246 06 80

PL0-Recepcja@ferring.com


France

Ferring S.A.S.

Tél: +33 1 49 08 67 60

information.medicale@ferring.com

Portugal

Ferring Portuguesa – Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda.

Tel: +351 21 940 51 90


Hrvatska

Clinres farmacija d.o.o. Tel: +385 1 2396 900

info@clinres-farmacija.hr

România

Ferring Pharmaceuticals Romania SRL Tel: +40 356 113 270


Ireland

Ferring Ireland Ltd. Tel: +353 1 4637355

EnquiriesIrelandMailbox@ferring.com

Slovenija

SALUS, Veletrgovina, d.o.o. Tel: +386 1 5899 179

regulatory@salus.si


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 70 00

Slovenská republika Ferring Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 54 416 010

SK0-Recepcia@ferring.com


Italia

Ferring S.p.A.

Tel: +39 02 640 00 11

Suomi/Finland

Ferring Lääkkeet Oy Puh/Tel: +358 207 401 440

info@ferring.fi


Κύπρος

 1. Potamitis Medicare Ltd

  Τηλ: +357 22583333

  Sverige

  Ferring Läkemedel AB Tel: +46 40 691 69 00

  a.potamitismedicare@cytanet.com.cy info@ferring.se


  Latvija

  CentralPharma Communication SIA

  Tālr: +371 674 50497

  centralpharma@centralpharma.lv

  United Kingdom (Northern Ireland)

  Ferring Ireland Ltd. Tel: +353 1 4637355

  EnquiriesIrelandMailbox@ferring.com


  Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά τον.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες υγείας:

  Οδηγίες για ορθή χρήση ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  • ΜΗΝ ΑΝΑΚΙΝΕΙΤΕ ΤΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ


image

image

Η συσκευασία περιέχει ένα φιαλίδιο κόνεως και μία προγεμισμένη σύριγγα με διαλύτη τα οποία πρέπει να προετοιμάζονται για υποδόρια ένεση.


image

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα από τη συσκευασία του προσαρμογέα φιαλιδίου. Εφαρμόστε τον προσαρμογέα στο φιαλίδιο με την κόνη πιέζοντας τον προσαρμογέα μέχρι η ακίδα να διαπεράσει το ελαστικό πώμα και ο προσαρμογέας να εφαρμόσει σωστά.


2. Προετοιμάστε την προγεμισμένη σύριγγα εφαρμόζοντας το ραβδοειδές έμβολο.


3. Αφαιρέστε το καπάκι από την προγεμισμένη σύριγγα. Εφαρμόστε τη σύριγγα στο φιαλίδιο με την κόνη βιδώνοντάς

τη στον προσαρμογέα. Μεταφέρετε όλο το διαλύτη στο

φιαλίδιο με την κόνη.4. Ενώ η σύριγγα εφαρμόζει ακόμα στον προσαρμογέα, ανακινήστε με απαλή περιστροφική κίνηση μέχρι το υγρό να γίνει διαυγές και χωρίς αδιάλυτη κόνη ή σωματίδια. Εάν η κόνις κολλήσει στα τοιχώματα του φιαλιδίου πάνω από το επίπεδο του υγρού, μπορείτε να γείρετε ελαφρώς το φιαλίδιο. Αποφύγετε την έντονη ανάδευση για να μη δημιουργηθεί αφρός.


Ένας δακτύλιος από μικρές φυσαλίδες αέρα στην επιφάνεια του υγρού είναι αποδεκτός. Η διαδικασία της ανασύστασης συνήθως διαρκεί λίγα λεπτά, αλλά μπορεί να διαρκέσει έως και 15 λεπτά σε ορισμένες περιπτώσεις.image

5. Αναποδογυρίστε το φιαλίδιο και αναρροφήστε έως τη γραμμή βαθμονόμησης πάνω στη σύριγγα για ένεση.


Φροντίζετε πάντα να αναρροφάτε τον ακριβή όγκο και ρυθμίζετε σε περίπτωση φυσαλίδων αέρα.

6. Αποσυνδέστε τη σύριγγα από τον προσαρμογέα φιαλιδίου και εφαρμόστε στη σύριγγα τη βελόνα για βαθιά υποδόρια ένεση.7. Κάντε μια βαθιά υποδόρια ένεση. Για να το κάνετε αυτό: πιάστε σφιχτά το δέρμα της κοιλιάς, ανασηκώστε τον υποδόριο ιστό και εισάγετε τη βελόνα βαθιά υπό γωνία όχι μικρότερη από 45 μοίρες.


Ενέσατε 4 ml FIRMAGON 80 mg αργά, αμέσως μετά την ανασύσταση*.

8. Δεν πρέπει να γίνονται ενέσεις σε σημεία όπου ο ασθενής δέχεται πίεση, π.χ. γύρω από τη ζώνη ή κοντά στα πλευρά.


Μην ενίετε απ’ευθείας μέσα σε φλέβα. Τραβήξτε απαλά το έμβολο για να ελέγξετε εάν αναρροφάται αίμα. Εάν εμφανιστεί αίμα στη σύριγγα, το φαρμακευτικό προϊόν δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί. Σταματήστε τη διαδικασία και απορρίψτε τη σύριγγα και τη βελόνα (κάντε ανασύσταση νέας δόσης για τον ασθενή).


image

* Η χημική και φυσική σταθερότητα κατά τη χρήση έχει αποδειχθεί για 2 ώρες στους 25° C. Από μικροβιολογική άποψη, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως, εκτός και εάν η μέθοδος ανασύστασης αποκλείει τον κίνδυνο μικροβιολογικής μόλυνσης. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί άμεσα, ο χρόνος και οι συνθήκες φύλαξης κατά τη χρήση είναι υπό την ευθύνη του χρήστη.