Pagina de pornire Pagina de pornire
AstraZeneca

Leganto
rotigotine

Prospect: Informaţii pentru utilizator


Leganto 2 mg/24 h Leganto 4 mg /24 h Leganto 6 mg/24 h Leganto 8 mg/24 h Plasture transdermic Rotigotină


Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.


image

9.

Îndoiţi înapoi cealaltă jumătate a plasturelui şi îndepărtaţi celaltă parte a foliei de deschidere.10.Cum arată Leganto şi conţinutul ambalajului

Leganto este un plasture transdermic. Este subţire şi are trei straturi. Are formă pătrată, cu marginile rotunjite. Partea exterioară este de culoare bej şi are imprimat textul Leganto 2 mg/24 h, 4 mg/24 h, 6 mg/24 h sau 8 mg/24 h.


Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă


UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60 B-1070 Bruxelles,

Belgia


Fabricant


Medicamentul nu mai este autorizat

UCB Pharma S.A. Chemin du Foriest

B-1420 Braine l’Alleud Belgia


Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:


België/Belgique/Belgien UCB Pharma SA/NV Tél/Tel: +32-(0)2 559 92 00

Lietuva

UCB Pharma Oy Finland

Tel: +358-92 514 4221 (Suomija)


България

Ю СИ БИ България ЕООД Teл.: +359-(0)2 962 30 49

Luxembourg/Luxemburg UCB Pharma SA/NV Tél/Tel: +32-(0)2 559 92 00


Česká republika

UCB s.r.o.

Tel: +420-221 773 411

Magyarország

UCB Magyarország Kft. Tel.: +36-(1) 391 0060


Danmark

UCB Nordic A/S

Tlf: +45-32 46 24 00

Malta

Pharmasud Ltd.

Tel: +356-21 37 64 36


Deutschland

Bayer Vital GmbH

Tel: +49-(0)214-30 513 48

Nederland

UCB Pharma B.V.

Tel.: + 31-(0)76-573 11 40

Eesti

UCB Pharma Oy Finland

Tel: +358-92 514 4221 (Soome)

Norge

UCB Nordic A/S

Tlf: +45-32 46 24 00


Ελλάδα

UCB Α.Ε.

Τηλ: +30-2109974000

Österreich

UCB Pharma GmbH Tel: +43-(0)1 291 80 00


España

UCB Pharma S.A.

Tel: +34-91 570 34 44

Polska

UCB Pharma Sp. z o.o. Tel.: +48-22 696 99 20


France

UCB Pharma S.A.

Tél: +33-(0)1 47 29 44 35

Portugal

BIAL-Portela & Cª, S.A. Tel: +351-22 986 61 00


Hrvatska

Medis Adria d.o.o.

Tel: +385-(0)1 230 34 46

România

UCB Pharma România S.R.L. Tel: +40-21 300 29 04


Ireland

UCB (Pharma) Ireland Ltd. Tel: +353-(0)1-46 37 395

Slovenija

Medis, d.o.o.

Tel: +386-1 589 69 00


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 -7000

Slovenská republika

UCB s.r.o., organizačná zložka Tel: +421-(0)2 5920 2020


Medicamentul nu mai este autorizat

Italia

UCB Pharma S.p.A. Tel: +39-02 300 791

Suomi/Finland

UCB Pharma Oy Finland Puh/Tel: +358-92 514 4221


Κύπρος

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd Τηλ: +357-22 05 63 00

Sverige

UCB Nordic A/S

Tel: +46-(0) 40 29 49 00


Latvija

UCB Pharma Oy Finland

Tel: +358-92 514 4221 (Somija)

United Kingdom

UCB Pharma Ltd.

Tel : +44-(0)1753 534 655


Acest prospect a fost revizuit în {LL/AAAA}.


Alte surse de informaţii


Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului