Domovská stránka Domovská stránka

CAVINTON FORTE
vinpocetine


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


CAVINTON FORTE, tablety Vinpocetinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.


V příbalové informaci naleznete :

 1. Co je CAVINTON FORTE a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CAVINTON FORTE užívat

 3. Jak se CAVINTON FORTE užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak CAVINTON FORTE uchovávat

 6. Další informace


 1. CO JE CAVINTON FORTE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

  CAVINTON FORTE je určen k léčbě nebo zmírnění příznaků vzniklých následkem onemocnění spojených s oběhovými poruchami v oblasti mozku. Používají se i k ovlivnění psychických a neurologických projevů při poruchách prokrvení mozku.


 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CAVINTON FORTE UŽÍVAT


  Přípravek se nesmí užívat v těhotenství, při kojení a známé přecitlivělosti na léčivou látku vinpocetin nebo kteroukoliv další složku přípravku.

  Důležité informace o některých složkách přípravku CAVINTON FORTE

  Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými poruchami intolerance galaktosy, Lapp- laktázové deficience nebo glukoso-galaktosové malabsorpce by neměli užívat tento přípravek (CAVINTON FORTE obsahuje 83 mg monohydrátu laktosy).

  Upozorněte lékaře, pokud máte jakékoliv onemocnění (zejména srdeční nebo změny na EKG).


 3. JAK SE CAVINTON FORTE UŽÍVÁ

  Přípravek se užívá na lékařský předpis v dávce a po dobu předepsanou lékařem.

  Pokud lékař neurčí jinak, užívá se v uvedených indikacích třikrát denně jedna tableta CAVINTON FORTE.

  Úprava dávky u pacientů s jaterním nebo ledvinovým postižením není nutná. Tablety se užívají vždy po jídle.

 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

  Podobně jako všechny léky, může mít i CAVINTO FORTE nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

  Méně často se objeví nevolnost, sucho v ústech, břišní nevolnost, pocit horka, pokles krevního tlaku, abnormální rychlost sedimentace červených krvinek, bolest hlavy, závrať, somnolence (lehčí porucha vědomí se sníženou bdělostí), euforická nálada a hypotenze (nízký tlak).

  Vzácně v souvislosti s léčbou CAVINTONem se může objevit: trombocytopenie (nedostatek krevních destiček), anemie (chudokrevnost), arytmie (pomalá, rychlá nebo nepravidelná srdeční frekvence), palpitace (bušení srdce), dyspepsie (trávicí obtíže), bolest břicha, zácpa, průjem, zvracení, astenie (tělesná slabost), zvýšení krevního tlaku, pokles hladiny glukózy v krvi, zvýšené hodnoty močoviny v krvi, anorexie (nechutenství), hyphéma (krev v přední oční komoře před duhovkou), porucha chuti, psychomotorická hyperaktivita, porucha spánku, nespavost, agitovanost, neklid, svědění, zvýšené pocení, kopřivka, vyrážka, erytém (červené zbarvení kůže), hypertenze (vysoký tlak), zčervenání, zvýšení jaterních enzymů (ALT, AST).


 5. JAK CAVINTON FORTE UCHOVÁVAT

  Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

  Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


  Pokud máte jakékoliv dotazy, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

  Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. DALŠÍ INFORMACE


Co CAVINTON FORTE obsahuje


Léčivou látkou je vinpocetinum 10 mg v 1 tabletě.

Pomocnými látkami jsou koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, mastek, monohydrát laktosy.


Jak CAVINTON FORTE vypadá a co obsahuje toto balení

Kulaté bílé nebo téměř bílé ploché tablety se zkosenými hranami, na jedné straně vyraženo „10 mg“ a na druhé straně půlicí rýha.


Velikost balení: 30 a 90 tablet.


Upozornění:

Text na blistru je v rumunštině.

Překlad textu uvedeného na vnitřním obalu (blistru): Vinpocentina: vinpocetin

Comprimate: tablety Serie: šarže

EXP: použitelné do


Držitel rozhodnutí o registraci

Gedeon Richter România S.A., Str. Cuza Vodă Nr. 99-105, 540306 Târgu-Mureş, Rumunsko


Výrobce:

Gedeon Richter Plc., Gyömrői út 19-21, 1103 Budapešť, Maďarsko


Souběžný dovozce:

ViaPharma s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Česká republika


Přebaleno:

MEDIAP, spol. s r.o., Dostihová 678, 763 15 Slušovice, Česká republika

image

SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábř. 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika WAKE spol. s r.o., Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, Česká republika


Datum poslední revize textu: 3. 8. 2021