Pagina de pornire Pagina de pornire
Cleveland Clinic

Roclanda
latanoprost / netarsudil

Prospect: Informații pentru pacient


Roclanda 50 micrograme/ml + 200 micrograme/ml picături oftalmice, soluție

latanoprost + netarsudil


imageAcest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informații referitoare la siguranță. Puteți să fiți de ajutor raportând orice reacții adverse pe care le puteți avea. Vezi ultima parte de la pct. 4 pentru modul de raportare a reacțiilor adverse.


Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.


Cum arată Roclanda și conținutul ambalajului

Roclanda este o soluție de picături oftalmice, lichidă, limpede, într-un flacon din plastic. Un flacon conține 2,5 ml de medicament și fiecare ambalaj conține 1 sau 3 flacoane cu capac cu filet. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.


Deținătorul autorizației de punere pe piață

Santen Oy

Niittyhaankatu 20, 33720 Tampere, Finlanda


Fabricantul

Aerie Pharmaceuticals Ireland, Limited

Athlone Business and Technology Park, Dublin Road,

Garrycastle, Athlone, Co Westmeath, N37 DW40, Irlanda

și

Santen Oy

Kelloportinkatu 1, 33100 Tampere, Finlanda


Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:


België/Belgique/Belgien

Santen Oy

Tél/Tel: +32 (0) 24019172

Lietuva

Santen Oy

Tel: +370 37 366628


България

Santen Oy

Teл.: +359 (0) 888 755 393

Luxembourg/Luxemburg

Santen Oy

Tél/Tel: +352 (0) 27862006

Česká republika

Santen Oy

Tel: +358 (0) 3 284 8111

Magyarország

Santen Oy

Tel: +358 (0) 3 284 8111


Danmark

Santen Oy

Tlf: +45 898 713 35

Malta

Santen Oy

Tel: +358 (0) 3 284 8111


Deutschland

Santen GmbH

Tel: +49 (0) 3030809610

Nederland

Santen Oy

Tel: +31 (0) 207139206


Eesti

Santen Oy

Tel: +372 5067559

Norge

Santen Oy

Tlf: +47 21939612


Ελλάδα

Santen Oy

Τηλ: +358 (0) 3 284 8111

Österreich

Santen Oy

Tel: +43 (0) 720116199


España

Santen Pharmaceutical Spain S.L. Tel: + 34 914 142 485

Polska

Santen Oy

Tel.: +48(0) 221042096


France

Santen S.A.S.

Tél: +33 (0) 1 70 75 26 84

Portugal

Santen Oy

Tel: +351 308 805 912


Hrvatska

Santen Oy

Tel: +358 (0) 3 284 8111


Ireland

Santen Oy

Tel: +353 (0) 16950008

România

Santen Oy

Tel: +358 (0) 3 284 8111


Slovenija

Santen Oy

Tel: +358 (0) 3 284 8111


Ísland

Santen Oy

Sími: + 358 (0) 3 284 8111

Slovenská republika

Santen Oy

Tel: +358 (0) 3 284 8111


Italia

Santen Italy S.r.l.

Tel: +39 0236009983

Suomi/Finland

Santen Oy

Puh/Tel: +358 (0) 974790211


Κύπρος

Santen Oy

Τηλ: + 358 (0) 3 284 8111

Sverige

Santen Oy

Tel: +46 (0) 850598833


Latvija

Santen Oy

Tel: +371 677 917 80

United Kingdom (Northern Ireland)

Santen Oy

Tel: +353 (0) 16950008

(UK Tel: + 44 (0) 345 075 4863)


Acest prospect a fostrevizuit în.

Medicamente: