Kotisivun Kotisivun
Pfizer

Gazyvaro

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Gazyvaro 1000 mg infuusiokonsentraatti, liuosta varten

obinututsumabi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko


Gazyvaro on infuusiokonsentraatti, liuosta varten, ja se on väritön tai hieman ruskehtava liuos. Gazyvaroa on saatavana 1 lasisen injektiopullon pakkauksina.


Myyntiluvan haltija


Roche Registration GmbH Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Saksa


Valmistaja


Roche Pharma AG Emil-Barell-Strasse 1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Saksa


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien

  1. Roche S.A.

   Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

   Lietuva

   UAB “Roche Lietuva”

   Tel: +370 5 2546799


   България

   Рош България ЕООД

   Тел: +359 2 818 44 44

   Luxembourg/Luxemburg

   (Voir/siehe Belgique/Belgien)


   Česká republika

   Roche s. r. o.

   Tel: +420 - 2 20382111

   Magyarország

   Roche (Magyarország) Kft.

   Tel: +36 1 279 4500


   Danmark

   Roche a/s

   Tlf: +45 - 36 39 99 99

   Malta

   (See Ireland)


   Deutschland

   Roche Pharma AG Tel: +49 (0) 7624 140

   Nederland

   Roche Nederland B.V. Tel: +31 (0) 348 438050


   Eesti

   Roche Eesti OÜ

   Tel: + 372 - 6 177 380

   Norge

   Roche Norge AS

   Tlf: +47 - 22 78 90 00

   Ελλάδα

   Roche (Hellas) A.E.

   Τηλ: +30 210 61 66 100

   Österreich

   Roche Austria GmbH Tel: +43 (0) 1 27739


   España

   Roche Farma S.A.

   Tel: +34 - 91 324 81 00

   Polska

   Roche Polska Sp.z o.o.

   Tel: +48 - 22 345 18 88


   France

   Roche

   Tél: +33 (0)1 47 61 40 00

   Portugal

   Roche Farmacêutica Química, Lda

   Tel: +351 - 21 425 70 00


   Hrvatska

   Roche d.o.o.

   Tel: + 385 1 47 22 333

   România

   Roche România S.R.L. Tel: +40 21 206 47 01


   Ireland

   Roche Products (Ireland) Ltd.

   Tel: +353 (0) 1 469 0700

   Slovenija

   Roche farmacevtska družba d.o.o.

   Tel: +386 - 1 360 26 00


   Ísland

   Roche a/s

   c/o Icepharma hf Sími: +354 540 8000

   Slovenská republika Roche Slovensko, s.r.o. Tel: +421 - 2 52638201


   Italia

   Roche S.p.A.

   Tel: +39 - 039 2471

   Suomi/Finland

   Roche Oy

   Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500


   Kύπρος

   Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ. Τηλ: +357 - 22 76 62 76

   Sverige

   Roche AB

   Tel: +46 (0) 8 726 1200


   Latvija

   Roche Latvija SIA

   Tel: +371 - 6 7039831

   United Kingdom (Northern Ireland)

   Roche Products (Ireland) Ltd.

   Tel: +44 (0) 1707 366000


   Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

   /.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:


   Annostus


   Gazyvaro pitää antaa kokeneen lääkärin tarkassa valvonnassa hoitopaikassa, jossa kaikki elvytysvälineet ovat heti saatavissa.


   Tuumorilyysioireyhtymän estohoito ja esilääkitys


   Potilaalla katsotaan olevan tuumorilyysioireyhtymän riski, jos kasvaintaakka on suuri ja/tai verenkierrossa oleva lymfosyyttimäärä on suuri (> 25 x 109/l) ja/tai jos potilaalla on munuaisten vajaatoimintaa (CrCl < 70 ml/min). Potilaalle pitää tällöin antaa estohoitoa. Hoitokäytännön mukaisesti estohoito on aloitettava 12–24 tuntia ennen Gazyvaro-infuusioiden annon aloittamista ja siihen pitää kuulua riittävä nesteytys sekä virtsahapon muodostusta estävä lääkehoito (esim. allopurinoli) tai muu sopiva hoitovaihtoehto, kuten uraattioksidaasi (esim. rasburikaasi). Kaikkia riskiryhmään kuuluviksi katsottuja potilaita pitää seurata tarkoin hoidon alkuvaiheessa, ja tällöin on kiinnitettävä erityistä huomiota munuaisten toimintaan, kaliumpitoisuuteen ja virtsahappopitoisuuteen. Lisäksi on noudatettava mahdollisia muita hoitokäytännön mukaisia ohjeistoja.


   Infuusioon liittyvien reaktioiden estohoito ja esilääkitys


   Infuusioon liittyvien reaktioiden riskin vähentämiseksi annettava esilääkitys on kuvattu taulukossa 1. Ensimmäisessä hoitosyklissä follikulaarista lymfoomaa sairastaville potilaille suositellaan esilääkityksenä kortikosteroideja ja kroonista lymfaattista leukemiaa sairastaville potilaille esilääkitys kortikosteroidilla on pakollinen (ks. taulukko 1). Seuraavien infuusioiden yhteydessä annettava esilääkitys sekä muut annettavat esilääkitykset esitetään alla.


   Gazyvaro-infuusion laskimoon annon aikana saattaa esiintyä infuusioon liittyvien reaktioiden oireena hypotensiota. Verenpainelääkityksen keskeyttämistä tulisi harkita 12 tunniksi ennen kutakin Gazyvaro-infuusiota sekä infuusion annon ajaksi ja annon jälkeisen tunnin ajaksi.

   Taulukko 1 Esilääkitys kroonista lymfaattista leukemiaa tai follikulaarista lymfoomaa sairastaville potilaille ennen Gazyvaro-infuusiota vähentämään infuusioon liittyvien reaktioiden riskiä   Hoitosyklin päivä

   Esilääkitystä

   tarvitsevat potilaat


   Esilääkitys


   Antoajankohta


   Krooninen lymfaattinen leukemia ja follikulaarinen lymfooma: Hoitosykli 1:

   Päivä 1


   Kaikki potilaat

   Kortikosteroidi laskimoon1,4 (kroonisessa lymfaattisessa leukemiassa pakollinen,

   follikulaarisessa lymfoomassa suositus)


   Annon päätyttävä vähintään 1 tunti ennen Gazyvaro- infuusiota

   Suun kautta otettavat analgeetit/antipyreetit2


   Vähintään

   30 minuuttia ennen Gazyvaro-infuusiota

   Antihistamiini3


   Vain krooninen lymfaattinen leukemia: Hoitosykli 1:

   Päivä 2


   Kaikki potilaat


   Kortikosteroidi laskimoon1 (pakollinen)

   Annon päätyttävä

   vähintään 1 tunti ennen Gazyvaro- infuusiota

   Suun kautta otettavat analgeetit/antipyreetit2


   Vähintään

   30 minuuttia ennen Gazyvaro-infuusiota


   Antihistamiini3


   Krooninen lymfaattinen leukemia ja follikulaarinen lymfooma: Kaikki seuraavat infuusiot

   Potilaat, joilla ei ole

   esiintynyt infuusioon liittynyttä reaktiota aiemman infuusion yhteydessä


   Suun kautta otettavat analgeetit/antipyreetit2


   Vähintään

   30 minuuttia ennen Gazyvaro-infuusiota

   Potilaat, joilla on ollut

   (gradus 1 tai 2) infuusioon liittynyt reaktio aiemman infuusion yhteydessä


   Suun kautta otettavat analgeetit/antipyreetit2 Antihistamiini3

   Potilaat, joilla on ollut

   gradus 3 infuusioon liittynyt reaktio aiemman infuusion yhteydessä TAI potilaat, joiden lymfosyyttimäärä

   > 25 x 109/l ennen seuraavaa hoitoa


   Kortikosteroidi laskimoon1,4

   Annon päätyttävä

   vähintään 1 tunti ennen Gazyvaro- infuusiota


   Suun kautta otettavat analgeetit/antipyreetit2 Antihistamiini3


   Vähintään

   30 minuuttia ennen Gazyvaro-infuusiota

   1100 mg prednisonia/prednisolonia tai 20 mg deksametasonia tai 80 mg metyyliprednisolonia. Hydrokortisonia ei pidä

   käyttää, koska se ei ole tehonnut infuusioon liittyvien reaktioiden vähentämiseen.

   2 esim. 1000 mg asetaminofeenia/parasetamolia

   3 esim. 50 mg difenhydramiinia

   4 Jos kortikosteroidia sisältävää solunsalpaajahoitoa annetaan Gazyvaron kanssa samana päivänä, kortikosteroidi voidaan antaa suun kautta, jos se annetaan vähintään 60 minuuttia ennen Gazyvaroa. Tässä tapauksessa laskimoon annosteltavaa

   kortikosteroidiesilääkitystä ei tarvita.


   Annos


   image

   Krooninen lymfaattinen leukemia (yhdistelmähoito klorambusiilin kanssa1)


   Kroonista lymfaattista leukemiaa sairastaville potilaille suositeltu Gazyvaro-annos yhdistelmänä klorambusiilin kanssa esitetään taulukossa 2.

   Hoitosykli 1


   Gazyvaron suositeltu annos yhdistelmähoidossa klorambusiilin kanssa on 1000 mg, joka annetaan ensimmäisen 28 päivän pituisen hoitosyklin päivinä 1 ja 2 (tai antoa jatketaan päivänä 1) sekä päivinä 8 ja 15. Päivinä 1 ja 2 annettavaa infuusiota varten pitää saattaa käyttökuntoon kaksi infuusiopussia (100 mg päiväksi 1 ja 900 mg päiväksi 2). Jos ensimmäinen pussi annetaan ilman

   antonopeuden muutoksia tai infuusion keskeytyksiä, toinen pussi voidaan antaa samana päivänä (antoa ei tarvitse siirtää myöhempään ajankohtaan, ei uutta esilääkitystä), jos infuusiota varten on käytettävissä tarkoituksenmukainen aika, olosuhteet ja lääkärin valvonta. Jos antonopeutta muutetaan tai infuusio keskeytetään ensimmäisen 100 mg:n annon aikana, toinen pussi on annettava seuraavana päivänä.


   Hoitosyklit 2–6


   Gazyvaron suositeltu annos yhdistelmähoidossa klorambusiilin kanssa on 1000 mg, joka annetaan jokaisen hoitosyklin päivänä 1.


   Taulukko 2 Kroonista lymfaattista leukemiaa sairastaville potilaille kuuden 28 päivän pituisen hoitosyklin aikana annettava Gazyvaro-annos   Hoitosykli


   Hoitopäivä


   Gazyvaro-annos


   Hoitosykli 1

   Päivä 1

   100 mg

   Päivä 2 (tai päivänä 1 jatkettu

   infuusio)


   900 mg

   Päivä 8

   1000 mg

   Päivä 15

   1000 mg

   Hoitosyklit 2–6

   Päivä 1

   1000 mg

   image

   1 Klorambusiili annetaan suun kautta annoksella 0,5 mg/kg päivinä 1 ja 15 kaikissa hoitosykleissä


   Hoidon kesto

   Kuusi 28 päivän pituista hoitosykliä. Follikulaarinen lymfooma

   Follikulaarista lymfoomaa sairastaville potilaille suositeltu Gazyvaro-annos yhdistelmänä solunsalpaajahoidon kanssa esitetään taulukossa 3.


   Aiemmin hoitamatonta follikulaarista lymfoomaa sairastavat potilaat


   Hoidon aloittaminen (yhdistelmähoito solunsalpaajahoidon kanssa2)

   Gazyvaro pitää antaa solunsalpaajahoidon kanssa seuraavasti:


   • kuusi 28 päivän pituista hoitosykliä yhdistelmänä bendamustiinin2 kanssa tai

   • kuusi 21 päivän pituista hoitosykliä yhdistelmänä syklofosfamidin, doksorubisiinin, vinkristiinin ja prednisolonin (CHOP-hoidon) kanssa, minkä jälkeen kahdessa lisähoitosyklissä annetaan pelkästään Gazyvaroa tai

   • kahdeksan 21 päivän pituista hoitosykliä yhdistelmänä syklofosfamidin, vinkristiinin ja prednisonin/prednisolonin/metyyliprednisolonin (CVP-hoidon) kanssa.


    Ylläpitohoito

    Jos potilas saa täydellisen tai osittaisen vasteen induktiohoitoon Gazyvaron ja solunsalpaajahoidon yhdistelmällä, hoitoa jatketaan ylläpitohoitona antamalla pelkästään Gazyvaroa 1000 mg:n annoksella kerran 2 kuukaudessa 2 vuoden ajan tai kunnes tauti etenee (sen mukaan kumpi ehdoista täyttyy ensin).

    Follikulaarista lymfoomaa sairastavat potilaat, jotka eivät saaneet vastetta rituksimabihoitoon tai rituksimabia sisältäneeseen hoito-ohjelmaan tai joiden tauti eteni tällaisen hoidon aikana tai viimeistään 6 kuukauden kuluttua tällaisen hoidon jälkeen


    Induktiohoito (yhdistelmähoito bendamustiinin2 kanssa)

    Gazyvaroa pitää antaa kuusi 28 päivän pituista hoitosykliä yhdistelmänä bendamustiinin2 kanssa.


    Ylläpitohoito

    Jos potilas saa täydellisen tai osittaisen vasteen induktiohoitoon (eli kuuden ensimmäisen hoitosyklin

    aikana) Gazyvaron ja bendamustiinin yhdistelmällä tai jos hänen tautinsa on stabiili, ylläpitohoitoa jatketaan antamalla pelkästään Gazyvaroa 1000 mg:n annoksella kerran 2 kuukaudessa 2 vuoden ajan tai kunnes tauti etenee (sen mukaan kumpi ehdoista täyttyy ensin).


    Taulukko 3 Follikulaarinen lymfooma: Gazyvaro-annos induktiohoidossa ja sen jälkeen ylläpitohoidossa    Hoitosykli


    Hoitopäivä


    Gazyvaro-annos


    Hoitosykli 1


    Päivä 1


    1000 mg


    Päivä 8


    1000 mg


    Päivä 15


    1000 mg


    Hoitosyklit 2–6

    tai 2–8


    Päivä 1


    1000 mg


    Ylläpitohoito


    Kerran 2 kuukaudessa 2 vuoden ajan tai kunnes tauti etenee (sen mukaan kumpi ehdoista täyttyy

    ensin)


    1000 mg

    2Bendamustiini annetaan laskimoon kaikkien hoitosyklien (hoitosyklit 1–6) päivinä 1 ja 2 annoksena 90 mg/m2/vrk, CHOP- ja CVP-hoidot tavanomaisina hoito-ohjelmina


    Hoidon kesto

    Induktiohoito kestää noin kuusi kuukautta (kuusi 28 päivän pituista Gazyvaro-hoitosykliä yhdistelmänä bendamustiinin kanssa tai kahdeksan 21 päivän pituista Gazyvaro-hoitosykliä yhdistelmänä CHOP- tai CVP-hoidon kanssa), jonka jälkeen ylläpitohoito kerran 2 kuukaudessa 2 vuoden ajan tai kunnes tauti etenee (sen mukaan kumpi ehdoista täyttyy ensin).


    Antotapa


    Gazyvaro annetaan laskimoon. Valmiste annetaan laimentamisen jälkeen infuusiona laskimoon tähän tarkoitetun antolaitteen kautta. Gazyvaro-infuusiota ei saa antaa laskimoon paineella eikä boluksena.


    Ks. alla ohjeet Gazyvaron laimentamisesta ennen antoa. Ohjeet infuusion antonopeudesta ovat taulukoissa 4–6.

    Krooninen lymfaattinen leukemia


    Taulukko 4 Krooninen lymfaattinen leukemia: Infuusion tavanomaiset antonopeudet, kun infuusioon liittyviä reaktioita/yliherkkyyttä ei havaita, sekä suositukset, jos aiemman infuusion yhteydessä on esiintynyt infuusioon liittyvä reaktio    Hoitosykli


    Hoitopäivä


    Infuusionopeus


    Infuusionopeutta voidaan lisätä, jos potilas sietää sen. Infuusion aikana esiintyvien infuusioon liittyvien reaktioiden hoito, ks. kohta Infuusioon liittyvien reaktioiden hoito.


    Hoitosykli 1

    Päivä 1

    (100 mg)

    Anna nopeudella 25 mg/h 4 tunnin kestoisena

    infuusiona. Älä lisää infuusionopeutta.


    Päivä 2 (tai jatketaan päivänä 1)

    (900 mg)

    Jos aiemman infuusion yhteydessä ei

    esiintynyt infuusioon liittynyttä reaktiota, anna nopeudella 50 mg/h. Infuusionopeutta voidaan lisätä 50 mg/h lisäyksin 30 minuutin välein enimmäisnopeuteen 400 mg/h saakka.


    Jos aiemman infuusion yhteydessä esiintyi infuusioon liittynyt reaktio, aloita anto nopeudella 25 mg/h. Infuusionopeutta voidaan lisätä enintään 50 mg/h -lisäyksin 30 minuutin välein enimmäisnopeuteen 400 mg/h saakka.

    Päivä 8

    (1000 mg)


    Jos aiemman lopullisella nopeudella vähintään 100 mg/h annetun infuusion yhteydessä ei esiintynyt infuusioon liittynyttä reaktiota, infuusiot voidaan aloittaa nopeudella 100 mg/h, jota voidaan lisätä 100 mg/h lisäyksin 30 minuutin välein enimmäisnopeuteen 400 mg/h saakka.


    Jos aiemman infuusion yhteydessä esiintyi infuusioon liittynyt reaktio, anna nopeudella

    50 mg/h. Infuusionopeutta voidaan lisätä 50 mg/h

    -lisäyksin 30 minuutin välein enimmäisnopeuteen 400 mg/h saakka.

    Päivä 15

    (1000 mg)


    Hoitosyklit 2–6


    Päivä 1

    (1000 mg)


    Follikulaarinen lymfooma (FL)


    Hoitosyklissä 1 Gazyvaro-valmiste pitää antaa tavanomaisella infuusionopeudella (ks. taulukko 5). Potilaille, joilla ei ilmene graduksen ≥ 3 infuusioon liittyviä reaktioita hoitosyklin 1 aikana, voidaan antaa Gazyvaro-valmiste lyhytkestoisena infuusiona (noin 90 minuuttia) hoitosyklistä 2 alkaen (ks. taulukko 6).

    Taulukko 5 Follikulaarinen lymfooma: Infuusion tavanomaiset antonopeudet sekä suositukset, jos aiemman infuusion yhteydessä on esiintynyt infuusioon liittyvä reaktio    Hoitosykli


    Hoitopäivä


    Infuusionopeus

    Infuusionopeutta voidaan lisätä, jos potilas

    sietää sen. Infuusion aikana esiintyvien infuusioon liittyvien reaktioiden hoito, ks. kohta Infuusioon liittyvien reaktioiden hoito.


    Hoitosykli 1


    Päivä 1

    (1000 mg)


    Anna nopeudella 50 mg/h. Infuusionopeutta voidaan lisätä 50 mg/h lisäyksin 30 minuutin välein enimmäisnopeuteen 400 mg/h saakka.


    Päivä 8

    (1000 mg)


    Jos aiemman lopullisella nopeudella vähintään 100 mg/h annetun infuusion yhteydessä ei esiintynyt infuusioon liittynyttä reaktiota tai on esiintynyt gradus 1 infuusioon liittynyt reaktio, infuusiot voidaan aloittaa nopeudella

    100 mg/h, jota voidaan lisätä 100 mg/h lisäyksin 30 minuutin välein enimmäisnopeuteen 400 mg/h saakka.


    Jos aiemman infuusion yhteydessä esiintyi infuusioon liittynyt gradus 2 tai vaikeampiasteinen reaktio, anna nopeudella 50 mg/h. Infuusionopeutta voidaan lisätä 50 mg/h -lisäyksin 30 minuutin välein enimmäisnopeuteen 400 mg/h saakka.


    Päivä 15

    (1000 mg)


    Hoitosyklit 2–6

    tai 2–8


    Päivä 1

    (1000 mg)


    Ylläpitohoito


    Kerran 2 kuukaudessa 2 vuoden ajan tai kunnes tauti etenee (sen mukaan kumpi ehdoista täyttyy

    ensin)

    Taulukko 6 Follikulaarinen lymfooma: Lyhytkestoisen infuusion antonopeudet sekä suositukset, jos aiemman infuusion yhteydessä on esiintynyt infuusioon liittyvä reaktio    Hoitosykli


    Hoitopäivä


    Infuusionopeus

    Katso kohdasta “Infuusioon liittyvien

    reaktioiden hoito” ohjeet infuusion aikana ilmenevien infuusioon liittyvien reaktioiden hoitoon.


    Hoitosyklit 2-6

    tai 2–8


    Päivä 1

    (1000 mg)


    Jos hoitosyklin 1 aikana ei esiintynyt graduksen ≥ 3 infuusioon liittyviä reaktioita: 100 mg/h 30 minuutin ajan, sitten 900 mg/h noin 60 minuutin ajan.


    Jos aiemman lyhytkestoisen infuusion aikana esiintyi graduksen 1–2 infuusioon liittynyt reaktio, jonka oireet jatkuvat edelleen, tai graduksen 3 infuusioon liittynyt reaktio, anna seuraava obinututsumabi-infuusio tavanomaisella antonopeudella (ks.

    taulukko 5).


    Ylläpitohoito


    Kerran 2 kuukaudessa

    2 vuoden ajan tai kunnes tauti

    etenee (sen mukaan kumpi ehdoista täyttyy ensin)


    Infuusioon liittyvien reaktioiden hoito (kaikki käyttöaiheet)


    Infuusioon liittyvien reaktioiden hoitamiseksi infuusio saattaa olla tarpeen keskeyttää tilapäisesti, infuusion antonopeutta hidastaa tai Gazyvaro-hoito lopettaa seuraavassa annettujen ohjeiden mukaisesti:


   • gradus 4 (henkeä uhkaava): Infuusion anto on lopetettava ja hoito on lopetettava pysyvästi.

   • gradus 3 (vaikea-asteinen): Infuusion anto on lopetettava tilapäisesti ja oireet hoidettava. Kun oireet ovat hävinneet, infuusion antoa voidaan jatkaa enintään puolella aiemmasta antonopeudesta (eli antonopeudesta, joka oli käytössä infuusioon liittyvien reaktioiden ilmaantuessa) ja jos potilaalla ei esiinny infuusioon liittyviä reaktioita, infuusionopeutta voidaan jälleen lisätä hoitoannokseen nähden tarkoituksenmukaisin lisäyksin ja väliajoin (ks. taulukot 4–6). Jos kroonista lymfaattista leukemiaa sairastavan potilaan päivän 1 (hoitosyklissä 1) annos jaetaan kahdelle päivälle, päivän 1 infuusionopeus voidaan 1 tunnin kuluttua nostaa takaisin nopeuteen 25 mg/h saakka, mutta ei tätä nopeammaksi. Infuusion anto on lopetettava ja hoito lopetettava pysyvästi, jos potilaalle ilmaantuu toisen kerran graduksen 3 infuusioon liittyvä reaktio.

   • gradus 1–2 (lievä tai keskivaikea): Infuusionopeutta pitää hidastaa ja oireet hoitaa. Infuusiota voidaan jatkaa, kun oireet ovat hävinneet, ja jos potilaalle ei enää ilmaannu infuusioon liittyvän reaktion oireita, infuusionopeutta voidaan lisätä hoitoannokseen nähden tarkoituksenmukaisin lisäyksin ja väliajoin (ks. taulukot 4–6). Jos kroonista lymfaattista leukemiaa sairastavan potilaan päivänä 1 (hoitosyklissä 1) annos jaetaan kahdelle päivälle, päivän 1 infuusionopeus voidaan 1 tunnin kuluttua nostaa takaisin nopeuteen 25 mg/h saakka, mutta ei tätä nopeammaksi.

   Lyhytkestoisen infuusion aikana esiintyvien infuusioon liittyvien reaktioiden hoito


   • gradus 4 (henkeä uhkaava): Infuusion anto on lopetettava ja hoito on lopetettava pysyvästi.

   • gradus 3 (vaikea-asteinen): Infuusion anto on lopetettava tilapäisesti ja oireet hoidettava. Kun oireet ovat hävinneet, infuusion antoa voidaan jatkaa enintään puolella aiemmasta antonopeudesta (eli antonopeudesta, joka oli käytössä infuusioon liittyvien reaktioiden ilmaantuessa) ja korkeintaan nopeudella 400 mg/h.

    Jos potilaalla ilmenee toisen kerran graduksen 3 infuusioon liittyvä reaktio infuusion uudelleen aloittamisen jälkeen, infuusion anto on lopetettava ja hoito on lopetettava pysyvästi. Jos potilas pystyy saamaan koko infuusion ilman uutta graduksen 3 infuusioon liittyvää reaktiota, seuraava infuusio on annettava nopeudella joka ei ylitä tavanomaista antonopeutta.

   • gradus 1–2 (lievä tai keskivaikea): Infuusionopeutta pitää hidastaa ja oireet hoitaa. Infuusiota voidaan jatkaa, kun oireet ovat hävinneet, ja jos potilaalle ei enää ilmaannu infuusioon liittyvän reaktion oireita, infuusionopeutta voidaan lisätä hoitoannokseen nähden tarkoituksenmukaisin lisäyksin ja väliajoin (ks. taulukot 5–6).


   Laimennusohjeet


   Terveydenhuollon ammattilaisen pitää valmistaa Gazyvaro käyttökuntoon aseptista tekniikkaa noudattaen. Älä ravista injektiopulloa. Käytä steriiliä neulaa ja ruiskua Gazyvaron käyttökuntoon saattamista varten.


   Kroonisen lymfaattisen leukemian hoitosyklit 2–6 ja follikulaarisen lymfooman kaikki hoitosyklit Vedä injektiopullosta 40 ml konsentraattia ja laimenna se 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi- injektioliuosta sisältävään polyvinyylikloridi (PVC) -infuusiopussiin tai PVC:tä sisältämättömään polyolefiini-infuusiopussiin.


   Pelkästään kroonisen lymfaattisen leukemian hoitosykli 1

   Jotta hoidon alussa annettavan 1000 mg:n annoksen antamiseen tarvittavat kaksi infuusiopussia voidaan tunnistaa, käyttöön suositellaan ottamaan erikokoiset infuusiopussit, jotta hoitosyklin 1 päivänä 1 annettava 100 mg:n annos voidaan erottaa hoitosyklin 1 päivänä 1 (jatkettu infuusio) tai päivänä 2 annettavasta 900 mg:n annoksesta. Valmista kaksi infuusiopussia vetämällä injektiopullosta 40 ml konsentraattia ja laimentamalla 4 ml 100 ml:aan 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi-infuusioliuosta PVC-infuusiopussissa tai PVC:tä sisältämättömässä polyolefiinipussissa ja loput 36 ml 250 ml:aan

   9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi-infuusioliuosta PVC-infuusiopussissa tai PVC:tä sisältämättömässä

   polyolefiinipussissa. Merkitse infuusiopussit selkeästi.


   Annettava Gazyvaro-annos

   Tarvittava määrä Gazyvaro-

   konsentraattia

   PVC-infuusiopussin tai

   PVC:tä sisältämättömän polyolefiini-infuusiopussin koko

   100 mg

   4 ml

   100 ml

   900 mg

   36 ml

   250 ml

   1000 mg

   40 ml

   250 ml


   Yhteensopimattomuutta ei ole havaittu pitoisuuksiin 0,4 mg/ml – 20,0 mg/ml laimennetun Gazyvaron ja 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi-injektioliuoksen sekä

   • PVC-, polyeteeni- (PE), polypropeeni- tai polyolefiini-infuusiopussien välillä

   • PVC-, polyuretaani- (PUR) tai PE-infuusionantolaitteiden välillä

   • valinnaisen letkunsisäisen suodattimen valmisteen kanssa kosketuksiin joutuvien polyeetterisulfoni (PES) -pintojen, polykarbonaatista (PC) valmistetun 3-tiehanan ja polyeetteriuretaanista (PEU) valmistettujen katetrien välillä.


Älä käytä muita laimentimia, kuten glukoosia (5 %) sisältävää liuosta.


Pussia on käänneltävä varovasti ylösalaisin liuoksen sekoittamiseksi, jotta vältetään liiallinen vaahdonmuodostus. Laimennettua liuosta ei saa ravistaa eikä se saa jäätyä.

Parenteraaliset lääkevalmisteet on tarkistettava ennen antoa silmämääräisesti, ettei niissä ole hiukkasia ja värimuutoksia havaittavissa.


Kemialliseksi ja fysikaaliseksi säilyvyydeksi 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi-injektioliuokseen pitoisuuteen 0,4 mg/ml – 20 mg/ml laimentamisen jälkeen on osoitettu 24 tuntia 2 °C – 8 °C:ssa, ja tämän jälkeen 48 tuntia (infuusioaika mukaan lukien) ≤ 30 °C:ssa.


Käyttövalmis infuusioliuos tulisi mikrobiologiselta kannalta käyttää heti. Jos valmistetta ei käytetä heti, käytönaikaiset säilytysajat ja -olosuhteet ovat käyttäjän vastuulla eivätkä saisi tavallisesti ylittää 24 tuntia 2 °C – 8 °C:n lämpötilassa, ellei valmisteen laimentamista ole tehty valvotuissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.


Hävittäminen


Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.