Pagina de pornire Pagina de pornire
Booking.com

Dovprela (previously Pretomanid FGK)
pretomanid

Prospect: Informații pentru pacient


Dovprela 200 mg comprimate pretomanid


imageAcest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informații referitoare la siguranță. Puteți să fiți de ajutor raportând orice reacții adverse pe care le puteți avea. Vezi ultima parte de la pct. 4 pentru modul de raportare a reacțiilor adverse.


Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.


Cum arată Dovprela și conținutul ambalajului


Dovprela este un comprimat oval, de culoare albă până la albicioasă, gravat cu „M” pe o parte și cu

„P200” pe cealaltă parte. Dimensiunile comprimatului: 18 × 9 mm.


Comprimatele sunt furnizate în:

Ambalaje de tip blister conținând 14, 14 × 1, 182 sau 182 × 1 comprimate Flacoane de plastic conținând 26 comprimate


Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.


Deținătorul autorizației de punere pe piață


Mylan IRE Healthcare Limited Unit 35/36 Grange Parade Baldoyle Industrial Estate Dublin 13

Irlanda


Fabricantul


Mylan Hungary Kft. H-2900, Komárom Mylan utca 1 Ungaria

Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:


België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

Lietuva

Mylan Healthcare UAB Tel.: +370 5 205 1288


България

Майлан ЕООД

Тел.: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

(Belgique/Belgien)


Česká republika

Mylan Healthcare CZ s.r.o. Tel.: + 420 222 004 400

Magyarország

Mylan EPD Kft

Tel.: + 36 1 465 2100


Danmark

Viatris ApS

Tlf: +45 28 11 69 32

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd Tel.: + 356 21 22 01 74


Deutschland

Mylan Healthcare GmbH Tel.: +49 800 0700 800

Nederland

Mylan BV

Tel.: +31 (0)20 426 3300


Eesti

BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal

Tel: + 372 6363 052

Norge

Viatris AS

Tlf: + 47 66 75 33 00


Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ Τηλ: +30 210 993 6410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH Tel.: +43 1 416 2418


España

Viatris Pharmaceuticals, S.L.U. Tél.: + 34 900 102 712

Polska

Mylan Healthcare Sp. z o.o. Tel.: + 48 22 546 64 00


France

Mylan Medical SAS Tél: +33 1 56 64 10 70

Portugal

Mylan, Lda.

Tel.: + 351 21 412 72 56


Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o. Tel.: +385 1 23 50 599

România

BGP Products SRL Tel.: +40 372 579 000


Ireland

Mylan Ireland Limited Tel.: +353 1 8711600

Slovenija

Mylan Healthcare d.o.o. Tel.: + 386 1 23 63 180

Ísland

Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Mylan s.r.o.

Tel.: +421 2 32 199 100


Italia

Mylan Italia S.r.l.

Tel.: + 39 02 612 46921

Suomi/Finland

Viatris OY

Puh/Tel: +358 20 720 9555


Κύπρος

Varnavas Hadjipanayis Ltd

Τηλ: +357 2220 7700

Sverige

Mylan AB

Tel.: + 46 855 522 750


Latvija

Mylan Healthcare SIA Tel: +371 676 055 80

United Kingdom (Northern Ireland)

Mylan IRE Healthcare Limited Tel: +353 18711600


Acest prospect a fost revizuit în {LL/AAAA}


Acest medicament a primit „aprobare condiționată”. Aceasta înseamnă că sunt așteptate date suplimentare referitoare la acest medicament.

Agenția Europeană pentru Medicamente va revizui cel puțin o dată pe an informațiile noi privind acest

medicament și acest prospect va fi actualizat, după cum va fi necesar.