Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Muscoril

CENY

4MG/2ML INJ SOL 6X2ML

Velkoobchod: 112,21 Kč
Maloobchodní: 169,10 Kč
Uhrazen: 21,31 Kč

4MG CPS DUR 30

Velkoobchod: 133,02 Kč
Maloobchodní: 200,46 Kč
Uhrazen: 142,61 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Muscoril 4 mg tvrdé tobolky

Thiocolchicosidum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Důsledně dodržujte pokyny pro dávkování a délku léčby uvedené v bodu 3. Neužívejte lék ve vyšších dávkách a delší dobu než 7 dnů. Důvodem je, že jeden z produktů, který se tvoří ve Vašem organismu při užívání thiokolchikosidu, by mohl ve vyšších dávkách způsobit poškození některých buněk (abnormální počet chromozomů). Bylo to prokázáno ve studiích na zvířatech a v laboratorních studiích. U lidí je tento typ poškození buněk rizikovým faktorem pro vznik nádorového onemocnění,

poškození nenarozeného dítěte a zhoršení plodnosti u mužů. Případné další dotazy prodiskutujte se svým lékařem.


Pokud se u Vás objeví během léčby přípravkem Muscoril jakékoliv příznaky, které mohou znamenat poškození jater (např. ztráta chuti, pocit na zvracení, zvracení, nepříjemné pocity v oblasti břicha, únava, tmavá moč, žloutenka, svědění), přestaňte přípravek Muscoril užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se kterýkoliv z těchto příznaků objeví.


Informujte svého lékaře, pokud máte některý z následujících stavů:

- křeče.


Váš lékař Vám podá informace o všech opatřeních souvisejících s účinnou antikoncepcí a o možném riziku v případě těhotenství.


Děti a dospívající

Z bezpečnostních důvodů nepodávejte tento lék dětem a dospívajícím mladším 16 let.


Další léčivé přípravky a Muscoril

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Nejsou známy žádné interakce tohoto přípravku.


Užívání přípravku Muscoril s jídlem a pitím

Během léčby nesmíte pít alkohol.


Těhotenství, kojení a plodnost

Neužívejte tento lék:

Přípravek by mohl způsobit poškození nenarozeného dítěte. Neužívejte tento přípravek, pokud kojíte. Léčivá látka přípravku přechází do mateřského mléka.


Tento léčivý přípravek může způsobit problémy s plodností u mužů v důsledku možného poškození spermatických buněk (abnormální počet chromozomů). Tento poznatek byl získán na základě laboratorních studií (viz bod 2 „Upozornění a opatření“).


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Muscoril může u některých pacientů vyvolat ospalost a tím nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.


Přípravek Muscoril obsahuje laktózu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


 1. Jak se přípravek Muscoril užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Doporučená a maximální dávka je 8 mg každých 12 hodin (tj. 16 mg denně). Trvání léčby je omezeno

  na 7 po sobě jdoucích dnů.


  Nepřekračujte doporučenou dávku a délku léčby.

  Tento lék se nemá užívat k dlouhodobé léčbě (viz bod 2 „Upozornění a opatření“).

  Použití u dětí a dospívajících

  Z bezpečnostních důvodů nepodávejte tento lék dětem a dospívajícím mladším 16 let.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Muscoril, než jste měl(a)

  Pokud nedopatřením užijete více přípravku Muscoril, než jste měl(a), informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Muscoril

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:


  Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10)

  • ospalost

  • průjem

  • gastralgie (bolest žaludku)


   Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

  • zarudnutí kůže

  • pocit na zvracení

  • zvracení

  • kopřivka


   Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000)

  • angioneurotický edém (otok vznikající na různých místech organismu)

  • anafylaktický šok (akutní alergický stav v důsledku těžké přecitlivělosti k některým látkám) po

   intramuskulárním podání (injekční podání do svalu)


   Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

  • anafylaktická reakce (reakce z přecitlivělosti)

  • vasovagální synkopa (krátkodobá ztráta vědomí), obvykle se objevující během několika minut po

   intramuskulárním podání (injekční podání do svalu), křeče

  • polékové poškození jater


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 3. Jak přípravek Muscoril uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace Co přípravek Muscoril obsahuje


Jak přípravek Muscoril vypadá a co obsahuje toto balení


Přípravek Muscoril jsou bezbarvé, průhledné tvrdé želatinové tobolky s potiskem „Muscoril“, logem a jménem firmy „Inverni della Beffa“, obsahující světle žlutý prášek.

Velikost balení: 20, 30 tobolek pro dávku 4 mg


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Držitel registračního rozhodnutí:

sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 16000 Praha 6, Česká republika


Výrobce:

Sanofi Winthrop Industrie, Tours, Francie

Famar Healthcare Services Madrid, S.A.U., Alcorcon, Španělsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29. 6. 2020.