Pagina de pornire Pagina de pornire
AstraZeneca

Stalevo
levodopa, carbidopa, entacapone

Prospect: Informaţii pentru utilizator


Stalevo 75 mg/18,75 mg/200 mg comprimate filmate

levodopa/carbidopa/entacaponă


Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament

deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.


Cum arată Stalevo şi conţinutul ambalajului


Stalevo 75 mg/18,75 mg/200 mg: comprimate filmate, ovale, de culoare maroniu deschis-roşietică, inscripţionate cu textul ‘LCE 75’ pe una dintre feţe.


Stalevo 75 mg/18,75 mg/200 mg comprimate este furnizat în cinci mărimi diferite de ambalaj (10, 30, 100, 130 sau 175 de comprimate). Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaje să fie comercializate.


Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă


Orion Corporation Orionintie 1

FI-02200 Espoo Finlanda


Fabricantul

Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finlanda


Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

FI-02200 Espoo Finlanda


Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.


België/Belgique/Belgien Orion Pharma BVBA/SPRL Tél/Tel: +32 (0)15 64 10 20

Lietuva

UAB Orion Pharma Tel. +370 5 276 9499


България

Orion Pharma Poland Sp z.o.o. Tel.: + 48 22 8333177

Luxembourg/Luxemburg Orion Pharma BVBA/SPRL Tél/Tel: +32 (0)15 64 10 20

Česká republika

Orion Pharma s.r.o. Tel: +420 234 703 305

Magyarország Orion Pharma Kft. Tel.: +36 1 239 9095


Danmark

Orion Pharma A/S Tlf: +45 8614 0000

Malta

Salomone Pharma Tel: +356 21220174


Deutschland

Orion Pharma GmbH Tel: +49 40 899 6890

Nederland

Orion Pharma BVBA/SPRL Tél/Tel: +32 (0)15 64 10 20


Eesti

Orion Pharma Eesti OÜ Tel: +372 66 44 550

Norge

Orion Pharma AS Tlf: +47 40 00 42 10


Ελλάδα

Orion Pharma Hellas M.E.Π.E Τηλ: + 30 210 980 3355

Österreich

Orion Pharma GmbH Tel: +49 40 899 6890


España

Orion Pharma S.L.

Tel: + 34 91 599 86 01

Polska

Orion Pharma Poland Sp z.o.o. Tel.: + 48 22 8333177


France

Orion Pharma

Tél: +33 (0) 1 85 18 00 00

Portugal

Orionfin Unipessoal Lda Tel: + 351 21 154 68 20


Hrvatska

Orion Pharma d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 600 8015

România

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Ireland

Orion Pharma (Ireland) Ltd. c/o Allphar Services Ltd. Tel: +353 1 428 7777

Slovenija

Orion Pharma d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 600 8015


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Orion Pharma s.r.o

Tel: +420 234 703 305


Italia

Orion Pharma S.r.l. Tel: + 39 02 67876111

Suomi/Finland

Orion Corporation Puh./Tel: +358 10 4261


Κύπρος

Lifepharma (ZAM) Ltd Τηλ.: +357 22056300

Sverige

Orion Pharma AB Tel: +46 8 623 6440


Latvija

Orion Corporation

Orion Pharma pārstāvniecība Tel: +371 20028332

United Kingdom (Northern Ireland)

Orion Pharma (Ireland) Ltd. c/o Allphar Services Ltd. Tel: +353 1 428 7777


Acest prospect a fost revizuit în

Alte surse de informații

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru

Medicamente