Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Ayvakyt
avapritinib

Листовка: информация за пациента


AYVAKYT 200 mg филмирани таблетки

авапритиниб (avapritinib)


image

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

image

- ако имате нисък брой тромбоцити.


Обърнете специално внимание при употребата на това лекарство:

брилянтно синьо FCF (E133), титанов диоксид (E171), черен железен оксид (E172)

и пропиленгликол.


Как изглежда AYVAKYT и какво съдържа опаковката

AYVAKYT 200 mg филмирани таблетки са овални, бели таблетки с дължина 16 mm и ширина

8 mm, с отпечатани със синьо мастило „BLU“ от едната страна и „200“ от другата.


AYVAKYT се предлага в бутилка, съдържаща 30 филмирани таблетки. Всяка картонена опаковка съдържа една бутилка.


Дръжте цилиндричното контейнерче със сушител в бутилката.


Притежател на разрешението за употреба и производител

Blueprint Medicines (Netherlands) B.V. Gustav Mahlerplein 2

1082 MA Amsterdam

Нидерландия


За информация относно това лекарство, моля, свържете се с притежателя на разрешението за употреба:


Blueprint Medicines (Netherlands) B.V., NL

Tel/ Tél/ Teл/ Tlf/ Τηλ/ Sími/ Puh: +31 85 064 4001 e-mail: MedinfoEurope@blueprintmedicines.com


Дата на последно преразглеждане на листовката


Това лекарство е разрешено за употреба по т. нар. схема „разрешаване под условие“. Това означава, че за лекарството се очакват допълнителни данни.

Европейската агенция по лекарствата ще извършва преглед на новата информация за лекарството поне веднъж годишно и тази листовка съответно ще се актуализира.


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата https://www.ema.europa.eu/en.