Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Xylocain

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN


Xylocain 10 mg/ml og 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning

lidocainhydrochlorid


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Hvis du har for lavt kalium- og/eller iltindhold i blodet, eller forstyrrelser i din syre-base balance, bør din læge korrigere for dette, før du behandles med Xylocain injektionsvæsker.


Børn

Xylocain kan anvendes til børn over 1 år. Doser til børn skal tilpasses alder og vægt.


Brug af anden medicin sammen med Xylocain

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.


Der bør udvises forsigtighed med anvendelse af Xylocain, hvis du bruger følgende:


Udseende og pakningsstørrelser

Xylocain injektionsvæske, opløsning er en klar, farveløs opløsning.


Xylocain 10 mg/ml og 20 mg/ml fås i pakninger med 5 hætteglas a 20 ml injektionsvæske Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


Indehaver af markedsføringstilladelsen: Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive, Citywest Business Campus Dublin 24, Irland

Tel.: 0045 78772887


Repræsentant:

Aspen Nordic Branch Office of Aspen Pharma Ireland Ltd. Borupvang 3, 2750 Ballerup

Danmark


Fremstiller:

Recipharm Monts, Frankrig


Denne indlægsseddel blev senest revideret 01/2018