Pagina de pornire Pagina de pornire
Cleveland Clinic

Incresync
alogliptin, pioglitazone

Prospect: Informații pentru pacient


Incresync 12,5 mg/30 mg comprimate filmate Incresync 25 mg/30 mg comprimate filmate Incresync 25 mg/45 mg comprimate filmate alogliptin/pioglitazonă


Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.


Incresync este disponibil în cutii cu blistere conținând 10, 14, 28, 30, 56, 60, 90, 98 sau

100 comprimate.


Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.


Deținătorul autorizației de punere pe piață

Takeda Pharma A/S Delta Park 45

2665 Vallensbaek Strand Danemarca


Fabricantul

Takeda Ireland Limited Bray Business Park Kilruddery

Co. Wicklow Irlanda


Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață:


België/Belgique/Belgien

Takeda Belgium

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

takeda-belgium@takeda.com

Lietuva

Takeda UAB

Tel.: +370 521 09 070


България

Такеда България

Тел.: +359 2 958 27 36; +359 2 958 15 29

Luxembourg/Luxemburg

Takeda Belgium

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

takeda-belgium@takeda.com

Česká republika

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. Tel.: +420 234 722 722

Magyarország Takeda Pharma Kft. Tel.: +361 2707030


Danmark

Takeda Pharma A/S Tlf: +45 46 77 11 11

Malta

TAKEDA HELLAS S.A. Tel: +30 210 6387800

gr.info@takeda.com


Deutschland

Takeda GmbH

Tel.: +49 (0) 800 825 3325

medinfoEMEA@takeda.com

Nederland

Takeda Nederland B.V.

Tel.: +31 20 203 5492

medinfoEMEA@takeda.com


Eesti

Takeda Pharma AS Tel.: +372 6177 669

Norge

Takeda AS

Tlf: +47 6676 3030

infonorge@takeda.com


Ελλάδα

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Τηλ: +30 210 6387800

gr.info@takeda.com

Österreich

Takeda Pharma Ges. m.b.H. Tel.: +43 (0) 800-20 80 50


España

Laboratorios Menarini, S.A. Tel.: +34 934 628 800

info@menarini.es

Polska

Takeda Pharma sp. z o.o Tel.: +48 22 608 13 00


France

Takeda France SAS Tél: +33 1 40 67 33 00

medinfoEMEA@takeda.com

Portugal

Takeda Farmacêuticos Portugal, Lda. Tel.: +351 21 120 1457


Hrvatska

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o Tel.: +385 1 377 88 96

România

Takeda Pharmaceuticals SRL Tel.: +40 21 335 03 91


Ireland


Takeda Products Ireland Limited Tel.: 1800 937 970

medinfoEMEA@takeda.com

Slovenija

Takeda Pharmaceuticals farmacevtska družba d.o.o. Tel.: +386 (0) 59 082 480


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

vistor@vistor.is

Slovenská republika

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel.: +421 (2) 20 602 600


Italia

Takeda Italia S.p.A. Tel.: +39 06 502601

Suomi/Finland

Takeda Oy

Puh/Tel: +358 20 746 5000

Κύπρος

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Τηλ: +30 210 6387800

gr.info@takeda.com

Sverige

Takeda Pharma AB Tel.: +46 8 731 28 00

infosweden@takeda.com


Latvija

Takeda Latvia SIA Tel.: +371 67840082

United Kingdom (Northern Ireland)

Takeda UK Ltd

Tel.: +44 (0) 2830 640 902

medinfoEMEA@takeda.com


Acest prospect a fost revizuit în

.