Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Xylocain
lidocaine

Indlægsseddel: Information til brugeren


Xylocain 100 mg/ml, kutan spray opløsning

Lidokain


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


.


Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Xylocain spray

 3. Sådan skal du tage bruge Xylocain spray

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse

  En dosis på Xylocain kutan spray indeholder 10 mg af et lokalanæstetikum og analgetisk virkning. Xylokain spray kan bruges af voksne og børn fra 2 år.

  Xylocain spray bruges til at give midlertidig bedøvelse eller som smertestillende middel før

  undersøgelser/ procedurer udført af læger eller tandlæger, for eksempel:

  • Undersøgelse af luftvejene

  • Ved mindre kirurgiske indgreb i halsen, munden og næsehulen

  • I forbindelse med kikkert undersøgelser

  • Den sidste fase ved fødsel og ved evt. syning af fødselsskader

  • I tandpleje, f.eks. før lokalbedøvelses injektion


   Lidocain som er indeholdt i Xylocain kan også være godkendt til at behandle andre sygdomme, der ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Spørg din læge, farmaceut eller andet sundhedspersonale, hvis du har yderligere spørgsmål og følg altid deres anvisninger.


 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Xylocain kutan spray Brug ikke Xylocain kutan spray

  • Hvis du er overfølsom (allergisk) over for lidocain eller andre lokalanalgetika eller et af de øvrige indholdsstoffer i Xylocain (angivet i punkt 6).


   Advarsler og forsigtighedsregler

  • Brug af Xylocain kutan spray i munden og åndedrætsorganerne kan påvirke synkefunktionen, hvilket kan øge risikoen for, ved uheld at få Xylocain spray ned i luftrøret. Denne bedøvelses form kan øge risikoen for bidskader. Før indtagelse af mad og drikkevarer bør bedøvelsen være helt ophævet.

  • Tal med din læge, før du bruger Xylocain spray, hvis du lider af hjerte-kar-sygdom, forstyrrelse af hjertets ledningssystem (hjerteblok), porfyri (en arvelig sygdom i stofskiftet), har en alvorlig leversygdom, alvorlig nedsat nyrefunktion eller er generelt svækket.

  • Fortæl din læge, hvis du lider af en sygdom kaldet porfyri


  Brug af anden medicin sammen med Xylocain spray

  Fortæl altid din læge tandlæge eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.


  Risikoen for bivirkninger stiger, hvis du bruger Xylocain, samtidigt med visse andre lægemidler, især

  • andre lokalanæstetika.

  • medicin for uregelmæssig hjerterytme aktivitet (såkaldte antiarytmika).


  Graviditet og amning

  Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger Xylocain kutan spray. Spørg din læge eller apoteket før du tager nogen form for medicin.


  Midlertidig brug af Xylocain kutan spray under graviditet medfører sandsynligvis ikke skadelige virkninger på fosteret.


  Lidocain udskilles i modermælk, men påvirker sandsynligvis ikke det ammende barn.


  Trafik- og arbejdssikkerhed

  Xylocain kutan spray har minimal eller ingen effekt på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. En vis forbigående effekt på koordinering og bevægelser kan forekomme og kan påvirke evnen til at koncentrere sig. Risikoen for disse bivirkninger afhænger af, hvor du er blevet behandlet, og den dosis Xylocain kutan spray du har modtaget.


 3. Sådan skal du bruge Xylocain kutan spray

  Din læge eller tandlæge vil afgøre den dosis, der passer til dig. Brug altid Xylocain kutan spray nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.


  Den sædvanlige dosis til voksne er mellem 20 og 200 mg (2-20 pust)


  Brug til børn

  For børn under 12 år, bør dosis ikke overskride 4-5 mg / kg (8 - 10 pust for et barn, der vejer 20 kg), når det anvendes i næsen eller munden.


  Hvis du har brugt for meget Xylocain kutan spray

  Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Xylocain kutan spray, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

  Symptomer på overdosering er snurren og prikken i læberne, følelsesløshed i tungen, svimmelhed, forvirring, ringen for ørene (tinnitus), synsforstyrrelser, rysten, bevidstløshed, krampeanfald og påvirkning af vejrtrækningen.


  Ved tidlige tegn på overdosering, bør spray behandlingen straks seponeres då det reducerer risikoen for alvorlige bivirkninger hurtigt. Hvis du bemærker nogen af disse symptomer, skal du kontakte din læge eller tandlæge straks.


  Hvis du har yderligere spørgsmål om denne medicin, så spørg din læge eller apotek.

 4. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Lokal irritation på påførings stedet for behandling kan forekomme.

  Sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1000): Allergiske reaktioner, som i alvorlige tilfælde medfører anafylaktisk shock (pludselig allergisk reaktion såsom udslæt, hævelse, feber, åndedrætsbesvær og besvimelse). Hvis du oplever alvorlige allergiske reaktioner, bør du straks kontakte en skadestue.

  Lidocain kan forårsage akutte symptomer på forgiftning ved overdosering eller ved høj koncentration i blodet efter hurtig absorption.


  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, websted: www.meldenbivirkning.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 5. Opbevaring


  Opbevar Xylocain kutan spray utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

  Ved opbevaring under 8 °C kan der opstå udfældninger. Disse opløses igen ved opvarmning til stuetemperatur.


  Brug ikke Xylocain kutan spray efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Xylocain kutan spray:

  • 1 ml indeholder aktivt stof: lidokain 100 mg

  • Øvrige indholdsstoffer: ethanol 96% (241 mg), macrogol, banansmag, menthol, saccharin og renset vand


Udseende og pakningsstørrelser

50 ml spraypumpe flaske. Pakken indeholder ét kort sprayrør, omkring 120 mm.

Hver pakke indeholder en CE-mærket medicinsk anordning (sprayrør) til engangsbrug.


Yderligere korte sprayrør, omkring 120 mm, kan bestilles seperat. Lange sterile sprayrør, omkring 230 mm, kan bestilles separat.

Både korte og sterilt, lange sprayrør fås i pakker med 50 i hver.

Begge sprayrør er beregnet til engangsbrug og skal kasseres efter brug.


Sprayrør er bøjet til deres endelige form og bør ikke bøjes yderligere. Sprayrør må ikke afkortes, da dette ødelægger sprayfunktionen.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen


Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive, Citywest Business Campus Dublin 24, Irland

Tel.: 0045 78772887


Repræsentant:

Aspen Nordic Branch Office of Aspen Pharma Ireland Ltd. Borupvang 3, 2750 Ballerup

Danmark


Fremstiller


AstraZeneca AB 151 85 Södertälje


eller

Aspen Bad Oldesloe GmbH, 32-36 Industriestrasse, 23843 Bad Oldesloe, Tyskland Producent af ikke-sterile, korte sprayrør til Xylocain-pumpen:

Medical Device Management Ltd, 31 Braintree Business Park,

Blackwell Drive, Braintree, CM7 2PU, Storbritannien.


Autoriseret repræsentant af ikke-sterile, korte sprayrør til Xylocain-pumpen: Medical Device Management Ltd

Block B, The Crescent Building, Northwood, Santry, Dublin 9, D09 C6X8 Irland


Denne indlægsseddel blev senest revideret april 2022