Kotisivun Kotisivun
Pfizer

Glucosamin Pharma Nord

PAKKAUSSELOSTE


Glucosamin Pharma Nord 400 mg, kovat kapselit

Glukosamiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Glucosamin Pharma Nord on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Glucosamin Pharma Nordia

 3. Miten Glucosamin Pharma Nordia otetaan

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Glucosamin Pharma Nordin säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. MITÄ GLUCOSAMIN PHARMA NORD ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN


  Glucosamin Pharma Nord on lääke, jota käytetään käytetään lievittämään nivelrikon oireita. Käyttötarkoitus: Lievän ja keskivaikean polven nivelrikon oireiden lievitykseen.

  Lääkärisi on saattanut määrätä valmistetta toiseen tarkoitukseen. Seuraa aina lääkärisi ohjeita.


 2. MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ, ENNEN KUIN OTAT GLUCOSAMIN PHARMA NORDIA


  Älä ota Glucosamin Pharma Nord -valmistetta jos

  • olet allerginen (yliherkkä) äyriäisille, koska vaikuttava aine on uutettu äyriäisistä.

  • olet allerginen (yliherkkä) glukosamiinille tai jollekin valmisteen apuaineelle.


   Ole erityisen varovainen Glucosamin Pharma Nord -valmisteen käytössä

   Glucosamin Pharma Nord sisältää 2.2 mmol (87 mg) kaliumia yhdessä kapselissa.

   Tämä on syytä huomioida potilailla, joilla on munuaisten vajaatoimintaa tai potilailla, joiden kaliumin saantia tarkkaillaan.

   Kerro myös lääkärillesi:

   • Jos sinulla on todettu korkeat kolesteroliarvot. Joissakin harvoissa tapauksissa on havaittu kolesteroliarvojen nousua glukosamiinilla hoidetuilla potilailla, siksi kolesteroliarvojen mittauksia suositellaan ennen hoidon aloittamista ja sen aikana.

   • Jos kärsit astmasta. Astmapotilaiden tulisi glukosamiinihoitoa aloittaessaan ottaa huomioon mahdollinen oireiden paheneminen.

   • Jos sairastat diabetesta on glukosamiinihoidon alussa syytä tarkistuttaa veren sokeriarvoja ja insuliinintarvetta useammin.


    Muiden lääkkeiden käyttö

    Varovaisuutta tulee noudattaa, jos glukosamiini yhdistetään muuhun lääkehoitoon, erityisesti:

   • veren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet (varfariini)

   • tetrasykliini


   Glucosamin Pharma Nord -valmisteen käyttö ruuan ja juoman kanssa

   Voidaan ottaa juoman tai ruokailun yhteydessä. Jauhetta sisältävät kapselit voi tarvittaessa avata.


   Raskaus

   Glucosamin Pharma Nord -valmistetta ei tule käyttää raskauden aikana.


   Imettäminen

   Glucosamin Pharma Nord -valmistetta ei tule käyttää imettämisen aikana.


   Ajaminen ja koneiden käyttö:

   Tutkimuksia ei ole tehty, mutta Glucosamin Pharma Nord -kapseleilla ei oleteta olevan vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

 3. MITEN GLUCOSAMIN PHARMA NORDIA OTETAAN


  Aikuiset ja vanhukset

  Normaaliannos on 1 kapseli 3 kertaa päivässä (vastaa 1200 mg glukosamiinia).

  Vaihtoehtoisesti päiväannos voidaan ottaa myös kerta-annoksena. Kapselit tulee ottaa täyden vesilasillisen kanssa.Glucosamin Pharma Nord ei ole tarkoitettu äkillisen osteoartritiksen kipujen lievittämiseen. Oireiden helpottumista (erityisesti kivun lievitystä) ei ehkä tapahdu kuin vasta usean viikon lääkityksen jälkeen ja joissakin tapauksissa jopa myöhemmin. Mikäli oireet eivät helpotu 2-3 kuukaudessa, tulisi glukosamiinilääkityksen jatkaminen arvioida uudelleen.


  Lapset

  Ei tule käyttää alle 18 vuotiaille lapsille, jollei lääkäri toisin määrää


  Munuaiste n ja/tai maksan vajaatoimintapotilaa t Potilaiden tulee seurata lääkärinsä ohjeita.


  Jos otat enemmän Glucosamin Pharma Nord -valmistetta kuin sinun pitäisi:

  Mikäli olet ottanut enemmän Glucosamin Pharma Nord -valmistetta kuin ohjeissa on neuvottu tai lääkärisi on sinulle määrännyt, ja olet saanut oireita ota yhteys apteekkiin tai lääkäriin.

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Jos unohdat ottaa Glucosamin Pharma Nord -valmistetta:

  Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET


  Kuten kaikilla lääkkeillä, Glucosamin Pharma Nord -valmisteella voi olla haittavaikutuksia, vaikkei kaikki niitä saa.

  Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu:

  Yleiset haittavaikutukset (1 - 10:llä sadasta hoidetusta)

  • päänsärky

  • väsymys

  • pahoinvointi

  • vatsakipu

  • ruoansulatushäiriöt

  • ripuli

  • ummetus

   Melko harvinaiset (1 - 10:llä tuhannesta hoidetusta)

  • ihottuma

  • kutina

  • punoitus


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. Yhteystiedot alla).

  Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  wwwsivusto: www.fimea.fi Lääkealan turvallisuusja

  kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL 55

  00034 Fimea


 5. GLUCOSAMIN PHARMA NORDIN SÄILYTTÄMINEN


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä alle 25°C:ssa.

  Pidä purkki tiiviisti suljettuna.

  Älä käytä Glucosamin Pharma Nordia pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivän jälkeen, joka on etiketissä. Päiväys tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

  lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ JA MUUTA TIETOA


Mitä Glucosamin Pharma Nord sisältää

Vaikuttava aine: glukosamiini. Yksi kapseli sisältää 676 mg glukosamiinisulfaattikaliumkloridi yhdistettä (1:1) vastaten 509 mg glukosamiinisulfaattia, joka vastaa 400 mg glukosamiinia.

Muut aineet ovat : magnesiumstearaatti Kapseli: gelatiini

Väri titaanidioksidi (E 171)


Valmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Glucosamin Pharma Nord on valkea kova gelatiinikapseli, jonka sisällä on valkeaa jauhetta. Pakkauskoot:

60, 90, 270 ja 1000 kapselia.

Kaikkia pakkauskokoja ei ole kaupan.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Pharma Nord ApS Tinglykke 4-6

DK-6500 Vojens Tanska


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: Oy Pharma Nord Ab

Rajatorpantie 41 C

01640 Vantaa

Puh. 09-8520 2215


Tämä pakkausseloste on muutettu viimeksi 14.09.2015