Címoldal Címoldal
AstraZeneca

Oslif Breezhaler
indacaterol

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára


Oslif Breezhaler 150 mikrogramm inhalációs por kemény kapszulában Oslif Breezhaler 300 mikrogramm inhalációs por kemény kapszulában indakaterol


Mielőtt elkezdi alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

zselatinból van.


Milyen az Oslif Breezhaler külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

Ebben a csomagban talál majd egy inhalátort és buborékcsomagolásban lévő kapszulákat. Átlátszó (színtelen) kapszulák, melyek fehér port tartalmaznak.


IDL 300” termékkód van rajta egy kék vonal felett, és egy kékkel nyomtatott cég embléma (

) a kék vonal alatt.


Az alábbi kiszerelések léteznek:

10 kapszulát és egy inhalátort tartalmazó kartondoboz. 30 kapszulát és egy inhalátort tartalmazó kartondoboz.

2 csomagból álló gyűjtőcsomagolás (mindegyik 30 kapszulát és 1 inhalátort tartalmaz). 3 csomagból álló gyűjtőcsomagolás (mindegyik 30 kapszulát és 1 inhalátort tartalmaz). 30 csomagból álló gyűjtőcsomagolás (mindegyik 10 kapszulát és 1 inhalátort tartalmaz).


Az Ön országában nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja

Novartis Europharm Limited Vista Building

Elm Park, Merrion Road Dublin 4

Írország


A gyártó

Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Németország


Novartis Farmacéutica SA

Gran Via de les Corts Catalanes, 764 08013 Barcelona

Spanyolország


image

A készítményhez kapcsolódó további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviseletéhez:


België/Belgique/Belgien Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50


България

Novartis Bulgaria EOOD Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11


Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország Novartis Hungária Kft. Tel.: +36 1 457 65 00


Danmark

Novartis Healthcare A/S Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +356 2122 2872


Deutschland

Novartis Pharma GmbH Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V. Tel: +31 88 04 52 111


Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS Tlf: +47 23 05 20 00


Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E. Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570


España

Ferrer Internacional, S.A. Tel: +34 93 600 37 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 375 4888

France

Pierre Fabre Médicament Tél: +33 1 49 10 96 18

Portugal

Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 499 7400


Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o. Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01


Ireland

Novartis Ireland Limited Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +386 1 300 75 50


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Novartis Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5542 5439


Italia

Novartis Farma S.p.A. Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200


Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00


Latvija

SIA Novartis Baltics Tel: +371 67 887 070

United Kingdom (Northern Ireland)

Novartis Ireland Limited Tel: +44 1276 698370


A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma:


AZ OSLIF BREEZHALER INHALÁTOR HASZNÁLATI UTASÍTÁSA


image

Kérjük, olvassa végig a használati utasítást, mielőtt elkezdi alkalmazni az Oslif Breezhaler-t.


image


image

Helyezze be a kapszulát

Szúrja át, és engedje el

image

image

Lélegezze be mélyen Ellenőrizze, hogy

üres-e a kapszula1 2 3 Ellenőr zés


1a. lépés:

Húzza le a kupakot.

2a. lépés:

Szúrja át a kapszulát. Tartsa az inhalátort függőleges helyzetben. Mindkét oldalsó gomb egyidőben történő, határozott benyomásával lyukassza ki a kapszulát. A kapszula átszúrásakor egy hangot kell hallania. A kapszulát csak egyszer szúrja át.

3a. lépés:

Fújja ki teljesen a levegőt.

Ne fújjon bele az

inhalátorba!

Ellenőrizze, hogy üres-e a kapszula.

Nyissa ki az inhalátort,

hogy lássa, maradt-e por a kapszulában.


Ha por maradt a kapszulában:


1b. lépés:

Nyissa fel az inhalátort.


2b. lépés:

Engedje el az oldalsó gombokat.

3b. lépés:

Lélegezze be mélyen a gyógyszert.

Tartsa az inhalátort a

képen látható módon. Vegye a szájába a szájrészt, és szorosan zárja körül az ajkaival. Ne nyomja be az oldalsó gombokat!


Por Üres

maradvány

image

imageimage


1c. lépés:

Vegye ki a kapszulát Vegyen ki egy kapszulát a buborékcsomagolásból. Ne nyelje le a kapszulát!

Gyorsan és olyan mélyen

lélegezzen be, amilyen mélyen csak tud.

A belélegzés során búgó hangot fog hallani. Előfordulhat, hogy belégzés közben érzi a

gyógyszer ízét.


3c. lépés: Tartsa vissza a lélegzetét.

Tartsa vissza a lélegzetét

legfeljebb

5 másodpercig.

image

Vegye ki az üres kapszulát.

Az üres kapszulát dobja a

háztartási hulladékba. Csukja be az inhalátort, és tegye vissza a kupakját.

image

1d. lépés:

Helyezze be a kapszulát. Soha ne tegyen kapszulát közvetlenül a szájrészbe!


image

1e. lépés:

Zárja be az inhalátort.

Fontos információk:

 • Az Oslif Breezhaler kapszulákat mindig a

 • Ne nyelje le a kapszulát!

 • Ne használja az Oslif Breezhaler kapszulát

 • Ne használja az Oslif Breezhaler inhalátort más kapszula belégzésére!

 • Soha ne tegyen kapszulát a szájába vagy az inhalátor szájrészébe!

 • Ne nyomja be az oldalsó gombokat egynél többször!

 • Ne fújjon bele a szájrészbe!

 • Ne nyomja be az oldalsó gombokat, miközben a szájrészen át belélegzi a

 • Ne érjen a kapszulákhoz nedves kézzel!

 • Soha ne mossa el vízzel az inhalátort!

buborékcsomagolásban kell tárolni, és csak közvetlenül az

alkalmazás előtt szabad abból kivenni.

más inhalátorral!

gyógyszert!

image

image

image


Az Oslif Breezhaler csomagolás a következőket tartalmazza:

 • Egy Oslif Breezhaler inhalátor.

 • Egy vagy több buborékcsomagolás, melyek mindegyike 6 vagy 10 darab, az inhalátorban történő alkalmazásra való Oslif Breezhaler kapszulát tartalmaz.


Kapszula

kamra Szájrész


Kupak Szűrő

Oldalsó

gombok Buborék

A készülék alja


Inhalátor Az inhalátor alja Buborékcsomagolás

Gyakori kérdések:


Miért nem ad ki hangot az inhalátor a gyógyszer belélegzése során?

A kapszula beszorulhat a

kapszulakamrába. Ha ez bekövetkezik, az inhalátor aljának megütögetésével óvatosan szabadítsa ki a kapszulát. A

3a-3c. lépések megismétlésével lélegezze be újra a gyógyszert.


Mit tegyek, ha por maradt a kapszula belsejében?

Nem kapott elegendő

mennyiséget a gyógyszeréből. Zárja be az inhalátort, és ismételje meg a 3a-3c. lépéseket.


Köhögtem a gyógyszer belélegzése után – gondot jelent ez?

Ez előfordulhat. Ha a

kapszula üres, elegendő mennyiséget kapott a gyógyszeréből.


Apró kapszuladarabokat érzek a nyelvemen – gondot jelent ez?

Ez előfordulhat. Nem

ártalmas. A kapszula apró darabokra törésének esélye megnő, ha a kapszulát egynél többször lyukasztja ki.

Az inhalátor tisztítása: Egy tiszta, száraz, nem bolyhosodó ruhával töröljön le minden port a szájrészről, belül és kívül is. Tartsa az inhalátort szárazon! Soha ne mossa el vízzel az inhalátort!

Az inhalátor megsemmisítése

használat után: Minden inhalátort ki kell dobni, miután a vele egy

csomagolásban található összes kapszulát felhasználták. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy szükségtelenné vált gyógyszereit és inhalátorait miként semmisítse meg.