Domovská stránka Domovská stránka

Hyrimoz
adalimumab

CENY

20MG INJ SOL 2X0,4ML ISP

Velkoobchod: 11 174,09 Kč
Maloobchodní: 13 481,13 Kč
Uhrazen: 7 552,37 Kč

40MG INJ SOL 2X0,8ML ISP

Velkoobchod: 22 646,93 Kč
Maloobchodní: 26 353,66 Kč
Uhrazen: 15 757,88 Kč

40MG INJ SOL 2X0,8ML PEP

Velkoobchod: 22 646,93 Kč
Maloobchodní: 26 353,66 Kč
Uhrazen: 15 757,88 Kč

Příbalová informace: informace pro pacienta


Hyrimoz 40 mg injekční roztok v předplněném injekčním peru

adalimumabum


imageTento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

524) a voda pro injekci.


Jak přípravek Hyrimoz vypadá a co obsahuje toto balení


Přípravek Hyrimoz 40 mg injekční roztok v předplněném peru je dodáván jako 0,8 ml čirého až slabě

opalescenčního, bezbarvého až slabě nažloutlého roztoku.


Přípravek Hyrimoz je dodáván jako předplněná injekční stříkačka na jedno použití sestavená do pera trojúhelníkového tvaru (SensoReady) s transparentním okénkem a štítkem. Stříkačka uvnitř pera je tvořena ze skla typu I, jehlou z nerezové oceli a vnitřním pryžovým krytem jehly. Stříkačka obsahuje 0,8 ml roztoku.


Krabička obsahuje 1 a 2 předplněná pera s přípravkem Hyrimoz.

Vícečetné balení obsahuje 6 (3 balení po 2) předplněných per s přípravkem Hyrimoz.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Přípravek Hyrimoz je k dostání jako předplněná injekční stříkačka a předplněné pero (SensoReady).


Držitel rozhodnutí o registraci


Sandoz GmbH Biochemiestr. 10

6250 Kundl Rakousko


Výrobce


Sandoz GmbH Schaftenau Biochemiestr. 10

6336 Langkampfen Rakousko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien

Sandoz nv/sa

Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Lietuva

Sandoz Pharmaceuticals d.d filialas Tel: +370 5 2636 037


България

Сандоз България КЧТ

Тел.: +359 2 970 47 47

Luxembourg/Luxemburg

Sandoz nv/saTél/Tel.: +32 2 722 97 97


Česká republika

Sandoz s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország Sandoz Hungária Kft. Tel.: +36 1 430 2890


Danmark/Norge/Ísland/Sverige

Sandoz A/S

Tlf: +45 63 95 10 00

Malta

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Tel: +356 21222872


Deutschland

Hexal AG

Tel: +49 8024 908 0

Nederland

Sandoz B.V.

Tel: +31 36 52 41 600


Eesti

Sandoz d.d. Eesti filiaal

Tel: +372 665 2400

Österreich

Sandoz GmbH

Tel: +43 5338 2000


Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Sandoz Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 209 70 00


España

Sandoz Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 900 456 856

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.

Tel: +351 21 196 40 00


France

Sandoz SAS

Tél: +33 1 49 64 48 00

România

Sandoz SRL

Tel: +40 21 407 51 60


Hrvatska

Sandoz d.o.o.

Tel: +385 1 23 53 111

Slovenija

Lek farmacevtska družba d.d. Tel: +386 1 580 21 11


Ireland

Rowex Ltd.

Tel: + 353 27 50077

Slovenská republika

Sandoz d.d. - organizačná zložka

Tel: +421 2 48 200 600


Italia

Sandoz S.p.A. Tel: +39 02 96541

Suomi/Finland

Sandoz A/S

Puh/Tel: +358 10 6133 400


Κύπρος

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Τηλ: +357 22 69 0690

United Kingdom (Northern Ireland)

Sandoz GmbH

Tel: +43 5338 2000

Latvija

Sandoz d.d. Pārstāvniecība Latvijā

Tel: +371 67 892 006


Tato příbalová informace byla naposledy revidována v

.

 1. Návod k použití


  Abyste zabránil(a) možným infekcím a zajistil(a), že tento léčivý přípravek používáte správně, je důležité dodržovat tyto pokyny.


  Před podáním injekce s přípravkem Hyrimoz si přečtěte tento návod k použití, ujistěte se, že mu rozumíte a víte, jak dodržovat dané pokyny. Před prvním použitím Vám Váš lékař ukáže, jak správně připravit a podat injekci pomocí předplněného pera. Pokud máte nějaké dotazy, zeptejte se svého lékaře.


  Předplněné pero SensoReady na jedno použití s přípravkem Hyrimoz


  image

  Obrázek A: části pera SensoReady s přípravkem Hyrimoz


  Na obrázku A je znázorněno pero s odstraněným krytem. Neodstraňujte kryt, dokud nebudete připraven(a) podat injekci.


  Je důležité, abyste

  • neotvíral(a) krabičku, dokud nebudete připraven(a) pero použít.

  • nepoužíval(a) pero, pokud je spoj na krabičce nebo bezpečnostní těsnění pera porušené.

  • nikdy nenechával(a) pero bez dozoru na místě, kde s ním mohou ostatní manipulovat.

  • v případě, že pero upustíte, jej nepoužíval(a), jestliže vypadá poškozeně nebo pokud Vám

   spadlo bez krytu.

  • podal(a) přípravek Hyrimoz injekcí 15–30 minut po vyjmutí z lednice. Injekce bude příjemnější.

  • pero vyhodil(a) ihned po použití. Nepoužívejte pero opakovaně. Viz bod 8. „Likvidace použitých per” na konci tohoto návodu k použití.


   Jak pero uchovávat?

  • Uchovávejte pero v krabičce v lednici při teplotě mezi 2 °C až 8 °C.

  • Pokud je to potřeba (například pokud cestujete) je možno přípravek Hyrimoz uchovávat při pokojové teplotě po dobu maximálně 21 dní. Vždy se ujistěte, že je přípravek chráněn před světlem. Jakmile předplněné pero vyjmete z lednice a ponecháte je při pokojové teplotě, musíte jej použít do 21 dní nebo zlikvidovat, a to i tehdy, pokud je později vrátíte zpět do lednice. Měl(a) byste si poznamenat datum, kdy jste předplněné pero poprvé vyjmul(a) z lednice, a také datum, kdy je třeba pero znehodnotit.

  • Uchovávejte pero v původní krabičce, dokud nebudete připraven(a) ho použít, abyste ho chránil(a) před světlem.

  • Neuchovávejte pero v extrémním horku nebo chladu.

  • Pero chraňte před mrazem.


   Uchovávejte přípravek Hyrimoz a všechny ostatní léčivé přípravky mimo dosah dětí. Co potřebujete k podání injekce?

   Umístěte následující položky na čistý, rovný povrch.


   Krabička obsahuje:

  • Předplněné/á pero/a SensoReady s přípravkem Hyrimoz (viz obrázek A). Každé pero obsahuje 40 mg / 0,8 ml přípravku Hyrimoz.


   Krabička neobsahuje (viz obrázek B):

  • Tampón s alkoholem

  • Vatový tampón nebo gázu

  • Nádobu na ostré předměty


   image

   Obrázek B: položky, které nejsou obsahem krabičky


   Viz „8. Likvidace použitých per” na konci tohoto návodu k použití.


   Před podáním injekce


   Příprava pera


  • Pokud pero vyjmete z lednice 15 až 30 minut před podáním injekce přípravku Hyrimoz a necháte ho dosáhnout pokojové teploty, bude injekce příjemnější.

  • Podívejte se na průhledové okénko. Roztok musí být bezbarvý až slabě nažloutlý a také čirý až slabě opalescenční. Nepoužívejte, jsou-li vidět jakékoli částice a/nebo odlišnosti v zabarvení. Pokud máte nějaké obavy týkající se vzhledu roztoku, obraťte se na svého lékárníka o pomoc.


   image


   Obrázek C: Bezpečnostní kontrola před injekcí

  • Podívejte se na datum expirace (EXP) na svém peru. Pero nepoužívejte, pokud datum expirace již vypršelo.

  • Nepoužívejte, pokud je bezpečnostní těsnění zlomené


   Kontaktujte svého lékárníka, pokud pero nesplní některou z výše uvedených kontrol.


   1. Volba místa injekce:


  • Doporučeným místem injekce je přední strana stehen.

   Můžete rovněž použít spodní část břicha, ale ne oblast

   5 cm okolo pupíku (viz obrázek D).

  • Při každém podání injekce si vyberte odlišné místo.

  • Neaplikujte si injekci do oblastí, kde je kůže citlivá, červená, šupinatá či tvrdá nebo kde jsou modřiny.Vyhněte se oblastem s jizvami nebo striemi. Pokud máte psoriázu, NEAPLIKUJTE injekci přímo do místa s psoriatickými ložisky.


   image

   Obrázek D: vyberte místo injekce


   1. Očištění místa injekce:


  • Dobře si umyjte ruce vodou a mýdlem.

  • Pomocí krouživých pohybů očistěte místo injekce pomocí tampónu s alkoholem. Před aplikací injekce nechte místo oschnout (viz obrázek E).

  • Před aplikací injekce se znovu nedotýkejte očištěné

   oblasti.


   image


   Obrázek E: očistěte místo injekce


   1. Odstranění krytu pera:


  • Kryt odstraňte ve chvíli, kdy jste připraven(a) pero

   použít.

  • Pootočte krytem ve směru šipek (viz obrázek F).

  • Po odstranění kryt vyhoďte. Nepokoušejte se kryt znovu připevnit.

  • Pero použijte do 5 minut od odstranění krytu.

  • Možná uvidíte několik kapek roztoku vytékajícího z jehly. To je normální.

   image


   Obrázek F: odstraňte kryt

   1. Držení pera:


  • Pero přiložte pod úhlem 90 stupňů k očištěnému místu

   injekce (viz obrázek G).


   image

   Správně Špatně


   image

   Obrázek G: držte pero tímto způsobem


   Podání injekce


   Před podáním injekce si musíte přečíst tyto informace


   Během podání injekce uslyšíte 2 hlasitá kliknutí:

   • První kliknutí znamená, že podání injekce bylo zahájeno.

   • O několik sekund později druhé kliknutí naznačí, že podání injekce je téměr

   u konce.


   Pero musíte držet pevně přitisknuté ke kůži, dokud neuvidíte, že zelený indikátor vyplnil okénko a přestal se pohybovat.


   1. Zahájení podání injekce:


    image

  • Zatlačením pera pevně proti kůži zahájíte podání injekce (viz obrázek H).

  • První kliknutí naznačí, že podání injekce bylo

   zahájeno.

  • Pero držte stále pevně proti kůži.

  • Zelený indikátor zobrazuje průběh podávání injekce.


   Obrázek H: zahajte podání injekce


   1. Ukončení podání injekce:


    image

  • Dejte pozor, až uslyšíte druhé kliknutí. To naznačuje,

   že podání injekce je skoro u konce.

  • Zkonrolujte, že zelený indikátor vyplnil okénko a přestal se pohybovat (viz obrázek I).

  • Pero můžete nyní odstranit.


   Obrázek I: ukončete podání injekce

   Po podání injekce


   1. Ověřte, že zelený indikátor vyplnil okénko (viz obrázek J):


    image

  • To znamená, že přípravek byl aplikován. Kontaktujte svého lékaře pokud zelený indikátor není vidět.

  • V místě injekce může být malé množství krve. Můžete přitlačit vatový tampón nebo gázu na místo injekce

   a přidržet po dobu 10 sekund. Místo injekce netřete.

   V případě potřeby můžete místo injekce překrýt náplastí.


   Obrázek J: zkontrolujte zelený indikátor


   1. Likvidace použitých per:


imagePokud máte jakékoli dotazy, sdělte je lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře, kteří jsou

seznámeni s přípravkem Hyrimoz.