Domovská stránka Domovská stránka
International Commitee of the Red Cross

Temodal

CENY

20MG CPS DUR 5

Velkoobchod: 785,95 Kč
Maloobchodní: 1 095,75 Kč
Uhrazen: 292,35 Kč

100MG CPS DUR 5

Velkoobchod: 3 718,69 Kč
Maloobchodní: 4 837,04 Kč
Uhrazen: 820,02 Kč

140MG CPS DUR 5

Velkoobchod: 5 387,91 Kč
Maloobchodní: 6 887,57 Kč
Uhrazen: 1 263,74 Kč

180MG CPS DUR 5

Velkoobchod: 6 802,37 Kč
Maloobchodní: 8 505,71 Kč
Uhrazen: 1 275,08 Kč

250MG CPS DUR 5

Velkoobchod: 9 384,56 Kč
Maloobchodní: 11 459,74 Kč
Uhrazen: 1 417,19 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele


Temodal 2,5 mg/ml prášek pro infuzní roztok

temozolomidum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Temodal prášek pro infuzní roztok

Kromě výše uvedených nežádouch účinků se může po použití přípravku Temodal prášek pro infuzní roztok také objevit: bolest, podráždění, svědění, zteplání, otok nebo zarudnutí v místě podání injekce, a také modřina (hematom).


Hlášení nežádoucích účinků

image

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 1. Jak Temodal uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce. Doba

  použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Uchovávejte v chladničce (2 – 8 °C).


  Jakmile je přípravek připraven k infuzi (rekonstituován/rozpuštěn), lze roztok uchovávat při pokojové teplotě (25 °C) po dobu až 14 hodin, včetně doby infuze.

  Připravený roztok by se neměl používat, jestliže má změněnou barvu nebo obsahuje částice.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 2. Obsah balení a další informace Co Temodal obsahuje

Léčivou látkou je temozolomidum. Jedna injekční lahvička obsahuje temozolomidum 100 mg. Po

rekonstituci/rozpuštění obsahuje 1 ml infuzního roztoku 2,5 mg temozolomidu.


Pomocnými látkami jsou mannitol (E421), threonin, polysorbát 80, natrium-citrát (pro úpravu pH) a koncentrovaná kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH) (viz bod 2).


Jak Temodal vypadá a co obsahuje toto balení


Prášek pro infuzní roztok je bílé barvy. Temodal je dostupný ve skleněné injekční lahvičce s butylovou gumovou zátkou a hliníkovým uzávěrem s odstranitelným krytem.

Jedno balení obsahuje 1 injekční lahvičku se 100 mg temozolomidu.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Držitel rozhodnutí o registraci: Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39

2031 BN Haarlem Nizozemsko


Výrobce: SP Labo N.V., Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgie


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


Belgique/België/Belgien

MSD Belgium

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme Tel.: +370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com


България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com


Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o. Tel.: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com


Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft. Tel.: +36 1 888 53 00

hungary_msd@merck.com


Danmark

MSD Danmark ApS Tlf: +45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com


Deutschland

MSD Sharp & Dohme GmbH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 45610)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com


Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no


Eλλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com


Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com


España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o. Tel: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com


France

MSD France

Tél: +33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda. Tel: +351 21 446 57 00

inform_pt@merck.com


Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: + 4021 529 29 00

msdromania@merck.com


Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: +386 1 5204 201

msd_slovenia@merck.com


Ísland

Vistor hf.

Simi: +354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel.: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com


Ιtalia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com


Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com


Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 (0) 77 5700488

medicinskinfo@merck.com


Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: +371 67364224

msd_lv@merck.com

United Kingdom (Northern Ireland) Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfoNI@msd.com


Tato příbalová informace byla naposledy revidována


Další zdroje informací


Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky .

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:


Při zacházení s přípravkem Temodal 2,5 mg/ml prášek po přípravu infuzního roztoku je třeba postupovat opatrně. Je nutné použít rukavice a aseptickou techniku. Pokud přijde Temodal 2,5 mg/ml do styku s kůží nebo sliznicí, je třeba neprodleně a řádně ho smýt mýdlem a vodou.


Obsah jedné injekční lahvičky musí být smísen se 41 ml sterilizované vody pro injekci. Výsledný roztok bude obsahovat 2,5 mg/ml TMZ. Injekčními lahvičkami se má jemně kroužit a netřepat. Roztok by se měl prohlédnout a neměla by se použít žádná injekční lahvička, která obsahuje viditelné částice. Rekonstituovaný přípravek se musí použít do 14 hodin, včetně doby infuze.


Podle celkové předepsané dávky můžete z injekční lahvičky vytáhnout rekonstituovaný roztok

v objemu až 40 ml, který přenesete do prázdného 250mililitrového infuzního vaku (z PVC nebo polyolefínu). Hadičky pumpy je třeba připojit k vaku, propláchnout je a zakrýt. Temodal 2,5 mg/ml

musí být podáván pouze intravenózní infuzí trvající 90 minut.


Temodal 2,5 mg/ml prášek pro infuzní roztok lze podávat stejnou i.v. linkou s injekcí 0,9 % roztoku chloridu sodného. Není kompatibilní s roztoky glukózy.


Protože nejsou k dispozici žádné další studie, nesmí se tento léčivý přípravek kombinovat s jinými

léčivými přípravky nebo podávat současně stejnou intravenózní cestou.


Tento léčivý přípravek je určen pouze pro jednorázové použití. Všechen nepoužitý přípravek nebo

odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.