Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Corbilta (previously Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz)
levodopa, carbidopa, entacapone

Листовка: информация за потребителя


Corbilta 150 mg/37,5 mg/200 mg филмирани таблетки

леводопа/карбидопа/ентакапон (levodopa/carbidopa/entacapone)


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

започнали да приемате Corbilta. Ако това се случи, може да се наложи Вашият лекар да промени дозата на антипаркинсоновото Ви лекарство.

- получите диария; препоръчва се следене на теглото, за да се избегне възможна прекомерна загуба на тегло.


Как изглежда Corbilta и какво съдържа опаковката


Филмираните таблетки Corbilta 150 mg/37,5 mg/200 mg: са кафеникави или сиво червеникави, с удължена елипсовидна форма, без делителна черта, означени с „LCE 150“ от едната страна.


Corbilta се предлага в шест опаковки с различно съдържание (10, 30, 100, 130, 175 или 250 таблетки). Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.


Притежател на разрешението за употреба и производител


Orion Corporation Orionintie 1

FI-02200 Espoo Финландия


Производители


Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Финландия


Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

FI-02200 Espoo Финландия


За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Sandoz n.v./s.a.

Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Lietuva

Orion Corporation Tel. +358 10 4261


България

ТП Сандоз

Teл.: + 359 2 970 47 47


Česká republika

Sandoz s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Luxembourg/Luxemburg

Sandoz n.v./s.a.

Tél/Tel: +32 2 722 97 97


Magyarország Sandoz Hungária Kft. Tel.: +36 1 430 2890


Danmark

Orion Corporation Tlf: +358 10 4261

Malta

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Deutschland Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Eesti

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Nederland

Sandoz B.V.

Tel: +31 (0)36 5241600


Norge

Orion Corporation Tlf: +358 10 4261


Ελλάδα

Novartis (Hellas) S.A.C.I. Τηλ: +30 210 2811712

Österreich

Sandoz GmbH

Tel: +43 5338 200 0


España

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Polska

Orion Corporation Tel.: +358 10 4261


France

Orion Corporation Tél: +358 10 4261

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda. Tel: +351 21 924 19 19


Hrvatska

Sandoz d.o.o.

Tel. +385 1 2353 111


Ireland

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Ísland

Orion Corporation Sími: +358 10 4261


Italia

Sandoz S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 3494


Κύπρος

Sandoz GmbH

Τηλ: +43 5338 200 0

România

S.C Sandoz S.R.L.

+40 21 407 51 60


Slovenija

Lek Pharmaceuticals d.d.

Tel: +386 1 580 21 11


Slovenská republika

Sandoz d.d. organizačná zložka Tel: +421 2 48 200 600


Suomi/Finland

Orion Corporation Puh./Tel: +358 10 4261


Sverige

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Latvija

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

United Kingdom (Northern Ireland)Orion Corporation

Tel: +358 10 4261


Дата на последно преразглеждане на листовкатаПодробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: .