Címoldal Címoldal
AstraZeneca

Budesonide/Formoterol Teva
budesonide, formoterol

Betegtájékoztató: Információk a beteg számára


Budesonide/Formoterol Teva 320 mikrogramm/9 mikrogramm inhalációs por

(budezonid/formoterol-fumarát-dihidrát)


Mielőtt elkezdi alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz.


Milyen a Budesonide/Formoterol Teva külleme és mit tartalmaz a csomagolás


A Budesonide/Formoterol Teva egy inhalációs por.

Mindegyik Budesonide/Formoterol Teva inhalátor 60 belélegzett adagot tartalmaz és egy fehér színű testből, illetve áttetsző borvörös szájrész védőkupakból áll.


1 inhalátort tartalmazó kiszerelés.


A forgalomba hozatali engedély jogosultja


Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Hollandia

Gyártó


Norton (Waterford) Limited T/A Teva Pharmaceuticals Ireland Unit 27/35, IDA Industrial Park, Cork Road, Waterford, Írország


Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Hollandia


Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków, Lengyelország


image

image

A készítményhez kapcsolódó további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviseletéhez:


België/Belgique/Belgien

image

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tel/Tél: +32 3 820 73 73


България

Тева Фармасютикълс България ЕООД Teл: +359 2 489 95 82

Magyarország

image

image

Teva Gyógyszergyár Zrt Tel.: +36 1 288 64 00


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251 007 111

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Tel: +353 51 321 740


Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Danmark

image

image

A gyógyszer forgalomba hozatali engedélye megszűnt

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44 98 55 11


image

Deutschland Teva GmbH

Tel: +49 731 402 08

Norge

image

image

Teva Norway AS Tlf: +47 6677 55 90


Eesti

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs GmbH Tel: +43 1 97007 0


Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Polska

image

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 345 93 00


image

image

España

Teva Pharma S.L.U.

Tél: +34 91 387 32 80

Portugal

image

image

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda Tel: +351 21 476 75 50


France Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 7800

România

image

image

Teva Pharmaceuticals S.R.L Tel: +4021 230 6524


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +353 51 321 740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 1 58 90 390

Ísland ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Slovenská republika

image

image

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5726 7911


image

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028 917 981

image

Suomi/Finland ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900


Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

image

image

Teva Sweden AB Tel: +46 42 12 11 00


image

Latvija

image

Sicor Biotech filiāle Latvijā Tel: +371 67 323 666

image

United Kingdom Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628 500


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o

Tel: + 385 1 37 20 000

Lietuva

UAB “Sicor Biotech” Tel: +370 5 266 02 03


A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: ÉÉÉÉ. hónap.

A gyógyszer forgalomba hozatali engedélye megszűnt

található.