Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Temodal

CENY

20MG CPS DUR 5

Velkoobchod: 785,95 Kč
Maloobchodní: 1 095,75 Kč
Uhrazen: 292,35 Kč

100MG CPS DUR 5

Velkoobchod: 3 718,69 Kč
Maloobchodní: 4 837,04 Kč
Uhrazen: 820,02 Kč

140MG CPS DUR 5

Velkoobchod: 5 387,91 Kč
Maloobchodní: 6 887,57 Kč
Uhrazen: 1 263,74 Kč

180MG CPS DUR 5

Velkoobchod: 6 802,37 Kč
Maloobchodní: 8 505,71 Kč
Uhrazen: 1 275,08 Kč

250MG CPS DUR 5

Velkoobchod: 9 384,56 Kč
Maloobchodní: 11 459,74 Kč
Uhrazen: 1 417,19 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele


Temodal 5 mg tvrdé tobolky Temodal 20 mg tvrdé tobolky Temodal 100 mg tvrdé tobolky Temodal 140 mg tvrdé tobolky Temodal 180 mg tvrdé tobolky Temodal 250 mg tvrdé tobolky temozolomidum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Hlášení nežádoucích účinků

image

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prosednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 1. Jak Temodal uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí, nejlépe v uzamčené skříni. Náhodné požití může být pro děti smrtelné.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce. Doba

  použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Balení v lahvičce

  Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

  Uchovávejte v původní lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Lahvičku uchovávejte dobře uzavřenou.


  Balení v sáčcích

  Uchovávejte při teplotě do 30 °C.


  Pokud zjistíte změny ve vzhledu tobolek, oznamte to lékárníkovi.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 2. Obsah balení a další informace


Co Temodal obsahuje

Léčivou látkou je temozolomidum.

Temodal 5 mg tvrdé tobolky: Jedna tobolka obsahuje temozolomidum 5 mg. Temodal 20 mg tvrdé tobolky: Jedna tobolka obsahuje temozolomidum 20 mg. Temodal 100 mg tvrdé tobolky: Jedna tobolka obsahuje temozolomidum 100 mg. Temodal 140 mg tvrdé tobolky: Jedna tobolka obsahuje temozolomidum 140 mg. Temodal 180 mg tvrdé tobolky: Jedna tobolka obsahuje temozolomidum 180 mg. Temodal 250 mg tvrdé tobolky: Jedna tobolka obsahuje temozolomidum 250 mg.


Pomocnými látkami jsou: obsah tobolky:

laktóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), kyselina vinná,

kyselina stearová (viz bod 2 "Temodal obsahuje laktózu"). tobolka:

Temodal 5 mg tvrdé tobolky: želatina, oxid titaničitý (E 171), natrium-lauryl-sulfát, žlutý oxid železitý

(E 172), indigokarmín (E 132),

Temodal 20 mg tvrdé tobolky: želatina, oxid titaničitý (E 171), natrium-lauryl-sulfát, žlutý oxid železitý (E 172),

Temodal 100 mg tvrdé tobolky: želatina, oxid titaničitý (E 171), natrium-lauryl-sulfát, červený oxid železitý (E 172),

Temodal 140 mg tvrdé tobolky: želatina, oxid titaničitý (E 171), natrium-lauryl-sulfát, indigokarmín (E 132),

Temodal 180 mg tvrdé tobolky: želatina, oxid titaničitý (E 171), natrium-lauryl-sulfát, žlutý oxid

železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172),

Temodal 250 mg tvrdé tobolky: želatina, oxid titaničitý (E 171), natrium-lauryl-sulfát. inkoustový potisk:

šelak, propylenglykol (E 1520), čištěná voda, roztok amoniaku, hydroxid draselný a černý oxid

železitý (E 172).


Jak Temodal vypadá a co obsahuje toto balení


Temodal 5 mg tvrdé tobolky mají neprůhledné bílé tělo, neprůhledné zelené víčko a jsou potištěny černým inkoustem.

Temodal 20 mg tvrdé tobolky mají neprůhledné bílé tělo, neprůhledné žluté víčko a jsou potištěny černým inkoustem.

Temodal 100 mg tvrdé tobolky mají neprůhledné bílé tělo, neprůhledné růžové víčko a jsou potištěny černým inkoustem.

Temodal 140 mg tvrdé tobolky mají neprůhledné bílé tělo, modré víčko a jsou potištěny černým inkoustem.

Temodal 180 mg tvrdé tobolky mají neprůhledné bílé tělo, neprůhledné oranžové víčko a jsou

potištěny černým inkoustem.

Temodal 250 mg tvrdé tobolky mají neprůhledné bílé tělo a čko a jsou potištěny černým inkoustem.


Balení v lahvičce

Tvrdé tobolky (tobolky) pro perorální podání jsou dodávány ve skleněných lahvičkách jantarové barvy, obsahujících 5 nebo 20 tobolek.

Krabička obsahuje jednu lahvičku.


Balení v sáčcích

Tvrdé tobolky pro perorální podání jsou jednotlivě uzavřené v sáčcích a vydávané v krabičkách

obsahujících 5 nebo 20 tvrdých tobolek.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Držitel rozhodnutí o registraci: Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39

2031 BN Haarlem Nizozemsko


Výrobce: SP Labo N.V., Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgie


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


Belgique/België/Belgien

MSD Belgium

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme Tel.: +370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com


България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com


Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com


Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o. Tel.: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com


Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft. Tel.: +36 1 888 53 00

hungary_msd@merck.com


Danmark

MSD Danmark ApS Tlf: +45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com


Deutschland

MSD Sharp & Dohme GmbH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 45610)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com


Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no


Eλλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com


Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o. Tel: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com


France

MSD France

Tél: +33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda. Tel: +351 21 446 57 00

inform_pt@merck.com


Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: + 4021 529 29 00

msdromania@merck.com


Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: +386 1 5204 201

msd_slovenia@merck.com


Ísland

Vistor hf.

Simi: +354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel.: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com


Ιtalia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com


Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804650

info@msd.fi


Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com


Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 (0) 77 5700488

medicinskinfo@merck.com


Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: +371 67364224

msd_lv@merck.com

United Kingdom (Northern Ireland) Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfoNI@msd.com


Tato příbalová informace byla naposledy revidovánaPodrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky .