Начална страница Начална страница

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion
levodopa, carbidopa, entacapone

Листовка: Информация за потребителя


Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 175 mg/43,75 mg/200 mg филмирани таблетки

леводопа/карбидопа/ентакапон (levodopa/carbidopa/entacapone)


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- получите диария; препоръчва се следене на теглото, за да се избегне възможна прекомерна загуба на тегло.

- римитерол и изопреналин, използвани за лечение на болести на дихателните пътища


Как изглежда Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion и какво съдържа опаковката


Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 175 mg/43,75 mg/200 mg: светло-кафеникаво-червени, овални таблетки, означени с „LCE 175“ от едната страна.


Таблетката Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 175 mg/43,75 mg/200 mg се предлага в пет опаковки с различно съдържание (10, 30, 100, 130 или 175 таблетки). Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.


Притежател на разрешението за употреба


Orion Corporation Orionintie 1

FI-02200 Espoo Финландия Производители


Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Финландия

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

FI-02200 Espoo Финландия


За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien Orion Corporation Tél/Tel: +358 10 4261

Lietuva

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


България

Orion Corporation Тел.: +358 10 4261

Luxembourg/Luxemburg

Orion Corporation Tél/Tel: +358 10 4261


Česká republika Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Magyarország Orion Corporation Tel.: +358 10 4261


Danmark

Orion Pharma A/S Tlf: +45 8614 0000

Malta

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Deutschland

Orion Pharma GmbH Jürgen-Töpfer-Straße 46

22763 Hamburg

Tel: +49 40 899 689-0

Nederland

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Eesti

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Norge

Orion Pharma AS Tlf: +47 40 00 42 10


Ελλάδα

Orion Corporation Τηλ: +358 10 4261

Österreich

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


España

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Polska

Orion Pharma Poland Sp z.o.o. Tel.: + 48 22 8333177


France

Orion Corporation Tél: +358 10 4261

Portugal

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Hrvatska

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

România

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Ireland

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Slovenija

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Italia

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Suomi/Finland

Orion Corporation Puh./Tel: +358 10 4261


Κύπρος

Orion Corporation Τηλ: +358 10 4261

Sverige

Orion Pharma AB Tel: +46 8 623 6440


Latvija

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

United Kingdom (Northern Ireland)

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Дата на последно преразглежане на листовкатаПодробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: .