Címoldal Címoldal
Cleveland Clinic

Brintellix
vortioxetine

ÁRAK

Brintellix 5 mg filmtabletta 28x buborékcsomagolásban

Nagykereskedelem: 4 142,64 Ft
Kiskereskedelem: 5 132,07 Ft
Visszatérített: 0,00 Ft

Brintellix 10 mg filmtabletta 28x buborékcsomagolásban

Nagykereskedelem: 7 242,33 Ft
Kiskereskedelem: 8 644,11 Ft
Visszatérített: 0,00 Ft

Brintellix 20 mg filmtabletta 28x buborékcsomagolásban

Nagykereskedelem: 13 256,88 Ft
Kiskereskedelem: 14 959,20 Ft
Visszatérített: 0,00 Ft

Betegtájékoztató: Információk a beteg számára


Brintellix 15 mg filmtabletta

vortioxetin (vortioxetinum)


Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz.Milyen a Brintellix külleme és mit tartalmaz a csomagolás?


Narancssárga, mandula alakú, 5×8,4 mm méretű filmtabletta (tabletta), egyik oldalán „TL”, másik oldalán „15” felirattal.

A Brintellix 15 mg filmtabletta 14, 28, 56, 56×1, 98, 98×1, 490 (5× (98×1)) db filmtablettát tartalmazó buborékcsomagolásban, illetve 100 és 200 db filmtablettát tartalmazó tablettatartályban kerül forgalomba.


Az 56×1, 98×1 és 490 db filmtablettát tartalmazó kiszerelések adagonként perforált buborékcsomagolásban találhatók.


Nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.


A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó


H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9

2500 Valby Dánia


A készítményhez kapcsolódó további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviseletéhez:


België/Belgique/Belgien Lundbeck S.A./N.V. Tél/Tel: +32 2 535 7979

Lietuva

H. Lundbeck A/S

Tel: +45 36301311(Danija) lietuva@lundbeck.com


България

Lundbeck Export A/S Representative Office Tel: +359 2 962 4696

Luxembourg/Luxemburg

Lundbeck S.A.

Tél: +32 2 535 7979


Česká republika

Lundbeck Česká republika s.r.o. Tel: +420 225 275 600

Magyarország Lundbeck Hungária Kft. Tel: +36 1 4369980


Danmark

Lundbeck Pharma A/S Tlf: +45 4371 4270

Malta

H. Lundbeck A/S Tel: + 45 36301311


Deutschland Lundbeck GmbH Tel: +49 40 23649 0

Nederland

Lundbeck B.V.

Tel: +31 20 697 1901


Eesti

Lundbeck Eesti AS Tel: + 372 605 9350

Norge

H. Lundbeck AS Tlf: +47 91 300 800


Ελλάδα

Lundbeck Hellas S.A. Τηλ: +30 210 610 5036

Österreich

Lundbeck Austria GmbH Tel: +43 1 253 621 6033


España

Lundbeck España S.A. Tel: +34 93 494 9620

Polska

Lundbeck Poland Sp. z o. o. Tel.: + 48 22 626 93 00


France

Lundbeck SAS

Tél: + 33 1 79 41 29 00

Portugal

Lundbeck Portugal Lda Tel: +351 21 00 45 900

Hrvatska

Lundbeck Croatia d.o.o. Tel.: + 385 1 6448263

România

Lundbeck Romania SRL Tel: +40 21319 88 26


Ireland

Lundbeck (Ireland) Limited Tel: +353 1 468 9800

Slovenija

Lundbeck Pharma d.o.o. Tel.: +386 2 229 4500


Ísland

Vistor hf.

Tel: +354 535 7000

Slovenská republika Lundbeck Slovensko s.r.o. Tel: +421 2 5341 42 18


Italia

Lundbeck Italia S.p.A. Tel: +39 02 677 4171

Suomi/Finland

Oy H. Lundbeck Ab Puh/Tel: +358 2 276 5000


Κύπρος

Lundbeck Hellas A.E Τηλ.: +357 22490305

Sverige

H. Lundbeck AB Tel: +46 4069 98200


Latvija

H. Lundbeck A/S

Tel: +45 36301311(Dānija) latvia@lundbeck.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Lundbeck (Ireland) Limited Tel: +353 1 468 9800


A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma:{ÉÉÉÉ. hónap}

/) található.