Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Solymbic

Příbalová informace: informace pro pacienta


SOLYMBIC 20 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce SOLYMBIC 40 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce adalimumabum


imageTento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

injekci.


Jak přípravek SOLYMBIC vypadá a co obsahuje toto balení


SOLYMBIC je čirý a bezbarvý až světle žlutý roztok.


Jedno balení obsahuje 1 předplněnou injekční stříkačku 20 mg na jedno použití (se žlutým táhlem pístu).

Jedno balení obsahuje 1, 2, 4 nebo 6 předplněných injekčních stříkaček 40 mg na jedno použití (s modrým táhlem pístu).


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Amgen Europe B.V. Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

image

Nizozemsko


Držitel rozhodnutí o registraci

Amgen Europe B.V. Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

Nizozemí

Výrobce

Amgen Technology Ireland UC Pottery Road

Dun Laoghaire Co Dublin

Irsko


image

Výrobce Amgen NV Telecomlaan 5-7

1831 Diegem Belgie


image

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +370 5 219 7474


България

Амджен България ЕООД Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711


Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700


Léčivý přípravek již není registrován

Danmark

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige Tlf: +45 39617500

Malta

Amgen B.V. The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500


Deutschland AMGEN GmbH Tel.: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500


Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +372 586 09553

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000


Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217


España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. Tel.: +48 22 581 3000


France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda. Tel: +351 21 4220550

Hrvatska

Amgen d.o.o.

Tel: +385 (0)1 562 57 20

România

Amgen România SRL Tel: +4021 527 3000


Ireland

Amgen Limited United Kingdom

Tel: +44 (0)1223 420305

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o. Tel: +386 (0)1 585 1767


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Amgen Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 321 114 49


Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500


Kύπρος

C.A. Papaellinas Ltd Τηλ.: +357 22741 741

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100


Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle Tel: +371 257 25888

United Kingdom

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305


Léčivý přípravek již není registrován

Tato příbalová informace byla naposledy revidována v

.

image

Návod k použití:

image

image

Léčivý přípravek již není registrován

SOLYMBIC předplněná injekční stříkačka na jedno použití K subkutánnímu podání


Popis jednotlivých částí

Před použitím

Po použití


Píst


Opěrky pro prsty Štítek a doba

použitelnosti


Tělo injekční

stříkačky


Lék Nasazený kryt

jehly

Píst po použití Opěrky pro prsty


Štítek a doba použitelnosti


Tělo injekční stříkačky po použití


Jehla po použití


Sejmutý kryt jehly


Důležité: Jehla je uvnitř


Důležité


Před použitím SOLYMBIC předplněné injekční stříkačky si přečtěte tyto důležité informace:


Používání SOLYMBIC předplněné injekční stříkačky


image

image

image

Léčivý přípravek již není registrován

Krok 1: Příprava


A.

Z obalu vyndejte potřebný počet SOLYMBIC předplněných injekčních stříkaček.

Uchopte tělo injekční stříkačky a vyndejte ji z vaničky.


Při vyndavání Uchopte zde

injekční stříkačky položte prst nebo

palec na kraj

vaničky a přidržte ji.

Původní balení s nepoužitými injekčními stříkačkami dejte zpět do chladničky. Z bezpečnostních důvodů:

 • Neuchopujte stříkačku za píst.

 • Neuchopujte stříkačku za kryt jehly.

 • Neodstraňujte kryt jehly, dokud nejste připraveni k podání injekce.

 • Neodstraňujte opěrku pro prsty. Je součástí injekční stříkačky.

 • Nevkládejte stříkačku zpět do chladničky, jakmile dosáhla pokojové teploty.

 • Nepokoušejte se ohřát injekční stříkačku pomocí zdrojů tepla jako je horká voda nebo mikrovlnná trouba.

 • Nevystavujte injekční stříkačku přímému slunečnímu světlu.

 • Injekční stříkačkou netřepte.


Nechte injekční stříkačku před aplikací po dobu 15 až 30 minut při pokojové teplotě, aby byla injekce příjemnější.


Důležité: Předplněnou injekční stříkačku držte vždy za tělo injekční stříkačky.

Léčivý přípravek již není registrován

image

image


B.

Zkontrolujte SOLYMBIC předplněnou injekční stříkačku.

Tělo injekční Štítek s dobou

stříkačky použitelnosti Píst


Nasazený kryt jehly Lék Opěrka pro prsty


Injekční stříkačku vždy držte za tělo injekční stříkačky.


Ujistěte se, že je lék v injekční stříkačce čirý a bezbarvý až lehce nažloutlý.

 • Nepoužívejte injekční stříkačku, pokud:

  • je lék zakalený, zabarvený nebo obsahuje vločky nebo částice.

  • se některá část zdá být prasklá nebo rozbitá.

  • chybí kryt jehly nebo není bezpečně nasazený.

  • uplynula doba použitelnosti uvedená na štítku. Ve všech těchto případech použijte novou injekční stříkačku.


C.

Připravte si všechny pomůcky potřebné k podání injekce (injekcí).

Umyjte si důkladně ruce mýdlem a vodou.

Na čistý, dobře osvětlený pracovní povrch dejte novou předplněnou injekční stříkačku.


Budete potřebovat také tyto další pomůcky, které nejsou v krabičce:

 • Alkoholové tampóny

 • Smotek vaty nebo gázové polštářky

 • Náplast

 • Nádobu na ostrý odpad


image


image


D.

Připravte a očistěte místo (místa) pro injekci.


Břicho


Stehno


Můžete použít:


 • Stehno

 • Břicho kromě oblasti 5 centimetrů okolo pupku


Místo pro injekci očistěte alkoholovým tampónem. Kůži nechte uschnout.

 • Před podáním injekce se tohoto místa znovu nedotýkejte.

 • Pokud chcete pro injekci použít stejné místo, ujistěte se, že to není stejný bod v místě, které jste použili pro vpich minule.

- Nepodávejte injekci do oblastí, kde je kůža citlivá, pohmožděná, červená, nebo tvrdá.

Nepodávejte injekci do oblastí s jizvami a strijemi.

 • Pokud máte lupénku, zamezte aplikaci přímo do vyvýšených, zesílených, červených nebo šupinatých míst na kůži nebo lézí.


image

Léčivý přípravek již není registrován

Krok 2: Připravte se


E.

Když jste připraveni podat si injekci, sundejte rovně a směrem od těla kryt z jehly.

image

Je normální, když uvidíte kapku tekutiny na konci jehly.

 • Kryt jehly neotáčejte ani neohýbejte.

 • Nenasazujte kryt jehly zpátky na injekční stříkačku.

 • Neodstraňujte kryt jehly z injekční stříkačky, dokud nejste připraveni na podání injekce.

Důležité: Kryt jehly vyhoďte do nádoby na ostrý odpad.

image


F.

Stiskněte kůži v místě pro podání a vytvořte pevný povrch.

image

Kůži uchopte pevně mezi palec a prsty a vytvořte kožní řasu širokou asi 5 centimetrů.


Důležité: Kožní řasu při aplikaci stále držte.


Léčivý přípravek již není registrován

Krok 3: Podání injekce


G.

Udržujte stisk. Injekční stříkačku se sejmutým krytem vpíchněte do kůže pod úhlem 45 až 90 stupňů.

image

Při vpichování jehly nedávejte prst na píst.


H.

Stlačujte píst pomalu a rovnoměrně směrem dolů, až se zastaví.

image


I.

Potom palec uvolněte a injekční stříkačku jemně vytáhněte z kůže.

image

image

Léčivý přípravek již není registrován

Krok 4: Dokončení


J.

Použitou injekční stříkačku a kryt jehly vyhoďte.

image


 • Injekční stříkačku nepoužívejte znovu.

 • Nepoužívejte lék, který zůstal v použité injekční stříkačce.

 • Použitou SOLYMBIC injekční stříkačku ihned po použití vložte do nádoby na ostrý odpad.

 • Zeptejte se lékaře nebo lékárníka na správný způsob likvidace. Pro likvidaci mohou platit místní předpisy.

 • Nerecyklujte injekční stříkačku nebo nádobu na ostrý odpad, ani je nevyhazujte do domácího odpadu.

Injekční stříkačku nevyhazujte (nelikvidujte) do domácího odpadu.


Důležité: Nádobu na ostrý odpad vždy uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


K.

Zkontrolujte místo vpichu.

Pokud se objeví krev, přiložte na místo vpichu smotek vaty nebo gázový polštářek. Místo vpichu netřete. Pokud je třeba, použijte náplast.