Pagina de pornire Pagina de pornire
Cleveland Clinic

Portrazza
necitumumab

Prospect: Informații pentru utilizator


Portrazza 800 mg concentrat pentru soluție perfuzabilă

necitumumab


imageAcest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informații referitoare la siguranță. Puteți ajuta raportând orice reacții adverse pe care le puteți avea. Vezi ultima parte de la pct. 4 pentru modul de raportare a reacțiilor adverse.


Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte să vi se administreze acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul Deținătorul autorizației de punere pe piață

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Olanda


Fabricantul

Lilly S.A., Avda de la Industria, 30, Alcobendas, Madrid, 28108, Spania


Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață:


Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tel. +370 (5) 2649600


България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg Eli Lilly Benelux S.A./N.V. Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84


Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o. Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft. Tel: + 36 1 328 5100


Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tlf: +45 45 26 60 00 Tel: + 356 25600 500


Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800


Eesti

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal Tel: +372 6 817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S. Tlf: + 47 22 88 18 00


Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780


España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00


France

Lilly France SAS

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda Tel: + 351-21-4126600


Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000


Medicamentul nu mai este autorizat

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0)1 580 00 10


Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika Eli Lilly Slovakia, s.r.o. Tel: + 421 220 663 111


Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250


Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB Tel: + 46-(0) 8 7378800


Latvija

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

Tel: +371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000


Acest prospect a fost revizuit ultima dată în <{luna AAAA}>.


.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instrucțiuni de manipulare Portrazza 800 mg

concentrat pentru soluție perfuzabilă

necitumumab


Următoarele informații sunt destinate numai profesioniștilor din domeniul sănătății:


Preparați soluția perfuzabilă utilizând tehnica aseptică pentru a garanta sterilitatea soluției preparate.


Fiecare flacon este numai pentru o singură utilizare. Inspectați conținutul flacoanelor pentru a detecta eventualele particule și decolorări. Concentratul pentru soluția perfuzabilă trebuie să fie transparent până la ușor opalescent și incolor până la gălbui înaintea diluării. Dacă se identifică particule sau decolorare, eliminați flaconul.


Flacoanele conțin 800 mg sub forma unei soluții de necitumumab de 16 mg/ml; un flacon de 50 ml conține doza completă. Ca diluant trebuie să folosiți numai soluția injectabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%).


Pentruadministrareautilizândrecipientedeperfuzieintravenoasăpre-umplute

Medicamentul nu mai este autorizat

Extrageți în mod aseptic 50 ml de soluție injectabilă de clorură de sodiu de 9 mg/ml (0,9%) din recipientul de 250 ml pre-umplut și transferați 50 ml de medicament necitumumab în recipient pentru a aduce volumul final din recipient înapoi la 250 ml. Răsturnați cu grijă recipientul pentru a omogeniza conținutul. NU CONGELAȚI ȘI NU AGITAȚI soluția perfuzabilă. NU diluați cu alte soluții sau injectați concomitent cu alți electroliți sau medicamente.


Pentruadministrareautilizândrecipientedeperfuzieintravenoasăgoale

Extrageți în mod aseptic 50 ml de medicament necitumumab într-un recipient gol de perfuzie intravenoasă și adăugați 200 ml de soluție sterilă injectabilă de clorură de sodiu de 9 mg/ml (0,9%) în recipient pentru a aduce volumul total la 250 ml. Răsturnați cu grijă recipientul pentru a omogeniza conținutul. NU CONGELAȚI ȘI NU AGITAȚI soluția perfuzabilă. NU diluați cu alte soluții sau injectați concomitent cu alți electroliți sau medicamente.


A se administra prin intermediul unei pompe de perfuzie. Trebuie utilizată o linie separată de perfuzie, iar linia trebuie spălată cu soluție injectabilă de clorură de sodiu de 9 mg/ml (0,9%) la sfârșitul perfuziei.


Medicamentele administrate parenteral trebuie inspectate vizual pentru a detecta eventualele particule înaintea administrării. Dacă se identifică particule, eliminați soluția perfuzabilă.


Eliminați eventuala porție de necitumumab rămasă într-un flacon, întrucât medicamentul nu conține conservanți antimicrobieni.


Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.