Kotisivun Kotisivun
Pfizer

Grasustek

HINNAT

6 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 1

Tukkukauppa: 338,92 €
Jälleenmyynti: 445,93 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Grasustek 6 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku

pegfilgrastiimi


image Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan


 1. Mitä Grasustek on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Grasustekia

 3. Miten Grasustekia käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Grasustekin säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Grasustek on ja mihin sitä käytetään


  Grasustek on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille aikuisille.


  Grasustekin vaikuttava aine on pegfilgrastiimi. Pegfilgrastiimi on valkuaisaine, joka on tuotettu biotekniikan avulla E. coli -bakteereissa. Se kuuluu valkuaisaineryhmään, josta käytetään nimeä sytokiinit, ja se on hyvin samankaltainen kuin elimistön valmistama luonnollinen valkuaisaine (granulosyyttikasvutekijä, G-CSF).


  Grasustekia käytetään lyhentämään solunsalpaajahoidon (nopeasti lisääntyviä soluja tuhoavan lääkityksen) yhteydessä esiintyvän neutropenian (veren valkosoluvajauksen) kestoa ja vähentämään kuumeisen neutropenian esiintymistä (veren valkosoluvajaus, johon liittyy kuumetta). Veren valkosoluilla on elimistössä tärkeä tehtävä taistelussa infektioita vastaan. Valkosolut ovat erityisen herkkiä solunsalpaajien vaikutuksille, ja nämä lääkkeet voivat vähentää elimistön valkosolumäärää. Jos valkosolujen määrä pienenee voimakkaasti, niitä ei ehkä ole tarpeeksi bakteerien tuhoamiseen, ja infektioriski voi suurentua.


  Lääkäri on määrännyt sinulle Grasustekia tehostaakseen infektioita vastaan taistelevien valkosolujen tuotantoa luuytimessäsi (luiden verisoluja tuottava osa).


 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Grasustekia Älä käytä Grasustekia

  • jos olet allerginen pegfilgrastiimille, filgrastiimille, E. coli -bakteerin avulla tuotetuille valkuaisaineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

   Varoitukset ja varotoimet

   Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Grasustekia:


  • jos saat allergisen reaktion, johon liittyy heikkouden tunnetta, verenpaineen laskua, hengitysvaikeuksia, kasvojen turpoamista (anafylaksia), ihon punoitusta ja kuumotusta, ihottumaa ja kutiavia ihoalueita.

  • jos sinulla on yskää, kuumetta ja hengitysvaikeuksia. Nämä voivat olla äkillisen hengitysvajausoireyhtymän (ARDS) oireita.

  • jos sinulle ilmaantuu jokin tai useampia seuraavista haittavaikutuksista:

   - turvotusta tai pöhöttyneisyyttä, joihin saattaa liittyä harventunutta virtsaamistarvetta, hengitysvaikeuksia, vatsan turpoamista ja täysinäisyyden tunnetta sekä yleistä väsymyksen

   tunnetta. Oireet voivat liittyä kapillaarivuoto-oireyhtymään, joka aiheuttaa veren tihkumista pienistä verisuonista (hiussuonista) kudoksiin (ks. kohta 4).

  • jos tunnet kipua vasemmalla ylävatsassa tai olkapään yläosassa. Tämä voi olla merkki pernan sairaudesta (pernan suureneminen eli splenomegalia).

  • jos sinulla on hiljattain ollut vakava keuhkoinfektio (keuhkokuume), nestettä keuhkoissa (keuhkoedeema), keuhkotulehdus (interstitiaalinen keuhkosairaus) tai muutoksia keuhkoröntgenkuvassa (keuhkoinfiltraatteja).

  • jos sinulla on todettu muutoksia verisoluarvoissa (esim. suurentunut valkosoluarvo tai anemia) tai verihiutaleiden määrän väheneminen, mikä heikentää veren hyytymistä (trombosytopenia). Lääkäri voi haluta seurata terveydentilaasi tarkemmin.

  • jos sinulla on sirppisoluanemia. Lääkäri saattaa seurata terveydentilaasi tarkemmin.

  • jos olet rintasyöpä- tai keuhkosyöpäpotilas, Grasustek-hoito yhdessä samanaikaisen solunsalpaaja- ja/tai sädehoidon kanssa saattaa lisätä verisyövän esiasteen (myelodysplastisen oireyhtymän (MDS)) tai verisyövän (akuutin myelooisen leukemian (AML)) riskiä. Oireita voivat olla väsymys, kuume ja helposti muodostuvat mustelmat tai verenvuoto.

  • jos sinulle ilmaantuu äkillisiä allergiaoireita, kuten ihottumaa, ihon kutinaa tai nokkosihottumaa, kasvojen, huulien, kielen tai muiden ruumiinosien turvotusta, hengenahdistusta, hengityksen vinkumista tai hengitysvaikeuksia. Nämä saattavat olla vaikean allergisen reaktion oireita.

  • jos sinulla on aortan (päävaltimo, joka kuljettaa verta sydämestä elimistöön) tulehduksen oireita.

   Aortan tulehdusta on raportoitu harvoin syöpäpotilailla ja terveillä luovuttajilla. Oireitavoivat olla kuume, vatsakipu,, huonovointisuus, selkäkipu ja tulehdusmarkkereiden kohoaminen. Kerro

   lääkärille, jos sinulla ilmenee tällaisia oireita.


   Lääkäri määrää veri- ja virtsakokeita säännöllisin välein, sillä Grasustek voi vaurioittaa munuaisten pieniä suodatinrakenteita, munuaiskeräsiä (munuaiskerästulehdus).


   Grasustekin käytön yhteydessä on raportoitu vaikeita ihoreaktioita (Stevens–Johnsonin oireyhtymää). Lopeta Grasustekin käyttö ja hakeudu lääkärin hoitoon heti, jos havaitset jonkin kohdassa 4 kuvatuista oireista.


   Keskustele lääkärin kanssa verisyövän riskistä. Jos sinulle kehittyy verisyöpä, tai verisyövän kehittyminen on todennäköistä, sinun ei pidä käyttää Grasustekia, paitsi jos lääkäri kehottaa tekemään niin.


   Pegfilgrastiimivasteen häviäminen


   Jos pegfilgrastiimihoidon teho häviää tai heikkenee, lääkäri pyrkii selvittämään tähän johtaneet syyt, esimerkiksi onko sinulle kehittynyt vasta-aineita, jotka kumoavat pegfilgrastiimin vaikutuksen.


   Muut lääkevalmisteet ja Grasustek

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai

   saatat käyttää muita lääkkeitä.

   Raskaus, imetys ja hedelmällisyys


   Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

   Grasustekia ei ole tutkittu raskaana olevien naisten hoidossa. On tärkeää, että kerrot lääkärille, jos

  • olet raskaana tai imetät

  • epäilet olevasi raskaana tai

  • suunnittelet lapsen hankkimista.


   Jos tulet raskaaksi Grasustek-hoidon aikana, ilmoita siitä lääkärille.


   Ellei lääkäri toisin määrää, sinun on lopetettava imettäminen, jos käytät Grasustekia.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Grasustekillä ei ole haitallista vaikutusta tai sillä on vähäinen vaikutus ajokykyyn tai koneiden

   käyttökykyyn.


   Grasustek sisältää sorbitolia (E420) ja natriumia

   Tämä lääkevalmiste sisältää 30 mg sorbitolia 6 mg:n annosta kohti, mikä vastaa määrää 50 mg/ml.

   Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) 6 mg:n annosta kohti eli käytännössä sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.


 3. Miten Grasustekia käytetään


  Käytä Grasustekia aina juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavallinen annos on yksi 6 mg:n ruiske ihon alle käyttäen esitäytettyä ruiskua, ja annos pitää antaa jokaisen hoitojakson lopussa, kun viimeisestä solunsalpaaja-annoksesta on kulunut vähintään 24 tuntia.


  Jos pistät Grasustekin itse

  Lääkäri voi olla sitä mieltä, että sinulle on helpompaa, jos pistät Grasustek-annoksen itse. Lääkäri tai

  sairaanhoitaja näyttää, kuinka pistät lääkkeen. Älä yritä pistää lääkettä itse, jos sitä ei ole opetettu sinulle.


  Lue tarkemmat ohjeet Grasustekin pistämisestä tämän pakkausselosteen lopusta.


  Älä ravista Grasustek-ruiskua voimakkaasti, sillä se saattaa heikentää valmisteen tehoa.


  Jos käytät enemmän Grasustekia kuin sinun pitäisi

  Jos olet käyttänyt enemmän Grasustekia kuin sinun pitäisi, ota yhteyttä lääkäriin, apteekkihenkilökuntaan tai sairaanhoitajaan.


  Jos unohdat ottaa Grasustek-pistoksen

  Jos olet unohtanut Grasustek-annoksen, ota yhteyttä lääkäriin ja kysy, milloin pistät seuraavan

  annoksen.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Kerro heti lääkärille, jos sinulle ilmaantuu jokin tai useampia seuraavista haittavaikutuksista:

  • turvotusta tai pöhöttyneisyyttä, joihin saattaa liittyä harventunutta virtsaamistarvetta, hengitysvaikeuksia, vatsan turpoamista ja täysinäisyyden tunnetta sekä yleistä väsymyksen tunnetta. Nämä oireet kehittyvät yleensä nopeasti.

   Oireet voivat liittyä melko harvinaiseen (voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä sadasta) kapillaarivuoto-oireyhtymään, joka aiheuttaa veren tihkumista pienistä verisuonista (hiussuonista) kudoksiin. Tila vaatii kiireellistä hoitoa.


   Hyvin yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä useammalla kuin yhdellä käyttäjällä kymmenestä):

  • luukipu. Lääkäri kertoo, millä voit lievittää luukipua.

  • pahoinvointi ja päänsärky.


   Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä kymmenestä):

  • pistoskohdan kipu

  • yleiset nivelten ja lihasten säryt ja kivut

  • Joitakin veriarvojen muutoksia voi esiintyä, mutta nämä tulevat esiin säännöllisissä verikokeissa. Veren valkosoluarvo voi olla koholla lyhyen ajan. Verihiutaleiden määrä voi pienentyä, mikä voi johtaa mustelmien muodostumiseen.


   Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä sadasta):

  • allergistyyppiset reaktiot, kuten ihon punoitus ja kasvojen ja kaulan punoitus, ihottuma ja kutiavat paukamat

  • vakavat allergiset reaktiot, kuten anafylaksia (heikkouden tunne, verenpaineen lasku, hengitysvaikeudet, kasvojen turvotus)

  • pernan suureneminen

  • pernan repeämä. Pernan repeämä on johtanut kuolemaan joissakin tapauksissa. Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos tunnet kipua vasemmalla ylävatsassa tai vasemmassa olkapäässä, sillä se voi johtua pernasairaudesta.

  • hengitysvaikeudet. Kerro lääkärille, jos sinulla on yskää, kuumetta ja hengitysvaikeuksia.

  • Sweetin oireyhtymää (raajoissa ja toisinaan kasvoissa ja kaulalla luumun värisiä, koholla olevia, kivuliaita läiskiä sekä kuumetta) on havaittu, mutta muut tekijät ovat voineet vaikuttaa sen kehittymiseen.

  • ihon vaskuliitti (ihon verisuonten tulehdus).

  • munuaisten pienten suodatinrakenteiden vaurio (munuaiskerästulehdus).

  • pistoskohdan punoitus.

  • veriyskä (hemoptyysi).

  • verisairaudet (myelodysplastinen oireyhtymä tai akuutti myelooinen leukemia).


   Harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä tuhannesta)

  • Aortan (päävaltimo, joka kuljettaa verta sydämestä elimistöön) tulehdus, ks. kohta 2.

  • verenvuoto keuhkoista

  • Stevens–Johnsonin oireyhtymä, jonka oireita voivat olla vartalon iholle ilmaantuvat punertavat maalitaulua muistuttavat tai pyöreät läiskät (joissa on usein keskellä rakkula), ihon kesiminen tai suun, kurkun, nenän, sukupuolielinten ja silmien haavaumat ja jota voivat edeltää kuume ja flunssan kaltaiset oireet. Lopeta Grasustekin käyttö, jos sinulla ilmenee näitä oireita, ja ota heti yhteyttä lääkäriin tai hakeudu lääkärin hoitoon. Katso myös kohta 2.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

  Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


 5. Grasustekin säilyttäminen

  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja ruiskun etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  Säilytä jääkaapissa (2°C – 8°C).


  Voit ottaa Grasustekin pois jääkaapista ja säilyttää sitä huoneenlämmössä (ei yli 30 °C) enintään 3 päivän ajan. Kun ruisku on otettu pois jääkaapista ja se on lämmennyt huoneenlämpöiseksi (ei yli 30 °C), se on käytettävä 3 päivän kuluessa tai hävitettävä.


  Ei saa jäätyä. Jos Grasustek on vahingossa päässyt jäätymään, sen voi vielä käyttää, jos se on ollut jäätyneenä vain yhden kerran, alle 24 tunnin ajan.


  Pidä pakkaus ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.


  Älä käytä tätä lääkettä, jos havaitset, että se on sameaa tai siinä on hiukkasia.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Grasustek sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Grasustek on kirkas, väritön injektioliuos esitäytetyssä ruiskussa (6 mg/0,6 ml).


Jokaisessa pakkauksessa on yksi lasinen esitäytetty ruisku, johon on kiinnitetty ruostumattomasta teräksestä valmistettu neula sekä neulansuojus. Ruiskuissa on automaattinen turvamekanismi.


Myyntiluvan haltija Juta Pharma GmbH, Gutenbergstr. 13

24941 Flensburg Saksa


Valmistaja

Juta Pharma GmbH,

Gutenbergstr. 13

24941 Flensburg Saksa


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


Ελλάδα

България

RAFARM A.E.B.E

Алвоген Фарма България ЕООД

Κορίνθου 12, Ν. Ψυχικό, Ελλάδα

бул. България 86А, ет. 1, София

1680,

τηλ 210 6776550-1

България

Teл.: +359 2 441 7136


Hrvatska

Alvogen d.o.o.

Av. V. Holjevca 40 , 10000 Zagreb, Hrvatska Tel: +385 1 6641 830


Ísland

Alvogen ehf.

Sæmundargötu 15-19, 101 Reykjavík, Ísland

Tel: +354 522 2900

Magyarország

Aramis Pharma Kft

1095 Mester u. 28 Budapest Hungary

Tel: +36-1-299-1051

Polska

Alvogen Pharma Sp. Z o.o.

Ul Kniaźnina 4a lok 7

01-607 Warsaw, Poland.

Tel: + 48 22 460 92 00


România

Alvogen Romania SRL 44B, Theodor Pallady Blvd.

3rd district, 032266 Bucharest, Romania Tel: +40 21 318 0377

Österreich Vertrieb G.L.Pharma GmbH

Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Osterreich

Tel: +43 3136 82577


Česká republika

EGIS Praha, spol. s r.o.,

Praha1-Staré Město,Ovocný trh 1096/8, PSČ

11000

Tel: +420 227 129 111

Slovenská republika

EGIS Slovakia spol. s r.o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava

Tel: +421 2 32409422


Eesti

Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ (Auxilia

Pharma)

Karamelli 6, 11317 Tallinn

Tel: +372 605 0005

Deutschland medac GmbH Theaterstr. 6

22880 Wedel, Deutschland

Tel: +49 4103 / 8006-777


Italia

medac Pharma S.r.l.

Via Viggiano 90, 00178 Rome Italien

Tel: +39 06 51 59 121

Sverige, Danmark, Norge medac GmbH Malmöhusvägen 1

211 18 Malmö Schweden

Tel: +46 0340 64 54 70


Suomi/Finland medac GmbH Hirsalantie 11

02420 Jorvas Finland

Tel: +358 10 420 4000

Lietuva

SIA „Unikmed Baltija“

Gertrūdos g. 33/35-2, LV-1011, Ryga, Latvija Tel .: +371 64 412-474


Latvija

SIA Unikmed Baltija

Ģertrūdes iela 33/35-2, LV-1011, Rīga, Latvija Tālr .: +371 64 412-474

Slovenija Distribucija G.L.Pharma GmbH

Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Avstrija

Tel: +43 3136 82577


België / Belgique / Belgien, España, France, Ireland, Κύπρος, Luxembourg / Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, United Kingdom (Northern Ireland)

Juta Pharma GmbH

Tel: +49(0)461995799-0

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {MM/YYYY} Muut tietolähteet

image

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

image

image

Käyttöohjeet:


Ruiskun osat

Ruisku ennen käyttöä


Varoitus: Vältä koskemasta mäntäänsekä neulaan, kun valmistelet ruiskun käyttöä.

Normaalisti turvalaite aktivoituu silloin, kun mäntä painetaan ruiskuun .

Ruisku käytön jälkeen

(Neulansuojus vapautuu ja peittää neulan)


image

image


Tärkeää

Lue nämä tärkeät tiedot, ennen kuin käytät esitäytettyä Grasustek-ruiskua, jossa on automaattinen turvamekanismi:

On tärkeää, ettet yritä pistää annosta itse, ellet ole saanut siihen opastusta lääkäriltä tai terveydenhoitohenkilökunnalta.

Grasustek annetaan pistoksena aivan ihon alla olevaan kudokseen (ihonalainen injektio).


Älä poista harmaata neulansuojusta esitäytetystä ruiskusta, ennen kuin olet valmis pistämään annoksen.

Älä käytä esitäytettyä ruiskua, jos se on pudonnut kovalle alustalle. Ota käyttöön uusi esitäytetty ruisku ja ota yhteyttä lääkäriin tai terveydenhoitohenkilökuntaan.

Älä yritä aktivoida esitäytettyä ruiskua ennen annoksen pistämistä.

Älä yritä irrottaa läpinäkyvää turvamekanismia esitäytetystä ruiskusta.

Älä yritä poistaa irrotettavaa etikettiä esitäytetyn ruiskun säiliöstä, ennen kuin olet pistänyt annoksen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys lääkäriin tai terveydenhoitohenkilökuntaan.

Vaihe 1: Esivalmistelu

A.

Ota esitäytetyn ruiskun sisältävä muovikotelo pois pakkauksesta ja ota esiin

tarvikkeet, joita annoksen pistämisessä tarvitaan: desinfiointipyyhkeet, vanutuppo tai harsotaitos, laastari ja terävien jätteiden keräysastia (ei mukana pakkauksessa).

Jotta pistos olisi miellyttävämpi, jätä esitäytetty ruisku huoneenlämpöön noin 30 minuutin ajaksi

ennen annoksen pistämistä. Pese kädet huolellisesti saippualla ja vedellä.


Aseta uusi esitäytetty ruisku ja muut tarvikkeet puhtaalle, hyvin valaistulle työtasolle. image Älä yritä lämmittää ruiskua millään lämmönlähteellä, kuten kuumalla vedellä tai mikroaaltouunissa.

Älä jätä esitäytettyä ruiskua suoraan auringonvaloon.

Älä ravista esitäytettyä ruiskua.

Pidä esitäytetyt ruiskut poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

B.

Varoitus: Tarkista että pakkauksessa ei ole irtonaisia osia tai nestettä. Jos et ole

varma, ÄLÄ AVAA tätä pakkausta vaan ota toinen pakkaus. Avaa pakkaus vetämällä suojakansi irti, kuten kuvassa näytetään.


C.

Varoitus: ÄLÄ NOSTA tuotetta männästä tai neulansuojuksesta.

Ota esitäytetty ruisku pakkauksesta alla olevan kuvan ohjeen mukaisesti.

image

image


image


D.

Tarkista esitäytetyssä ruiskussa olevan ikkunan kautta, että lääke on kirkasta.


image Älä käytä esitäytettyä ruiskua, jos:

lääke on sameaa tai siinä näkyy hiukkasia. Sen pitää olla kirkas ja väritön liuos. mikä tahansa osa näyttää olevan vioittunut tai rikki.

harmaa neulan suojus puuttuu tai se ei ole hyvin kiinni.

viimeinen käyttöpäivä (pakkauksessa mainitun kuukauden viimeinen päivä) on jo mennyt. Kaikissa tapauksissa ota yhteyttä lääkäriin tai terveydenhuollon ammattilaiseen.

Vaihe 2: Valmistaudu

A.

Pese kädet huolellisesti. Valmistele ja puhdista pistoskohta.


Mahdollisia pistospaikkoja: reisien yläosa

vatsa, lukuun ottamatta noin 5 cm aluetta navan ympärillä.

olkavarsi (vain jos joku muu antaa sinulle pistoksen).

Puhdista pistospaikka desinfektiopyyhkeellä. Anna ihon kuivua.

Älä koske pistospaikkaan ennen pistämistä.

Älä pistä alueelle, missä iho on arka, mustelmilla, punoittava tai kovettunut. Vältä pistämästä alueille, missä on arpia tai arpijuovia.

B.

Varoitus: ÄLÄ KIERRÄ neulansuojusta tai kosketa neulaa tai mäntää.

image


Vedä neulan suojus pois suoraan, kuten kuvassa näytetään, ja käsittele suojusta niin,

ettet vahingoita itseäsi etkä taivuta neulaa.

image


C.

Ota ihopoimu sormien väliin niin, että sinulla on tukeva pistoskohta.

image

image On tärkeää pitää iho poimulla pistoksen ajan.

Vaihe 3: Pistä

A.

PISTÄ neula ihon alle.

Tue sormilla ruiskua yläosasta (sormituet) ja paina mäntää.

Paina mäntä kokonaan alas niin pitkälle kuin se menee, jotta saat pistettyä kaiken liuoksen.

image

Älä koske pistospaikkaan ennen pistämistä.

B.

Koko annos täytyy pistää, jotta turvamekanismi laukeaa.

image


image


C.

Kun pistos on tehty, voit jatkaa kahdella tavalla:

 • Poista neula pistoskohdasta ja vapauta mäntä, kunnes turvasuojus peittää koko neulan.

 • Vapauta mäntä, kunnes neula on peitossa, ja sitten poista ruisku pistoskohdasta

image


Varoitus: Jos turvamekanismi ei aktivoidu tai aktivoituu vain osittain, hävitä ruisku panematta neulansuojusta paikoilleen.

image

image


Vain terveydenhuollon ammattilaisille

Lääkkeen kauppanimi pitää kirjata selkeästi potilastietoihin.


Käännä mäntää niin, että voit poistaa ruiskun etiketin.

Vaihe 4: Lopetus

A.

Hävitä käytetty lääke välittömästi teräville jätteille tarkoitettuun tai muuhun

asianmukaiseen jäteastiaan.


Käytetty ruisku on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pidä käytetyt ruiskut poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.


Älä käytä uudelleen esitäytettyä ruiskua.

Älä kierrätä tai heitä talousjätteisiin esitäytettyjä ruiskuja.

B.

Tarkista pistoskohta.

Jos pistoskohdassa on verta, paina pumpulitupolla tai harsotaitoksella pistoskohtaa. Älä hankaa

pistoskohtaa. Tarvittaessa voit panna laastarin.