Pagina de pornire Pagina de pornire
AstraZeneca

Synflorix
pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (adsorbed)

Prospect: Informaţii pentru utilizator


Synflorix suspensie injectabilă în seringă preumplută

vaccin polizaharidic pneumococic conjugat (adsorbit)


Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a i se administra copilului dumneavoastră acest

vaccin deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart

Belgia


Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:


Belgique/België/Belgien GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Biologicals SA Tel: +370 80000334


България

GlaxoSmithKline Biologicals SA

Тел.: +359 80018205

Luxembourg/Luxemburg GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Tél/Tel: + 32 10 85 52 00


Česká republika GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 2 22 00 11 11

cz.info@gsk.com

Magyarország GlaxoSmithKline Biologicals SA Tel.: +36 80088309


Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline Biologicals SA Tel: +356 80065004


Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel: + 49 (0)89 360448701

produkt.info@gsk.com

Nederland GlaxoSmithKline BV Tel: + 31 (0)33 2081100


Eesti

GlaxoSmithKline Biologicals SA Tel: +372 8002640

Norge GlaxoSmithKline AS Tlf: + 47 22 70 20 00

firmapost@gsk.no


Ελλάδα

GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη A.E.B.E Tηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com


España GlaxoSmithKline, S.A. Tel: + 34 900 202 700

es-ci@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o. Tel.: + 48 (22) 576 9000

France

Laboratoire GlaxoSmithKline Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44

diam@gsk.com

Portugal

GlaxoSmithKline - Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com


Hrvatska

GlaxoSmithKline Biologicals SA Tel.: +385 800787089

România

GlaxoSmithKline Biologicals SA Tel: +40 800672524


Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd Tel: + 353 (0)1 495 5000

Slovenija

GlaxoSmithKline Biologicals SA Tel: +386 80688869


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika GlaxoSmithKline Biologicals SA Tel: + 421 800500589


Italia

GlaxoSmithKline S.p.A. Tel:+ 39 (0)45 7741 111

Suomi/Finland GlaxoSmithKline Oy Puh/Tel: + 358 10 30 30 30


Κύπρος

GlaxoSmithKline Biologicals SA

Τηλ: +357 80070017

Sverige GlaxoSmithKline AB Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com


Latvija

GlaxoSmithKline Biologicals SA Tel: +371 80205045

United Kingdom (Northern Ireland)

GlaxoSmithKline Biologicals SA Tel: +44 (0)800 221 441

customercontactuk@gsk.com


Acest prospect a fost revizuit în Alte surse de informaţii

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru Medicamente https://www.ema.europa.eu/.


----------------------------------------------------------------------------------------------------


Următoarele informaţii sunt destinate numai profesioniştilor din domeniul sănătăţii:


În timpul păstrării, în seringa preumplută poate fi observat un depozit fin, de culoare albă cu un supernatant

limpede, incolor. Aceasta nu reprezintă un semn de deteriorare.


Conţinutul seringii preumplute trebuie inspectat vizual atât înainte, cât şi după agitare, pentru observarea oricărei particule străine şi/sau a oricărui aspect fizic anormal înainte de administrare. În eventualitatea observării oricăreia dintre ele, aruncaţi vaccinul.


Vaccinul trebuie lăsat să ajungă la temperatura camerei înainte de a fi folosit.


Vaccinul trebuie agitat energic înainte de utilizare.

Vaccinul este destinat doar administrării intramusculare. A nu se administra intravascular.


Dacă Synflorix este administrat concomitent cu alte vaccinuri, trebuie folosite locuri de injectare diferite. Synflorix nu trebuie amestecat cu alte vaccinuri. Instrucţiunipentruadministrareavaccinuluiprezentatînseringăpreumplută


image

  1. Ţinând corpul seringii într-o mână (evitaţi să ţineţi pistonul seringii), deşurubaţi capacul seringii prin rotirea acestuia

    în sens invers acelor de ceasornic.

    Pistonul seringii Corpul seringii


  2. Pentru a ataşa acul la seringă, rotiţi acul pe seringă în sensul acelor de ceasornic până când simţiti că se blochează.


  3. Îndepărtaţi teaca protectoare a acului, care,

în anumite situaţii, poate fi puţin rigidă.


image

Capacul seringii


Teaca protectoare a acului


Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.