Pagina de pornire Pagina de pornire

Hefiya
adalimumab

Prospect: Informații pentru pacient


Hefiya 20 mg soluție injectabilă în seringă preumplută

adalimumab


image

Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informații referitoare la siguranță. Puteți să fiți de ajutor raportând orice reacții adverse pe care le puteți avea. Vezi ultima parte de la pct. 4 pentru modul de raportare a reacțiilor adverse.


Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte ca copilul dumneavoastră să înceapă să utilizeze acest medicament deoarece conține informații importante.


Cum arată Hefiya și conținutul ambalajului


Hefiya 20 mg soluție injectabilă (injecție) în seringă preumplută pentru utilizare pediatrică este disponibil sub forma a 0,4 ml de soluție transparentă spre ușor opalescentă, incoloră spre ușor gălbuie.


Hefiya este furnizat în seringă de unică folosință din sticlă de tip I transparentă cu un ac din oțel inoxidabil cu apărătoare pentru ac cu flanșă pentru deget, capac pentru ac din cauciuc și piston din plastic, conținând 0,4 ml de soluție.


Cutia conține 2 seringi preumplute cu Hefiya.


Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Hefiya poate fi disponibil sub formă de seringă preumplută și pen preumplut (SensoReady).


Deținătorul autorizației de punere pe piață


Sandoz GmbH Biochemiestr. 10

6250 Kundl Austria


Producătorul


Sandoz GmbH Schaftenau Biochemiestr. 10

6336 Langkampfen Austria


Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață:


België/Belgique/Belgien

Sandoz nv/sa

Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Lietuva

Sandoz Pharmaceuticals d.d filialas Tel.: +370 5 2636 037


България

Сандоз България КЧТ Тел.: +359 2 970 47 47

Luxembourg/Luxemburg

Sandoz nv/saTél/Tel.: +32 2 722 97 97


Česká republika

Sandoz s.r.o.

Tel.: + 420 225 775 111

Magyarország Sandoz Hungária Kft. Tel.: + 36 1 430 2890


Danmark/Norge/Ísland/Sverige

Sandoz A/S

Tlf: +45 63 95 10 00

Malta

Sandoz Pharmaceuticals d.d. Tel: +356 21222872

Deutschland

Hexal AG

Tel: +49 8024 908 0

Nederland

Sandoz B.V.

Tel: +31 36 52 41 600


Eesti

Sandoz d.d. Eesti filiaal Tel.: + 372 665 2400

Österreich

Sandoz GmbH

Tel: +43 5338 2000


Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Sandoz Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 209 70 00


España

Sandoz Farmacéutica, S.A. Tel: +34 900 456 856

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda. Tel: +351 21 196 40 00


France

Sandoz SAS

Tél: +33 1 49 64 48 00

România

Terapia S.A.

Tel:+40 264 50 15 00


Hrvatska

Sandoz d.o.o.

Tel: +385 1 23 53 111

Slovenija

Lek farmacevtska družba d.d. Tel: +386 1 580 21 11


Ireland

Rowex Ltd.

Tel: + 353 27 50077

Slovenská republika

Sandoz d.d. - organizačná zložka

Tel: +421 2 48 200 600


Italia

Sandoz S.p.A. Tel: +39 02 96541

Suomi/Finland

Sandoz A/S

Puh/Tel: +358 10 6133 400


Κύπρος

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Τηλ: +357 22 69 0690

United Kingdom (Northern Ireland)

Sandoz GmbH

Tel: +43 5338 2000


Latvija

Sandoz d.d. Pārstāvniecība Latvijā

Tel: +371 67 892 006


Acest prospect a fost revizuit înMedicamente:


  1. Instrucțiuni de utilizare


Pentru a evita posibilele infecții și pentru a vă asigura că utilizați corect medicamentul, este important să urmați aceste instrucțiuni.


Înainte de a injecta Hefiya, asigurați-vă că citiți, înțelegeți și urmați aceste instrucțiuni de utilizare. Înainte de prima utilizare, medicul dumneavoastră sau asistenta medicală trebuie să vă arate cum să preparați și să injectați corect Hefiya utilizând seringa preumplută. Dacă aveți întrebări, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu asistenta medicală.

Hefiya în seringă preumplută de unică folosință cu apărătoare pentru ac și flanșă pentru deget


image

Figura A: Seringă preumplută cu Hefiya cu apărătoare pentru ac și flanșă pentru deget


Este important:

Puteți realiza o ușoară presiune la nivelul locului de injectare cu un tampon sau compresă din bumbac, menținând-o timp de 10 secunde. Nu masați locul injecției. Dacă este necesar, puteți acoperi locul de injectare cu un mic plasture adeziv.

Figura I: susținerea seringii


image

Figura J: scoaterea acului direct

afară


image

Figura K: eliberarea lentă a

pistonului

  1. Eliminarea seringilor utilizate:


    image

    • Eliminați seringile utilizate într-un recipient pentru eliminarea obiectelor ascuțite (recipient care se poate închide, rezistent la înțepături). Pentru siguranța și sănătatea dumneavoastră și a altor persoane, acele și seringile utilizate nu trebuie niciodată reutilizate.

    • Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați medicul dumneavoastră sau farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.


Dacă aveți nelămuriri, adresați-vă unui medic, farmacist sau asistent medical care este

familiarizat cu Hefiya.