Pagina de pornire Pagina de pornire
Booking.com

Xalkori
crizotinib

Prospect: Informaţii pentru utilizator


XALKORI 200 mg capsule XALKORI 250 mg capsule crizotinib


Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.


Conţinutul capsulei: dioxid de siliciu coloidal anhidru, celuloză microcristalină, hidrogenofosfat de calciu anhidru, amidonglicolat de sodiu (Tip A), stearat de magneziu.

Capsula: gelatină, dioxid de titan (E171) şi oxid roşu de fer (E172).

Cerneală pentru inscripţionare: şelac, propilenglicol, hidroxid de potasiu şi oxid negru de fer (E172).


Cum arată XALKORI şi conţinutul ambalajului


XALKORI 200 mg se prezintă sub formă de capsule cu capac de culoare roz şi corp de culoare albă, inscripţionate cu cerneală neagră cu „Pfizer” pe capac şi cu „CRZ 200” pe corp.


XALKORI 250 mg se prezintă sub formă de capsule cu capac şi corp de culoare roz, inscripţionate cu cerneală neagră cu „Pfizer” pe capac şi cu „CRZ 250” pe corp.


Este disponibil în cutii cu blistere care conţin 60 capsule şi în flacoane din plastic ce conţin 60 capsule. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă


Pfizer Europe MA EEIG Boulevard de la Plaine 17 1050 Bruxelles

Belgia


Fabricantul


Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Betriebsstätte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg Germania


Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:


België/Belgique/ /Belgien Luxembourg/Luxemburg Pfizer NV/SA

Tél/Tel: + 32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. + 370 52 51 4000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Тел.: + 359 2 970 4333

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: + 36-1-488-37-00


Česká republika

Pfizer, spol. s r.o.

Tel.: + 420 283 004 111

Malta

Vivian Corporation Ltd. Tel: + 356 21344610


Danmark

Pfizer ApS

Tlf: + 45 44 20 11 00

Nederland

Pfizer bv

Tel: + 31 (0) 800 63 34 636


Deutschland

PFIZER PHARMA GmbH Tel: + 49 (0)30 550055-51000

Norge

Pfizer AS

Tlf: + 47 67 52 61 00


Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel.: + 372 666 7500

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: + 43 (0)1 521 15-0


Ελλάδα

Pfizer Ελλάς A.E.

Τηλ.: + 30 210 6785 800

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o. Tel.: + 48 22 335 61 00


España

Pfizer, S.L.

Tel: + 34 91 490 99 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: + 351 21 423 5500


France

Pfizer

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

România

Pfizer Romania S.R.L. Tel: + 40 (0) 21 207 28 00


Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o. Tel: + 385 1 3908 777

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel.: + 386 (0)1 52 11 400


Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: + 1800 633 363 (toll free)

Tel: + 44 (0)1304 616161

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel.: + 421 2 3355 5500


Ísland

Icepharma hf.

Sími: + 354 540 8000

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh./Tel: + 358 (0)9 43 00 40


Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: + 39 06 33 18 21

Sverige

Pfizer AB

Tel: + 46 (0)8 550 520 00

Kύπρος

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch) Τηλ: + 357 22 817690

United Kingdom (Northern Ireland)

Pfizer Limited

Tel: + 44 (0) 1304 616161


Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel: + 371 670 35 775


Acest prospect a fost revizuit în {LL/AAAA}.


Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru Medicamente /.


ANEXA IV


CONCLUZII ŞTIINŢIFICE ŞI MOTIVE PENTRU MODIFICAREA CONDIŢIILOR AUTORIZAŢIEI/AUTORIZAŢIILOR DE PUNERE PE PIAŢĂ

Concluzii ştiinţifice


Având în vedere raportul de evaluare al PRAC cu privire la RPAS(-uri) pentru crizotinib, concluziile ştiinţifice ale CHMP sunt următoarele:


Având în vedere datele disponibile despre fotosensibilitate de la un studiu de fototoxicitate in vitro (care a demonstrat că crizotinib poate avea potenţial de fototoxicitate), studiile clinice, literatura de specialitate, raportările spontane, inclusiv trei cazuri cu o legătură temporală apropiată, dispariţia efectului la oprirea tratamentului şi reapariţia la reluarea acestuia, două cazuri cu dispariţia efectului la oprirea tratamentului fie la doza întreagă, fie la doză redusă, şi două cazuri care au subliniat că, folosind măsurile de protecţie solară corespunzătoare, administrarea crizotinib poate să fie continuată fără modificarea dozei la unii pacienţi, PRAC consideră că o legătură de cauzalitate între crizotinib şi fotosensibilitate este cel puţin o posibilitate rezonabilă. PRAC a concluzionat că informaţiile referitoare la medicament pentru medicamentele care conţin crizotinib trebuie să fie modificate în consecinţă.


Având în vedere datele disponibile despre creşterea concentraţiei de creatinfosfokinază în sânge din raportările spontane, inclusiv cinci cazuri cu o legătură temporală apropiată şi un efect pozitiv la reluarea tratamentului, şi având în vedere un posibil efect de clasă, PRAC consideră că o legătură de cauzalitate între crizotinib şi creşterea concentraţiei de creatinfosfokinază în sânge este cel puţin o posibilitate rezonabilă. PRAC a concluzionat că informaţiile referitoare la medicament pentru medicamentele care conţin crizotinib trebuie să fie modificate în consecinţă.


CHMP este de acord cu concluziile ştiinţifice formulate de PRAC.


Motive pentru modificarea condiţiilor autorizaţiei/autorizaţiilor de punere pe piaţă


Pe baza concluziilor ştiinţifice pentru crizotinib, CHMP consideră că raportul beneficiu-risc pentru medicamentul/medicamentele care conţin crizotinib este neschimbat, sub rezerva modificărilor propuse pentru informaţiile referitoare la medicament.


CHMP recomandă modificarea condiţiilor autorizaţiei/autorizaţiilor de punere pe piaţă.