Domovská stránka Domovská stránka
International Commitee of the Red Cross

Solymbic

Příbalová informace: informace pro pacienta


SOLYMBIC 40 mg injekční roztok v předplněném peru

adalimumabum


imageTento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Jak přípravek SOLYMBIC vypadá a co obsahuje toto balení


SOLYMBIC je čirý a bezbarvý až světle žlutý roztok.


Jedno balení obsahuje 1, 2, 4 nebo 6 SureClick předplněných per na jedno použití.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Amgen Europe B.V. Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

Nizozemsko


Držitel rozhodnutí o registraci

Amgen Europe B.V. Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

image

Nizozemsko


image

Výrobce

Amgen Technology Ireland UC Pottery Road

Dun Laoghaire Co Dublin Irsko

Výrobce Amgen NV Telecomlaan 5-7

1831 Diegem Belgie


image

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +370 5 219 7474


България

Амджен България ЕООД Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711


Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700


Danmark

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige Tlf: +45 39617500

Malta

Amgen B.V. The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500


Léčivý přípravek již není registrován

Deutschland AMGEN GmbH Tel.: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500


Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +372 586 09553

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000


Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217


España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. Tel.: +48 22 581 3000


France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda. Tel: +351 21 4220550


Hrvatska

Amgen d.o.o.

Tel: +385 (0)1 562 57 20

România

Amgen România SRL

Tel: +4021 527 3000


Ireland

Amgen Limited United Kingdom

Tel: +44 (0)1223 420305

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o. Tel: +386 (0)1 585 1767

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Amgen Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 321 114 49


Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500


Kύπρος

C.A. Papaellinas Ltd

Τηλ.: +357 22741 741

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100


Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle Tel: +371 257 25888

United Kingdom

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305


Tato příbalová informace byla naposledy revidována v

.


Léčivý přípravek již není registrován

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

image

Návod k použití:

image

image

Léčivý přípravek již není registrován

SOLYMBIC SureClick předplněné pero na jedno použití K subkutánnímu podání


Popis jednotlivých částí

Před použitím

Po použití

Modré dávkovací tlačítko


Doba použitelnosti


Okénko


Lék Nasazený žlutý

kryt


Doba použitelnosti


Žluté okénko (injekce dokončena)


Žlutý bezpečnostní chránič


Sejmutý žlutý kryt


Důležité: Jehla je uvnitř

Důležité


Před použitím SOLYMBIC předplněného pera si přečtěte tyto důležité informace:


Používání SOLYMBIC předplněného pera


image

Léčivý přípravek již není registrován

Krok 1: Příprava


A.

Z obalu vyndejte jedno SOLYMBIC předplněné pero.

Opatrně vyndejte předplněné pero rovně z krabičky.


Původní balení s nepoužitými předplněnými pery dejte zpět do chladničky.


Nechte předplněné pero před aplikací při pokojové teplotě 15 až 30 minut, aby byla injekce příjemnější.


 • Nevkládejte předplněné pero zpět do chladničky, jakmile dosáhlo pokojové teploty.

 • Nepokoušejte se ohřát předplněné pero pomocí zdrojů tepla jako je horká voda nebo mikrovlnná trouba.

 • Předplněným perem netřepte.

 • Neodstraňujte zatím žlutý kryt z předplněného pera.


B.

Zkontrolujte SOLYMBIC předplněné pero.

image

Nasazený žlutý Okénko Lék kryt

Ujistěte se, že je lék v okénku čirý a bezbarvý až lehce nažloutlý.

 • Nepoužívejte předplněné pero, pokud:

  • je lék zakalený, zabarvený nebo obsahuje vločky nebo částice.

  • se některá část zdá být prasklá nebo rozbitá.

  • předplněné pero spadlo na tvrdý povrch.

  • chybí žlutý kryt jehly nebo není bezpečně nasazený.

  • uplynula doba použitelnosti uvedená na štítku. Ve všech těchto případech použijte nové předplněné pero.

Léčivý přípravek již není registrován

image

image


C.

Připravte si všechny pomůcky potřebné k podání injekce.

Umyjte si důkladně ruce mýdlem a vodou.

Na čistý, dobře osvětlený pracovní povrch dejte nové předplněné pero.


Budete potřebovat také tyto další pomůcky, které nejsou v krabičce:

 • Alkoholové tampóny

 • Smotek vaty nebo gázové polštářky

 • Náplast

 • Nádobu na ostrý odpad


imageD.

Připravte a očistěte místo pro injekci.


Břicho


Stehno


Můžete použít:


 • Stehno

 • Břicho kromě oblasti 5 centimetrů okolo pupku

 • Před injekcí se tohoto místa znovu nedotýkejte.

 • Pokud chcete pro injekci použít stejné místo, ujistěte se, že to není stejný bod v místě, které jste použili minule.

 • Pokud máte lupénku, zamezte aplikaci přímo do vyvýšených, zesílených, červených nebo šupinatých míst na kůži nebo lézí.


Místo pro injekci očistěte alkoholovým tampónem. Kůži nechte uschnout.

- Nepodávejte injekci do oblastí, kde je kůža citlivá, pohmožděná, červená, nebo tvrdá.

Nepodávejte injekci do oblastí s jizvami a strijemi.

image

Léčivý přípravek již není registrován

Krok 2: Připravte se


E.

Když jste připraveni podat si injekci, sundejte rovně žlutý kryt z jehly.

image

Je normální, když uvidíte kapku tekutiny na konci jehly nebo na konci žlutého bezpečnostního chrániče.

 • Žlutý kryt neotáčejte ani neohýbejte.

 • Nenasazujte žlutý kryt zpátky na předplněné pero.

 • Neodstraňujte žlutý kryt z předplněného pera, dokud nejste připraveni na podání injekce.


F.

Napněte nebo stiskněte místo pro podání injekce a vytvořte pevný povrch.

Způsob napnutí

image

Napněte pevně pokožku roztažením palce a ostatních prstů od sebe, abyste vytvořili oblast širokou asi

5 centimetrů.

NEBO

Způsob stisknutí

image

Kůži uchopte pevně mezi palec a prsty a vytvořte kožní řasu širokou asi 5 centimetrů.

Důležité: Kožní řasu při aplikaci stále držte.

image

image

image

Léčivý přípravek již není registrován

Krok 3: Podání injekce


G.

Udržujte napnutí nebo stisk. Předplněné pero se sejmutým žlutým krytem přiložte k pokožce pod úhlem 90 stupňů.

image

Dôležité: Nedotýkejte se zatím modrého dávkovacího tlačítka.


H.

Silně přitlačte předplněné pero zcela ke kůži, dokud se nezastaví.


Přitlačte


Důležité: Musíte zatlačit pero zcela dolů, ale nedotýkejte se modrého dávkovacího tlačítka, dokud nejste připraveni podat si injekci.


I.

Když jste připraveni na podání injekce, stiskněte modré dávkovací tlačítko.


“Cvak”

image


J.

Udržujte tlak dolů do kůže. Vstřikování injekce může trvat přibližně 10 vteřin.

~10s

“Cvak” image image


Když je aplikace injekce dokončena, okénko je žluté.


Poznámka: Když vytáhnete předplněné pero z kůže, jehla se automaticky zakryje.


Důležité: Pokud není po vytažení předplněného pera okénko žluté nebo to vypadá, že se lék ještě stále podává, znamená to, že jste nedostali celou dávku. Ihned kontaktujte svého lékaře.


image

image

Léčivý přípravek již není registrován

Krok 4: Dokončení


K.

Použité předplněné pero a žlutý kryt zlikvidujte.

image


 • Použité předplněné pero ihned po použití dejte do nádoby na ostrý odpad. Předplněné pero

 • Zeptejte se lékaře nebo lékárníka na správný způsob likvidace. Pro likvidaci mohou platit místní předpisy.

 • Předplněné pero nepoužívejte znovu.

 • Nerecyklujte předplněné pero nebo nádobu na ostrý odpad, ani je nevyhazujte do domácího odpadu.

nevyhazujte (nelikvidujte) do domácího odpadu.

Důležité: Nádobu na ostrý odpad vždy uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Léčivý přípravek již není registrován


L.

Prohlédněte místo injekce.

Pokud se objeví krev, přiložte na místo injekce smotek vaty nebo gázový polštářek. Místo vpichu

netřete. Pokud je třeba, použijte náplast.