Domovská stránka Domovská stránka
International Commitee of the Red Cross

CAVINTON FORTE


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


CAVINTON FORTE, tablety Vinpocetinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.


V příbalové informaci naleznete :

 1. Co je CAVINTON FORTE a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CAVINTON FORTE užívat

 3. Jak se CAVINTON FORTE užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak CAVINTON FORTE uchovávat

 6. Další informace


 1. CO JE CAVINTON FORTE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ


  CAVINTON FORTE je určen k léčbě nebo zmírnění příznaků vzniklých následkem onemocnění spojených s oběhovými poruchami v oblasti mozku. Používají se i k ovlivnění psychických a neurologických projevů při poruchách prokrvení mozku.


 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CAVINTON FORTE UŽÍVAT


  Přípravek se nesmí užívat v těhotenství, při kojení a známé přecitlivělosti na léčivou látku vinpocetin nebo kteroukoliv další složku přípravku.


  Důležité informace o některých složkách přípravku CAVINTON FORTE

  Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými poruchami intolerance galaktosy, Lapp- laktázové deficience nebo glukoso-galaktosové malabsorpce by neměli užívat tento přípravek (CAVINTON FORTE obsahuje 83 mg monohydrátu laktosy).

  Upozorněte lékaře, pokud máte jakékoliv onemocnění (zejména srdeční nebo změny na EKG).


 3. JAK SE CAVINTON FORTE UŽÍVÁ


  Přípravek se užívá na lékařský předpis v dávce a po dobu předepsanou lékařem.

  Pokud lékař neurčí jinak, užívá se v uvedených indikacích třikrát jedna tableta CAVINTON FORTE.

  Úprava dávky u pacientů s jaterním nebo ledvinovým postižením není nutná. Tablety se užívají vždy po jídle.


 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


  Podobně jako všechny léky, může mít i CAVINON FORTE nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


  Méně často se objeví nevolnost, sucho v ústech, břišní nevolnost, pocit horka, pokles krevního tlaku, abnormální rychlost sedimentace červených krvinek, bolest hlavy, závrať, somnolence (lehčí porucha vědomí se sníženou bdělostí), euforická nálada a hypotenze (nízký tlak).


  Vzácně v souvislosti s léčbou CAVINTONem se může objevit: trombocytopenie (nedostatek krevních destiček), anemie (chudokrevnost), arytmie (pomalá, rychlá nebo nepravidelná srdeční frekvence), palpitace (bušení srdce), dyspepsie (trávicí obtíže), bolest břicha, zácpa, průjem, zvracení, astenie (tělesná slabost), zvýšení krevního tlaku, pokles hladiny glukózy v krvi, zvýšené hodnoty močoviny v krvi, anorexie (nechutenství), hyphéma (krev v přední oční komoře před duhovkou), porucha chuti, psychomotorická hyperaktivita, porucha spánku, nespavost, agitovanost, neklid, svědění, zvýšené pocení, kopřivka, vyrážka, erytém (červené zbarvení kůže), hypertenze (vysoký tlak), zčervenání, zvýšení jaterních enzymů (ALT, AST).


 5. JAK CAVINTON FORTE UCHOVÁVAT

  CAVINTON FORTE: Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

  Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


  Pokud máte jakékoliv dotazy, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

  Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. DALŠÍ INFORMACE


Co CAVINTON FORTE obsahuje

Léčivou látkou je vinpocetinum 10 mg v 1 tabletě.

Pomocnými látkami jsou koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, mastek, monohydrát laktosy.


Jak CAVINTON FORTE vypadá a co obsahuje toto balení

CAVINTON FORTE: bílé nebo téměř bílé ploché tablety se zkosenými hranami, na jedné straně vyraženo „10 mg“ a na druhé straně půlicí rýha. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.


Velikost balení:

CAVINTON FORTE: 90 tablet.


Upozornění:

Text na blistru je v maďarštině.


Překlad textu uvedeného na vnitřním obalu (blistru):

Tabletta: Tableta


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Gedeon Richter Plc., Gyömröi út 19-21, 1103 Budapešť, Maďarsko


Souběžný dovozce:

RONCOR s.r.o., č.p. 271, 251 01 Čestlice, Česká republika


Přebaleno

RONCOR s.r.o., č.p. 271, 251 01 Čestlice, Česká republika

Galmed, a.s., Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava – Radvanice, Česká republika MEDIAP, spol. s r.o., Dostihová 678, 763 15 Slušovice, Česká republika

SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika DITA výrobní družstvo invalidů, Stránského 2510, 390 34 Tábor, Česká republika

Alliance Healthcare s.r.o., Podle Trati 624/7, 108 00 Praha 10 – Malešice, Česká republika Wake spol. s r.o., Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, Česká republika


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


Česká republika

RICHTER GEDEON.

Zastoupení pro Českou republiku Na strži 65

140 00 Praha 4

Tel: +420 261 141 200

e-mail: richtergedeon@richtergedeon.cz


Datum poslední revize textu: 07.09.2021