Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Pemetrexed EVER Pharma
pemetrexed

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Peme trexed EVER Pharma 25 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

pemetreksedi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin saat tätä lääke ttä, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Sinulle saattaa kehittyä mikä tahansa näistä oireista ja/tai tiloista. Jos sinulle kehittyy jokin näistä haittavaikutuksista, kerro siitä lääkärillesi mahdollisimman pian.


Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA


 1. Peme trexed EVER Pharma -valmiste en säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän EXP jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Ei saa jäätyä.


  Infuusioliuos: Infuusioliuoksen kemiallisen ja fysikaalisen säilyvyyden on osoitettu olevan 28 vuorokautta jääkaappilämpötilassa (2–8 ºC) ja 7 vuorokautta 20–30 ºC:ssa.

  Mikrobiologise lta kannalta valmiste tulee käyttää välittömästi avaamisen jälkeen. Jos valmistetta ei käytetä välittömästi, käytönaikainen säilytysaika ja säilytysolosuhteet ovat käyttäjän vastuulla, eikä niiden tulisi ylittää 24 tuntia 2–8 ºC:n lämpötilassa, ellei laimennusta ole tehty valvotuissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.


  Pemetrexed EVER Pharma -valmistetta ei tule käyttää, jos siinä on hiukkasia.

  Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten. Käyttämättömät valmisteet tai niistä peräisin oleva jätemateriaali on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.


 2. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Peme trexed EVER Pharma sisältää

Vaikuttava aine on pemetreksedi.


Yksi millilitra konsentraattia sisältää 25 mg pemetreksediä (pemetreksedidinatrium).


Yksi 4 ml:n injektiopullo konsentraattia sisältää 100 mg pemetreksediä (pemetreksedidinatrium). Yksi 20 ml:n injektiopullo konsentraattia sisältää 500 mg pemetreksediä (pemetreksedidinatrium). Yksi 40 ml:n injektiopullo konsentraattia sisältää 1000 mg pemetreksediä (pemetreksedidinatrium).


Muut aineet ovat trometamoli, monotioglyseroli, sitruunahappo, natriumhydroksidi (pH:n säätöön), kloorivetyhappo (pH:n säätöön) ja injektionesteisiin käytettävä vesi.


Terveydenhuollon ammattilaisen on laimennettava valmiste ennen antoa.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Pemetrexed EVER Pharma -infuusiokonsentraatti, liuosta varten on kirkas, kellertävä tai vihertävän kellertävä vesiliuos.


Pemetrexed EVER Pharma on värittömässä lasisessa injektiopullossa, jossa on kumitulppa ja alumiininen repäisykorkki ja muovinen flip-off-kansi. Injektiopullot voivat olla pakattu suojakalvoon tai voivat olla ilman suojakalvoa.

Jokainen Pemetrexed EVER Pharma -pakkaus sisältää yhden injektiopullon. Pakkauskoot

1 x 4 ml injektiopullo (4 ml = 100 mg)

1 x 20 ml injektiopullo (20 ml = 500 mg)

1 x 40 ml injektiopullo (40 ml = 1000 mg)


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija EVER Valinject GmbH Oberburgau 3

4866 Unterach am Attersee Itävalta


Paikallinen edustaja FrostPharma AB Berga Backe 2

182 53 Danderyd Ruotsi


Valmistaja

EVER Pharma Jena GmbH Otto-Schott-Str. 15

07745 Jena Saksa


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 13.04.2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille: Katso täydelliset tiedot valmisteyhteenvedosta.

Raskaana olevat henkilöt eivät saa käsitellä tätä lääkevalmistetta. Käyttö-, käsittely- ja hävittämisohjeet

 1. Pemetreksedin laimennus laskimoinfuusiota varten tulee tehdä aseptisesti.


 2. Laske tarvittava annos ja Pemetrexed EVER Pharma -injektiopullojen lukumäärä.


 3. Sopiva tilavuus Pemetrexed EVER Pharma -valmistetta pitää laimentaa 100 ml:ksi 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi-injektioliuoksella tai 50 mg/ml (5 %) glukoosi-injektioliuoksella (säilytysaineeton), ja antaa 10 minuutin laskimoinfuusiona.


 4. Yllä mainitulla tavalla valmistettu pemetreksedi-infuusioliuos on yhteensopiva polyvinyylikloridilla ja polyolefiinilla päällystettyjen antolaitteiden ja infuusiopussien kanssa. Pemetreksedi ei ole fysikaalisesti yhteensopiva kalsiumia sisältävien laimentimien kanssa, mukaan lukien Ringerin laktaattiliuos ja Ringerin liuos.

  Pemetrexed EVER Pharma sisältää trometamolia apuaineena. Trometamoli ei ole yhteensopiva sisplatiinin kanssa, sillä se aiheuttaa sisplatiinin hajoamista. Tätä lääkevalmistetta ei tule sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa. Huuhtele annosteluletkut Pemetrexed EVER Pharma -annoksen jälkeen.


 5. Parenteraaliset lääkevalmisteet pitää tarkastaa silmämääräisesti hiukkasten ja värimuutosten varalta ennen antoa. Jos valmisteessa näkyy hiukkasia, sitä ei saa antaa.


 6. Pemetreksediliuos on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten. Käyttämättömät valmisteet tai jätemateriaali on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.


Valmistusta ja antoa koskevat varotoimet

Kuten muidenkin mahdollisesti toksisten syöpälääkkeiden kohdalla, pemetreksedi-infuusioliuoksen käsittelyssä ja käyttöönvalmistuksessa on noudatettava varovaisuutta. Käsineiden käyttöä suositellaan. Jos pemetreksediliuosta joutuu iholle, pese iho heti perusteellisesti vedellä ja saippualla. Jos pemetreksediliuosta joutuu limakalvoille, huuhdo ne huolellisesti vedellä. Pemetreksedi ei aiheuta rakkuloita. Pemetreksedin ekstravasaatioon ei ole mitään spesifistä vasta-ainetta. Muutamia pemetreksedin ekstravasaatiotapauksia on ilmoitettu, mutta tutkija ei pitänyt niitä vakavina. Kuten muidenkin ei rakkuloita aiheuttavien aineiden kohdalla, ekstravasaatio tulee hoitaa paikallisen standardikäytännön mukaisesti.