Pagina de pornire Pagina de pornire
Cleveland Clinic

Firmagon
degarelix

Prospect : Informaţii pentru utilizator


FIRMAGON 120 mg pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

degarelix


Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament

deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.Cum arată FIRMAGON şi conţinutul ambalajului


FIRMAGON este o pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă. Pulberea este albă până la foarte albă. Solventul este o soluţie limpede, incoloră.


Ambalaj cu 2 tăvi conţinând:

2 flacoane cu pulbere ce conţin 120 mg degarelix şi 2 seringi pre-umplute cu 3 ml de solvent.

2 tije piston, 2 adaptoare de flacon şi 2 ace pentru injectare.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul


Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Ferring Pharmaceuticals A/S Amager Strandvej 405

2770 Kastrup Danemarca

Tel. +45 8833 8834


Fabricantul Ferring GmbH Wittland 11

D-24109 Kiel

Germania


Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:


België/Belgique/Belgien

Ferring N.V.

Tel/Tél: +32 53 72 92 00

ferringnvsa@ferring.be

Lietuva

CentralPharma Communication UAB Tel: +370 5 243 0444

centralpharma@centralpharma.lt


България

Фармонт ЕООД

Тел: +359 2 807 5022

farmont@farmont.bg

Luxembourg/Luxemburg Ferring N.V. Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 53 72 92 00

ferringnvsa@ferring.be


Česká republika

Ferring Pharmaceuticals CZ s.r.o.

Tel: +420 234 701 333

cz1-info@ferring.com

Magyarország

Ferring Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: +36 1 236 3800

ferring@ferring.hu


Danmark

Ferring Lægemidler A/S Tlf: +45 88 16 88 17

Malta

E.J. Busuttil Ltd. Tel: +356 21447184

info@ejbusuttil.com


Deutschland

Ferring Arzneimittel GmbH

Nederland

Ferring B.V.

Tel: +49 431 5852 0

info-service@ferring.de

Tel: +31 235680300

infoNL@ferring.com


Eesti

CentralPharma Communication OÜ Tel: +372 601 5540

centralpharma@centralpharma.ee

Norge

Ferring Legemidler AS Tlf: +47 22 02 08 80

mail@oslo.ferring.com


Ελλάδα

Ferring Ελλάς MEΠΕ Τηλ: +30 210 68 43 449

Österreich

Ferring Arzneimittel Ges.m.b.H. Tel: +43 1 60 8080

office@ferring.at


España

Ferring, S.A.U.

Tel: +34 91 387 70 00

registros@ferring.com

Polska

Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. Tel: +48 22 246 06 80

PL0-Recepcja@ferring.com


France

Ferring S.A.S.

Tél: +33 1 49 08 67 60

information.medicale@ferring.com

Portugal

Ferring Portuguesa – Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda.

Tel: +351 21 940 5190


Hrvatska

Clinres farmacija d.o.o. Tel: +385 1 2396 900

info@clinres-farmacija.hr

România

Ferring Pharmaceuticals Romania SRL Tel: +40 356 113 270


Ireland

Ferring Ireland Ltd. Tel: +353 1 4637355

EnquiriesIrelandMailbox@ferring.com

Slovenija

SALUS, Veletrgovina, d.o.o. Tel: +386 1 5899 179

regulatory@salus.si


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 70 00

Slovenská republika Ferring Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 54 416 010

SK0-Recepcia@ferring.com


Italia

Ferring S.p.A.

Tel: +39 02 640 00 11

Suomi/Finland

Ferring Lääkkeet Oy Puh/Tel: +358 207 401 440

info@ferring.fi


Κύπρος

A. Potamitis Medicare Ltd

Τηλ: +357 22583333

a.potamitismedicare@cytanet.com.cy

Sverige

Ferring Läkemedel AB Tel: +46 40 691 69 00

info@ferring.se


Latvija

CentralPharma Communication SIA

Tālr: +371 674 50497

centralpharma@centralpharma.lv

United Kingdom (Northern Ireland)

Ferring Ireland Ltd. Tel: +353 1 4637355

EnquiriesIrelandMailbox@ferring.com


Acest prospect a fost revizuit în


Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a

Medicamentului .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical:

Instrucţiuni pentru utilizarea corectă NOTĂ:


Ambalajul conţine două flacoane de pulbere şi două seringi pre-umplute cu solvent care trebuie preparate

pentru injectare subcutanată.

image

De aceea, procedura descrisă mai jos trebuie repetată încă o dată.


image


1. Îndepărtaţi capacul de pe cutia cu adaptorul de flacon.

Ataşaţi adaptorul la flaconul cu pulbere, apăsând pe adaptor până când vârful ascuţit pătrunde prin capacul din cauciuc şi adaptorul se fixează pe poziţie.


2. Pregătiţi seringa pre-umplută ataşând tija pistonului.

image


3. Îndepărtaţi capacul seringii pre-umplute. Ataşaţi seringa la flaconul cu pulbere, înşurubând-o pe

adaptor. Transferaţi întreaga cantitate de solvent în

flaconul cu pulbere.


4. Cu seringa ataşată la adaptor, rotiţi uşor până când lichidul arată limpede şi fără pulbere sau particule

nedizolvate. Dacă pulberea aderă de marginea flaconului

la suprafaţa lichidului, flaconul poate fi înclinat uşor.

Evitaţi să agitaţi pentru a preveni formarea spumei.


Un inel de mici bule de aer pe suprafaţa lichidului este acceptabil. Procedura de reconstituire durează de obicei câteva minute, însă, în unele cazuri, poate dura până la 15 minute.

image


5. Întoarceţi flaconul invers şi retrageţi pistonul până la linia

de marcaj de pe seringa pentru injectare.


Întotdeauna asiguraţi-vă că aţi extras volumul exact şi ajustaţi pentru orice bule de aer.

6. Detaşaţi seringa de adaptorul flaconului şi ataşaţi la seringă acul pentru o injectare

subcutanată profundă.7. Efectuaţi injectarea subcutanată profundă. Pentru a face acest lucru: apucaţi pielea de pe abdomen, ridicaţi ţesutul subcutanat, şi introduceţi acul adânc într-un unghi de cel puţin 45 de grade.


Injectaţi într-un ritm lent 3 ml de FIRMAGON 120 mg,

imediat după reconstituire.*

8. Nu trebuie administrate injecţii în locuri în care pacientul va fi expus la presiune, de exemplu zona de sub cordon sau centură, sau în apropierea coastelor.


Nu injectaţi direct într-o venă. Trageţi uşor pistonul seringii pentru a verifica dacă aspiră sânge. Dacă apare sânge în seringă, medicamentul nu mai poate fi folosit. Întrerupeţi procedura şi aruncaţi seringa şi acul (reconstituiţi o doză nouă pentru pacient).

9. Repetaţi procedura de reconstituire pentru a doua doză. Alegeţi alt loc pentru administrarea injecţiei şi injectaţi 3 ml.


image

* S-a demonstrat că stabilitatea chimică şi fizică în timpul utilizării este de 2 ore la 25ºC.

Din punct de vedere microbiologic, cu excepţia situaţiei în care metoda de reconstituire a soluţiei exclude riscul de contaminare microbiană, produsul trebuie administrat imediat. Dacă nu este folosit imediat, timpul şi condiţiile de păstrare reprezintă responsabilitatea utilizatorului.