Kotisivun Kotisivun
Pfizer

Gencebok

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Gencebok 10 mg/ml infuusioneste, liuos

kofeiinisitraatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen lääkkeen käyttöä, sillä se sisältää vastasyntyneelle lapsellesi tärkeitä tietoja.


Haittavaikutuksista ilmoittaminen

image

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

  1. Gencebokin säilyttäminen


    Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

    Älä käytä tätä lääkettä etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

    Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

    Kaikki parenteraalisia liuoksia sisältävät ampullit on tarkastettava silmämääräisesti hiukkasten varalta ennen antoa. Lääkevalmiste on käytettävä välittömästi ampullin avaamisen jälkeen.


  2. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Gencebok sisältää

Vaikuttava aine on kofeiinisitraatti.

Yhdessä millilitrassa on 10 mg kofeiinisitraattia (vastaa 5 mg/ml kofeiinia). Yhdessä 1 ml ampullissa on 10 mg kofeiinisitraattia (vastaa 5 mg kofeiinia).


Muut aineet ovat sitruunahappo, natriumsitraatti ja injektionesteisiin käytettävä vesi.


Gencebok-lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko


Gencebok on infuusioliuos.

Gencebok on kirkasta, väritöntä nestettä lasiampulleissa, jotka on koodattu 2 sinisellä ympyrällä. Yhdessä pakkauksessa on 50 ampullia.


Myyntiluvan haltija Gennisium Pharma Swen Parc de Vitrolles

Chemin de la Bastide Blanche 13127 Vitrolles - France


Valmistaja (erän vapauttaja)

Cenexi

52 rue Marcel et Jacques Gaucher 94120 Fontenay Sous-Bois France


Gennisium Pharma

Swen Parc de Vitrolles (Bâtiment E) Chemin de la Bastide Blanche 13127 Vitrolles

France


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien Gennisium Pharma Tél/Tel: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com

Lietuva

UAB PharmaDIA Tel: +370 69 94 76 12

info@pharmadia.eu


България

Gennisium Pharma Teл.: +33 9 70 19 79 90

Luxembourg/Luxemburg Gennisium Pharma Tél/Tel: +33 9 70 19 79 90


Česká republika Gennisium Pharma Tel: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com


Magyarország Gennisium Pharma Tel.: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com


Danmark

Nordic Prime ApS Tlf: +45 75 15 13 40

info@nordicprime.dk

Malta

Gennisium Pharma Tel: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com


Deutschland Gennisium Pharma Tel: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com

Nederland

Gennisium Pharma Tel: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com


Eesti

UAB PharmaDIA Tel: +370 69 94 76 12

info@pharmadia.eu

Norge

Nordic Prime ApS Tlf: +45 75 15 13 40

info@nordicprime.dk


Ελλάδα

Gennisium Pharma Τηλ: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com

Österreich Gennisium Pharma Tel: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com


España

Gennisium Pharma Tel: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com

Polska

Gennisium Pharma Tel: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com


France

Gennisium Pharma Tél: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com

Portugal

Gennisium Pharma Tel: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com


Hrvatska

Gennisium Pharma Tel: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com

România

Gennisium Pharma Tel: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com


Ireland

Gennisium Pharma Tel: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com

Slovenija

Gennisium Pharma Tel: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com


Ísland

Nordic Prime ApS Sími: +45 75 15 13 40

Slovenská republika Gennisium Pharma Tel: +33 9 70 19 79 90


Italia

Gennisium Pharma Tel: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com


Suomi/Finland

Nordic Prime ApS Puh/Tel: +45 75 15 13 40

info@nordicprime.dk


Κύπρος

Gennisium Pharma Τηλ: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com

Sverige

Nordic Prime ApS Tel: +45 75 15 13 40

info@nordicprime.dk


Latvija

UAB PharmaDIA Tel: +370 69 94 76 12

info@pharmadia.eu

United Kingdom (Northern Ireland)

Gennisium Pharma Tel: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi Muut tietolähteet


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille:

Tarkemmat tiedot, ks. oheinen Gencebok-valmisteyhteenveto.