Domovská stránka Domovská stránka

Imraldi
adalimumab

CENY

40MG INJ SOL 2X(1X0,8ML)

Velkoobchod: 12 271,12 Kč
Maloobchodní: 14 712,00 Kč
Uhrazen: 4 116,22 Kč

40MG INJ SOL 2X(1X0,8ML)

Velkoobchod: 12 271,12 Kč
Maloobchodní: 14 712,00 Kč
Uhrazen: 4 116,22 Kč

Příbalová informace: informace pro pacienta


Imraldi 40 mg injekční roztok v předplněném peru

adalimumabum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Jak přípravek Imraldi vypadá a co obsahuje toto balení


Přípravek Imraldi 40 mg injekční roztok v předplněném peru je dodáván jako 0,8 ml čirého a bezbarvého roztoku.


Přípravek Imraldi se dodává v baleních obsahujících 1, 2, 4 nebo 6 předplněných per pro použití pacientem, které obsahuje předplněnou injekční stříkačku (sklo typu I), jehlu z nerezové oceli, pevný kryt jehly, pryžový píst a 2, 2, 4 nebo 6 tampónů napuštěných alkoholem, které jsou přiloženy k příslušným balením.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

Samsung Bioepis NL B.V. Olof Palmestraat 10

2616 LR Delft Nizozemsko


image

Výrobce

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies Denmark ApS Biotek Allé 1

Hillerød, 3400

Dánsko


Biogen Netherlands B.V. Prins Mauritslaan 13

1171 LP Badhoevedorp Nizozemsko


Samsung Bioepis NL B.V.

Olof Palmestraat 10

2616 LR Delft Nizozemsko


image

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.


België/Belgique/Belgien Biogen Belgium NV/S.A Tél/Tel: + 32 (0)2 808 5947

Lietuva

Ewopharma AG Atstovybė Tel: +370 52 07 91 38


България

Ewopharma AG Representative Office Teл.: + 359 249 176 81

Luxembourg/Luxemburg Biogen Belgium NV/SA Tél/Tel: +35 227 772 038


Česká republika

Biogen (Czech Republic) s.r.o.

Tel: + 420 228 884 152

Magyarország Biogen Hungary Kft. Tel.: + 36 1 848 04 64


Danmark

Biogen (Denmark) A/S Tlf: + 45 78 79 37 53

Malta

Pharma.MT Ltd

Tel: + 356 27 78 15 79


Deutschland

Biogen GmbH

Tel: + 49 (0)30 223 864 72

Nederland

Biogen Netherlands B.V. Tel: + 31 (0)20 808 02 70


Eesti

Ewopharma AG Eesti filiaal Tel: + 372 6 68 30 56

Norge

Biogen Norway AS Tlf: + 47 21 93 95 87


Ελλάδα

Genesis Pharma S.A. Τηλ: + 30 211 176 8555

Österreich

Biogen Austria GmbH Tel: + 43 (0)1 267 51 42


España

Biogen Spain, S.L. Tel: + 34 931 790 519

Polska

Biogen Poland Sp. z o.o. Tel.: + 48 22 116 86 94

France

Biogen France SAS

Tél: + 33 (0)1 776 968 14

Portugal

Biogen Portugal Sociedade Farmacêutica, Unipessoal, Lda

Tel: + 351 308 800 792


Hrvatska

Ewopharma d.o.o

Tel: + 385 (0)1 777 64 37

România

Ewopharma AG Representative Office Tel: + 40 377 881 045


Ireland

Biogen Idec (Ireland) Ltd. Tel: +353 (0)1 513 33 33

Slovenija

Biogen Pharma d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 888 81 07


Ísland

Icepharma hf.

Sími: + 354 800 9836

Slovenská republika

Biogen Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 (0)2 333 257 10


Italia

Biogen Italia s.r.l.

Tel: + 39 (0)6 899 701 50

Suomi/Finland

Biogen Finland Oy

Puh/Tel: + 358 (0)9 427 041 08


Κύπρος

Genesis Pharma (Cyprus) Ltd Τηλ: + 357 22 00 04 93

Sverige

Biogen Sweden AB

Tel: +46 (0)8 525 038 36


Latvija

Ewopharma AG pārstāvniecība Tel: + 371 66 16 40 32

United Kingdom (Northern Ireland)

Biogen Idec (Ireland) Ltd. Tel: +44 (0)20 360 886 22


Tato příbalová informace byla naposledy revidována


.

  1. Návod k použití


Pečlivě dodržujte tento návod k použití a brzy si vytvoříte zavedený postup pro podávání injekce s plnou jistotou.