Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Abilify
aripiprazole

ΤΙΜΈς

ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 2,51 €
Λιανεμποριο: 3,46 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ABILIFY ORAL.SOL 1 MG/ML 1 φιάλη (PET)x150ML+ 1 κύπελλο +1 βαθμονομημένο σταγονόμετρο 1 κύπελλο +1 βαθμονομημένο σταγονόμετρο

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 20,56 €
Λιανεμποριο: 28,34 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ABILIFY TAB 10MG/TAB BTx28 (σε BLIST ALU/ALU διάτρητα) (σε BLIST ALU/ALU διάτρητα)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 22,34 €
Λιανεμποριο: 30,79 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ABILIFY TAB 15MG/TAB BTx28 (σε BLIST ALU/ALU διάτρητα) (σε BLIST ALU/ALU διάτρητα)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 23,11 €
Λιανεμποριο: 31,84 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ABILIFY TAB 30MG/TAB BTx28 (σε BLIST ALU/ALU διάτρητα) (σε BLIST ALU/ALU διάτρητα)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 44,66 €
Λιανεμποριο: 61,55 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ABILIFY MAINTENA PD.S.IN.PR 400mg/VIAL 1VIAL+1VIAL SOLV + 1 Vial SOLV + 1 σύριγγα με προσαρτημένη βελόνα+1 αναλώσιμη σύριγγα με καπάκι ασφαλείας luer + 1 προσαρμογέα φιαλιδίου + 2 βελόνες (38 και 50 mm)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 180,55 €
Λιανεμποριο: 218,18 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


ABILIFY 5 mg, δισκία ABILIFY 10 mg, δισκία ABILIFY 15 mg, δισκία ABILIFY 30 mg, δισκία


αριπιπραζόλη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Κάλυμμα δισκίου

ABILIFY 5 mg, δισκία: λάκα αργιλούχου ινδικοκαρμίνιου (Ε 132) ABILIFY 10 mg, δισκία: κόκκινο οξείδιο του σιδήρου (Ε 172) ABILIFY 15 mg, δισκία: κίτρινο οξείδιο του σιδήρου (Ε 172) ABILIFY 30 mg, δισκία: κόκκινο οξείδιο του σιδήρου (Ε 172)

Εμφάνιση του ABILIFY και περιεχόμενα της συσκευασίας

Τα δισκία ABILIFY 5 mg είναι ορθογώνια και κυανά και φέρουν χαραγμένα «A-007» και «5» στη μια πλευρά.

Τα δισκία ABILIFY 10 mg είναι ορθογώνια και ρoζ και φέρουν χαραγμένα «A-008» και «10» στη μια

πλευρά.

Τα δισκία ABILIFY 15 mg είναι στρογγυλά και κίτρινα και φέρουν χαραγμένα «A-009» και «15» στη μια πλευρά.

Τα δισκία ABILIFY 30 mg είναι στρογγυλά και ρoζ και φέρουν χαραγμένο «A-011» και «30» στη μια πλευρά.


Το ABILIFY διατίθεται σε διάτρητες κυψέλες μονάδας δόσης, συσκευασμένες σε κουτιά που περιέχουν 14 × 1, 28 × 1, 49 × 1, 56 × 1 ή 98 × 1 δισκία.


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Herikerbergweg 292

1101 CT, Amsterdam

Ολλανδία


Παρασκευαστής

Elaiapharm

2881 Route des Crêtes, Z.I. Les Bouilides-Sophia Antipolis,

06560 Valbonne

Γαλλία


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας:


België/Belgique/Belgien

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Lietuva

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555

България

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Luxembourg/Luxemburg

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555


Česká republika

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Magyarország

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555


Danmark

Otsuka Pharma Scandinavia AB Tlf: +46 (0) 8 545 286 60

Malta

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555


Deutschland

Otsuka Pharma GmbH Tel: +49 (0) 69 1700 860

Nederland

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555


Eesti

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Norge

Otsuka Pharma Scandinavia AB Tlf: +46 (0) 8 545 286 60


Ελλάδα

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Österreich

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555


España

Otsuka Pharmaceutical, S.A. Tel: +34 93 550 01 00

Polska

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555


France

Otsuka Pharmaceutical France SAS Tél: +33 (0)1 47 08 00 00

Portugal

Lundbeck Portugal Lda Tel: +351 (0) 21 00 45 900


Hrvatska

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555

România

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555


Ireland

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Slovenija

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 (0) 535 7000

Slovenská republika

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555


Italia

Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l. Tel: +39 (0) 2 0063 2710

Suomi/Finland

Otsuka Pharma Scandinavia AB Puh/Tel: +46 (0) 8 545 286 60


Κύπρος

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Sverige

Otsuka Pharma Scandinavia AB Tel: +46 (0) 8 545 286 60


Latvija

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555

United Kingdom (Northern Ireland) Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις {ΜΜ/ΕΕΕΕ}

.