Címoldal Címoldal
AstraZeneca

Tovanor Breezhaler
glycopyrronium bromide

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára


Tovanor Breezhaler 44 mikrogramm inhalációs por kemény kapszulában

glikopirrónium (glikopirrónium-bromid formájában)


Mielőtt elkezdi alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz.


Milyen a Tovanor Breezhaler külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

A Tovanor Breezhaler 44 mikrogramm inhalációs port tartalmazó kemény kapszulák átlátszóak, narancsszínűek, és fehér port tartalmaznak. Egy feketével nyomtatott „GPL50” termékkód van rajtuk

egy fekete vonal felett, és egy feketével nyomtatott cég embléma (image) a vonal alatt.


Minden csomag tartalmaz egy inhalátornak nevezett készüléket és buborékcsomagolásban lévő kapszulákat. Minden buborékcsomagolás 6 vagy 10 kemény kapszulát tartalmaz.


Az alábbi kiszerelések léteznek:

A csomagolás 6 × 1, 10 × 1, 12 × 1 vagy 30 × 1 kemény kapszulát tartalmaz, egy inhalátorral együtt.


A gyűjtőcsomagolás, mely 90 (3 csomag, 30 × 1) kemény kapszulát és 3 inhalátort tartalmaz.

A gyűjtőcsomagolás, mely 96 (4 csomag, 24 × 1) kemény kapszulát és 4 inhalátort tartalmaz.

A gyűjtőcsomagolás, mely 150 (15 csomag, 10 × 1) kemény kapszulát és 15 inhalátort tartalmaz.

A gyűjtőcsomagolás, mely 150 (25 csomag, 6 × 1) kemény kapszulát és 25 inhalátort tartalmaz. Az Ön országában nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja

Novartis Europharm Limited Vista Building

Elm Park, Merrion Road Dublin 4

Írország


Gyártó

Novartis Farmacéutica SA

Gran Via de les Corts Catalanes, 764 08013 Barcelona

Spanyolország


Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg Németország


image

A készítményhez kapcsolódó további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviseletéhez:


België/Belgique/Belgien Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas Tel: +370 5 269 16 50


България

Novartis Bulgaria EOOD Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11


Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország Novartis Hungária Kft. Tel.: +36 1 457 65 00


Danmark

Novartis Healthcare A/S Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +356 2122 2872


Deutschland

Novartis Pharma GmbH Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V. Tel: +31 88 04 52 111


Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS Tlf: +47 23 05 20 00


Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 28 11 712

ή

INNOVIS PHARMA ΑΕΒΕ Τηλ: +30 210 66 64 805-6

Österreich

Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570


España

Laboratorios Gebro Pharma, S.A. Tel: +34 93 205 86 86

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S. Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 499 7400


Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o. Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL Tel: +40 21 31299 01


Ireland

Novartis Ireland Limited Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +386 1 300 75 50


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Novartis Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5542 5439


Italia

Alfasigma S.p.A.

Tel: +39 06 91 39 4666

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200


Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc. Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB Tel: +46 8 732 32 00


Latvija

SIA Novartis Baltics Tel: +371 67 887 070

United Kingdom (Northern Ireland)

Novartis Ireland Limited Tel: +44 1276 698370


A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma:


A Tovanor Breezhaler inhalátor használati utasítása


image

Kérjük, olvassa végig a használati utasítást, mielőtt elkezdi alkalmazni a Tovanor Breezhaler-t.


image


image

Helyezze be a kapszulát

image

Szúrja át, és engedje el

image

Lélegezze be mélyen Ellenőrizze, hogy

üres-e a kapszula1 2 3 Ellenőrz és


1a. lépés:

Húzza le a kupakot.

2a. lépés:

Szúrja át a kapszulát. Tartsa az inhalátort függőleges helyzetben. Mindkét oldalsó gomb egyidőben történő, határozott benyomásával lyukassza ki a kapszulát. A kapszula átszúrásakor egy hangot kell hallania. A kapszulát csak egyszer szúrja át.

3a. lépés:

Fújja ki teljesen a levegőt.

Ne fújjon bele az inhalátorba!

Ellenőrizze, hogy üres-e a kapszula.

Nyissa ki az inhalátort,

hogy lássa, maradt-e por a kapszulában.


Ha por maradt a kapszulában:


1b. lépés:

Nyissa fel az inhalátort.


2b. lépés:

Engedje el az oldalsó gombokat.

3b. lépés:

Lélegezze be mélyen a gyógyszert.

Tartsa az inhalátort a

képen látható módon. Vegye a szájába a szájrészt, és szorosan zárja körül az ajkaival.

Ne nyomja be az oldalsó gombokat!


Por Üres

maradvány


image

image

image

image

1c. lépés:

image

image

Vegye ki a kapszulát. Válasszon le egy kapszulát tartalmazó buborékot a buborékcsomagolásról. Nyissa fel a buborékcsomagolást, és vegye ki a kapszulát. Ne nyomja keresztül a kapszulát a fólián!

image

Ne nyelje le a kapszulát!


image

Gyorsan és olyan mélyen lélegezzen be, amilyen mélyen csak tud.

A belélegzés során búgó hangot fog hallani. Előfordulhat, hogy belégzés közben érzi a gyógyszer ízét.


3c. lépés:

Tartsa vissza a lélegzetét. Tartsa vissza a lélegzetét legfeljebb 5 másodpercig.


Vegye ki az üres kapszulát.

Az üres kapszulát dobja a

háztartási hulladékba. Csukja be az inhalátort, és tegye vissza a kupakját.


image


image


1d. lépés:

Helyezze be a kapszulát. Soha ne tegyen kapszulát közvetlenül a szájrészbe!


1e. lépés:

Zárja be az inhalátort.

A Tovanor Breezhaler csomagolás a következőket tartalmazza:

  • Egy Tovanor Breezhaler inhalátor.

  • Egy vagy több buborékcsomagolás, melyek mindegyike 6 vagy 10 darab, az inhalátorban történő alkalmazásra való Tovanor Breezhaler kapszulát tartalmaz.


Kapszula Szájrész kamra

Kupak

Szűrő Oldalsó

gombok


A készülék alja Buborék

Gyakori kérdések:


Miért nem ad ki hangot az inhalátor a gyógyszer belélegzése során?

A kapszula beszorulhat a kapszulakamrába. Ha ez

bekövetkezik, az inhalátor aljának megütögetésével

óvatosan szabadítsa ki a kapszulát. A 3a-3c. lépések

megismétlésével lélegezze

be újra a gyógyszert.

Inhalátor Az inhalátor alja Buborékcsomagolás


image

Fontos információk:

Az inhalátor tisztítása: Egy tiszta, száraz, nem bolyhosodó ruhával töröljön le minden port a szájrészről, belül és kívül is. Tartsa az inhalátort szárazon! Soha ne mossa el vízzel az inhalátort!Mit tegyek, ha por maradt a kapszula belsejében? Nem kapott elegendő mennyiséget a gyógyszeréből. Zárja be az inhalátort, és ismételje meg a 3a-3c. lépéseket.


Köhögtem a gyógyszer belélegzése után – gondot jelent ez?

Ez előfordulhat. Ha a

kapszula üres, elegendő mennyiséget kapott a gyógyszeréből.


Apró kapszuladarabokat érzek a nyelvemen – gondot jelent ez?

Ez előfordulhat. Nem ártalmas. A kapszula apró

darabokra törésének esélye megnő, ha a kapszulát

egynél többször lyukasztja

ki.

Az inhalátor megsemmisítése

használat után:

Minden inhalátort ki kell dobni, miután a vele egy

csomagolásban található

összes kapszulát felhasználták Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy szükségtelenné vált gyógyszereit és inhalátorait miként semmisítse meg.