Domovská stránka Domovská stránka
International Commitee of the Red Cross

Imraldi

CENY

40MG INJ SOL 2X(1X0,8ML)

Velkoobchod: 12 271,12 Kč
Maloobchodní: 14 712,00 Kč
Uhrazen: 4 116,22 Kč

Příbalová informace: informace pro pacienta


Imraldi 40 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

adalimumabum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Jak přípravek Imraldi vypadá a co obsahuje toto balení


Přípravek Imraldi 40 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce je dodáván jako 0,8 ml čirého a bezbarvého roztoku.


Přípravek Imraldi se dodává v baleních obsahujících 1, 2, 4 nebo 6 předplněných injekčních stříkaček (sklo typu I), jehlu z nerezové oceli, pevný kryt jehly, pryžový píst, tyčku pístu, bezpečný štítek těla prstovou přírubu pro použití pacientem a 2, 2, 4 nebo 6 tampónů napuštěných alkoholem, které jsou přiloženy k příslušným balením.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

Samsung Bioepis NL B.V. Olof Palmestraat 10

2616 LR Delft

Nizozemsko


image

Výrobce

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies Denmark ApS Biotek Allé 1

Hillerød, 3400

Dánsko


Biogen Netherlands B.V.

Prins Mauritslaan 13

1171 LP Badhoevedorp Nizozemsko


Samsung Bioepis NL B.V.

Olof Palmestraat 10

2616 LR Delft Nizozemsko


image

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.


België/Belgique/Belgien Biogen Belgium NV/S.A Tél/Tel: + 32 (0)2 808 5947

Lietuva

Ewopharma AG Atstovybė Tel: +370 52 07 91 38


България

Ewopharma AG Representative Office Teл.: + 359 249 176 81

Luxembourg/Luxemburg Biogen Belgium NV/SA Tél/Tel: +35 227 772 038


Česká republika

Biogen (Czech Republic) s.r.o. Tel: + 420 228 884 152

Magyarország Biogen Hungary Kft. Tel.: + 36 1 848 04 64


Danmark

Biogen (Denmark) A/S Tlf: + 45 78 79 37 53

Malta

Pharma.MT Ltd

Tel: + 356 27 78 15 79


Deutschland

Biogen GmbH

Tel: + 49 (0)30 223 864 72

Nederland

Biogen Netherlands B.V. Tel: + 31 (0)20 808 02 70


Eesti

Ewopharma AG Eesti filiaal Tel: + 372 6 68 30 56

Norge

Biogen Norway AS Tlf: + 47 21 93 95 87


Ελλάδα

Genesis Pharma S.A. Τηλ: + 30 211 176 8555

Österreich

Biogen Austria GmbH Tel: + 43 (0)1 267 51 42


España

Biogen Spain, S.L.

Polska

Biogen Poland Sp. z o.o.

Tel: + 34 931 790 519 Tel.: + 48 22 116 86 94


France

Biogen France SAS

Tél: + 33 (0)1 776 968 14

Portugal

Biogen Portugal Sociedade Farmacêutica,

Unipessoal, Lda

Tel: + 351 308 800 792


Hrvatska

Ewopharma d.o.o

Tel: + 385 (0)1 777 64 37

România

Ewopharma AG Representative Office Tel: + 40 377 881 045


Ireland

Biogen Idec (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0)1 513 33 33

Slovenija

Biogen Pharma d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 888 81 07


Ísland

Icepharma hf.

Sími: + 354 800 9836

Slovenská republika

Biogen Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 (0)2 333 257 10


Italia

Biogen Italia s.r.l.

Tel: + 39 (0)6 899 701 50

Suomi/Finland

Biogen Finland Oy

Puh/Tel: + 358 (0)9 427 041 08


Κύπρος

Icepharma hf.

Τηλ: + 357 22 00 04 93

Sverige

Biogen Sweden AB

Tel: +46 (0)8 525 038 36


Latvija

Ewopharma AG pārstāvniecība Tel: + 371 66 16 40 32

United Kingdom (Northern Ireland)

Biogen Idec (Ireland) Ltd.

Tel: +44 (0)20 360 886 22


Tato příbalová informace byla naposledy revidována


.

 1. Návod k použití


Pečlivě dodržujte tento návod k použití a brzy si vytvoříte zavedený postup pro podávání injekce s plnou jistotou.

Někdy mohou být rychlé injekce bolestivé. Pokud budete stlačovat píst injekční stříkačky pomalu, může to zvýšit pohodlí při podávání injekce.


Jak podat injekci předplněnou injekční stříkačkou


 1. Připravte si potřebné pomůcky

  image

  Položte předplněnou injekční stříkačku a tampóny napuštěné alkohokolem na čistý, suchý povrch.

  • Nezapomeňte si omýt ruce!

  • Krytku zatím ještě neodstraňujte!


 2. Počkejte 15–30 minut

  image

  Počkejte 15–30 minut než předplněná injekční stříkačka dosáhne pokojové teploty, což pomůže snížit bolest při injekci.

  • Krytku zatím ještě neodstraňujte!

 3. Zkontrolujte léčivý přípravek a dobu použitelnosti

  image

  Vždy dbejte na to, aby léčivý přípravek byl čirý, neobsahoval částice a neměl prošlou dobu použitelnosti. Pokud léčivý přípravek nebude čirý, bude obsahovat částice nebo mít prošlou dobu použitelnosti, nepoužívejte ho.

  Můžete v něm spatřit 1 nebo více bublin a to je v pořádku. Není žádný důvod k jejímu odstranění.

  • Krytku zatím ještě neodstraňujte!


 4. Vyberte místo vpichu a očistěte kůži

  image

  Vyberte místo vpichu na svém těle. Nejlepší je břicho (s výjimkou plochy okolo pupku) nebo stehna. Očistěte místo vpichu tampónem napuštěným alkoholem. Před podáním injekce se tohoto místa nedotýkejte.

  • Vyhýbejte se kůži, která je bolestivá, má modřiny, jizvy, loupe se nebo má červené skvrny.


 5. Stáhněte krytku jehly


  image

  Opatrně stáhněte krytku jehly.

  Je normální, když uvidíte, jak několik kapek tekutiny vyjde z jehly.

  Pokud sejmete krytku jehly předtím, než budete připraveni k injekci, nedávejte krytku jehly zpět. Tím byste mohli jehlu ohnout či poškodit. Mohli byste se omylem bodnout nebo vyplýtvat léčivý přípravek.

 6. Sevřete kůži prsty a zasuňte jehlu

  image

  Jemně sevřete kůži a zasuňte jehlu po celé délce v úhlu přibližně 45 stupňů.


 7. Zatlačte píst po celé délce

  image

  Držte injekční stříkačku pevně a zatlačte píst zcela dolů.

  Pak zdvihněte palec a nechte jehlu zasunout zpět do těla injekční stříkačky.


 8. Odstraňte injekční stříkačku a zlikvidujte ji

image

Vytáhněte injekční stříkačku z kůže.

Po injekci přípravku Imraldi si ověřte, že se jehla zasunula zpět a použitou injekční stříkačku neprodleně odhoďte do speciální nádoby podle pokynů lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.

lékárníka.