Domovská stránka Domovská stránka

Hyrimoz
adalimumab

CENY

20MG INJ SOL 2X0,4ML ISP

Velkoobchod: 11 174,09 Kč
Maloobchodní: 13 481,14 Kč
Uhrazen: 7 552,37 Kč

40MG INJ SOL 2X0,8ML ISP

Velkoobchod: 22 646,93 Kč
Maloobchodní: 26 353,67 Kč
Uhrazen: 15 757,88 Kč

40MG INJ SOL 2X0,8ML PEP

Velkoobchod: 22 646,93 Kč
Maloobchodní: 26 353,67 Kč
Uhrazen: 15 757,88 Kč

Příbalová informace: informace pro pacienta


Hyrimoz 20 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

adalimumabum


imageTento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vaše dítě začne tento přípravek

používat, protože obsahuje důležité údaje.

524) a voda pro injekci.


Jak přípravek Hyrimoz vypadá a co obsahuje toto balení


Přípravek Hyrimoz 20 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce pro použití u pediatrických pacientů je dodáván jako 0,4 ml čirého až slabě opalescenčního, bezbarvého až slabě nažloutlého roztoku.


Přípravek Hyrimoz je dodáván jako stříkačka na jedno použití z čirého skla typu I s jehlou z nerezové oceli a ochranou jehly s opěrkou na prsty, pryžovým krytem jehly a plastovým pístem. Stříkačka obsahuje 0,4 ml roztoku.


Krabička obsahuje 2 předplněné injekční stříkačky s přípravkem Hyrimoz.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Přípravek Hyrimoz je k dostání jako předplněná injekční stříkačka a předplněné pero (SensoReady).


Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz GmbH Biochemiestr. 10

6250 Kundl Rakousko


Výrobce


Sandoz GmbH Schaftenau Biochemiestr. 10

6336 Langkampfen Rakousko


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien

Sandoz nv/sa

Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Lietuva

Sandoz Pharmaceuticals d.d filialas

Tel: +370 5 2636 037


България

Сандоз България КЧТ Тел.: +359 2 970 47 47

Luxembourg/Luxemburg

Sandoz nv/saTél/Tel.: +32 2 722 97 97


Česká republika

Sandoz s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország Sandoz Hungária Kft. Tel.: +36 1 430 2890


Danmark/Norge/Ísland/Sverige

Sandoz A/S

Tlf: +45 63 95 10 00

Malta

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Tel: +356 21222872


Deutschland

Hexal AG

Tel: +49 8024 908 0

Nederland

Sandoz B.V.

Tel: +31 36 52 41 600


Eesti

Sandoz d.d. Eesti filiaal Tel: +372 665 2400

Österreich

Sandoz GmbH

Tel: +43 5338 2000


Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Sandoz Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 209 70 00


España

Sandoz Farmacéutica, S.A. Tel: +34 900 456 856

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda. Tel: +351 21 196 40 00


France

Sandoz SAS

Tél: +33 1 49 64 48 00

România

Sandoz SRL

Tel: +40 21 407 51 60


Hrvatska

Sandoz d.o.o.

Tel: +385 1 23 53 111

Slovenija

Lek farmacevtska družba d.d. Tel: +386 1 580 21 11

Ireland

Rowex Ltd.

Tel: + 353 27 50077

Slovenská republika

Sandoz d.d. - organizačná zložka

Tel: +421 2 48 200 600


Italia

Sandoz S.p.A. Tel: +39 02 96541

Suomi/Finland

Sandoz A/S

Puh/Tel: +358 10 6133 400


Κύπρος

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Τηλ: +357 22 69 0690

United Kingdom (Northern Ireland)

Sandoz GmbH

Tel: +43 5338 2000


Latvija

Sandoz d.d. Pārstāvniecība Latvijā

Tel: +371 67 892 006


Tato příbalová informace byla naposledy revidována v

.


  1. Návod k použití


Abyste zabránil(a) možným infekcím a zajistil(a), že tento léčivý přípravek používáte správně, je důležité dodržovat tyto pokyny.


Před podáním injekce s přípravkem Hyrimoz si přečtěte tento návod k použití, ujistěte se, že mu rozumíte a víte, jak dodržovat dané pokyny. Před prvním použitím Vám Váš lékař ukáže, jak správně připravit a podat předplněnou injekci pomocí stříkačky. Pokud máte nějaké dotazy, zeptejte se svého lékaře.


Předplněná injekční stříkačka na jedno použití s ochranou jehly a přidanou opěrkou na prsty

s přípravkem Hyrimoz


image


Obrázek A: Předplněná injekční stříkačka s ochranou jehly a přidanou opěrkou na prsty

Je důležité, abyste


Pokud máte jakékoli dotazy, sdělte je lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře, kteří jsou

seznámeni s přípravkem Hyrimoz.