Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Striverdi Respimat
olodaterol

HINNAT

2.5 mikrog inhalaationeste, liuos 60

Tukkukauppa: 23,24 €
Jälleenmyynti: 35,52 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Striverdi Respimat 2,5 mikrog/suihke, inhalaationeste, liuos

olodateroli


imageTähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Varoitukset ja varotoimet


Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Striverdi Respimat

-sumutinta,Striverdi Respimat on tarkoitettu keuhkoahtaumatautisi ylläpitohoitoon. Sitä ei saa käyttää äkillisten hengenahdistuskohtausten hoitoon tai hengityksen vinkunan hoitoon.


Älä käytä Striverdi Respimat -sumutinta yhdessä tiettyjen pitkävaikutteisiksi beeta-agonisteiksi kutsuttujen lääkkeiden, kuten salmeterolin tai formoterolin, kanssa.


Jos käytät säännöllisesti tiettyjä lyhytvaikutteisiksi beeta-agonisteiksi kutsuttuja lääkkeitä, kuten salbutamolia, käytä niitä jatkossa ainoastaan akuutteihin oireisiin kuten hengenahdistukseen.


Lapset ja nuoret

Striverdi Respimat -sumutinta ei pidä käyttää lapsille ja nuorille (alle 18-vuotiaille).


Muut lääkevalmisteet ja Striverdi Respimat

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä.


Kerro lääkärillesi erityisesti, jos käytät:


Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Valmisteen vaikutuksia ajamiseen ja koneiden käyttökykyyn ei ole tutkittu.

Jos sinua huimaa otettuasi Striverdi Respimat -sumutinta, älä aja tai käytä mitään koneita tai laitteita. Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


Striverdi Respimat sisältää bentsalkoniumkloridia

Tämän lääkevalmisteen jokainen suihke sisältää 0,0011 mg bentsalkoniumkloridia. Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa hengityksen vinkumista ja hengitysvaikeuksia (bronkospasmi) erityisesti, jos sinulla on astma.


 1. Miten Striverdi Respimat -sumutinta käytetään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Striverdi Respimat on tarkoitettu vain inhaloitavaksi.


  Annostus


  Suositeltu annos on:


  Striverdi Respimat vaikuttaa 24 tuntia, joten sinun tarvitsee käyttää sitä vain KERRAN PÄIVÄSSÄ, jos mahdollista aina samaan aikaan päivästä. Ota aina KAKSI SUIHKETTA joka kerralla.


  Koska keuhkoahtaumatauti on pitkäaikainen sairaus, käytä Striverdi Respimat -sumutinta joka päivä, eikä vain silloin kun sinulla on hengitysvaikeuksia. Suositusannosta ei saa ylittää.


  Käyttö lapsille ja nuorille

  Ei ole asianmukaista käyttää Striverdi Respimat -sumutinta pediatristen potilaiden (alle 18-vuotiaiden) hoidossa.


  Varmista, että osaat käyttää Striverdi Respimat -sumutinta oikein. Striverdi Respimat -sumuttimen käyttöohjeet ovat tämän pakkausselosteen loppuosassa.


  Jos otat enemmän Striverdi Respimat -sumutinta kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Sinulla saattaa olla suurempi riski saada haittavaikutuksia kuten rintakipua, korkeaa tai matalaa verenpainetta, nopeaa tai epäsäännöllistä sydämen sykettä tai sydämen sykkeen tuntemista, huimausta, hermostuneisuutta, univaikeuksia, ahdistuneisuutta, päänsärkyä, vapinaa, suun kuivumista, lihaskramppeja, pahoinvointia, uupumusta, huonovointisuutta, veren matalaa kaliumpitoisuutta (joka voi aiheuttaa lihaskouristuksia, lihasheikkoutta tai epätavallista sydämen rytmiä), korkeaa verensokeria tai liian korkeaa happopitoisuutta veressäsi (joka voi aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua, heikotusta, lihaskramppeja ja tihentynyttä hengitystä).


  Jos unohdat käyttää Striverdi Respimat -sumutinta

  Jos unohdat ottaa annoksen, ota seuraavana päivänä yksi annos normaaliin aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.


  Jos lopetat Striverdi Respimat -sumuttimen käytön

  Ennen kuin lopetat Striverdi Respimat -sumuttimen käytön, keskustele asiasta lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Jos lopetat Striverdi Respimat -sumuttimen käytön, keuhkoahtaumataudin oireet saattavat pahentua.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Valmistetta käyttäneet potilaat ovat kokeneet alla lueteltuja haittavaikutuksia ja ne on lueteltu yleisyysluokitusten mukaisesti joko melko harvinaiseksi tai harvinaiseksi.


  Melko harvinainen (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):


  • Nenänielutulehdus (nenän vuotaminen)

  • Huimaus

  • Ihottuma


   Harvinainen (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1000:sta):


  • Artralgia (nivelkipu)

  • Kohonnut verenpaine


  Voit myös saada haittavaikutuksia, joita tiedetään esiintyvän käytettäessä tiettyjä hengitysvaikeuksiin käytettäviä Striverdi Respimat -sumuttimen kaltaisia lääkkeitä (beeta-agonisteja). Näitä voivat olla nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke tai sydämen sykkeen tunteminen, rintakipu, korkea tai matala verenpaine, vapina, päänsärky, hermostuneisuus, univaikeudet, huimaus, kuiva suu, pahoinvointi, lihaskrampit, uupumus, huonovointisuus, veren matala kaliumpitoisuus (joka voi aiheuttaa lihaskouristuksia,

  lihasheikkoutta tai epätavallista sydämen rytmiä), korkea verensokeri tai liian korkea happopitoisuus veressäsi (joka voi aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua, heikotusta, lihaskramppeja ja tihentynyttä hengitystä).


  Välittömiä allergisia reaktioita kuten ihottumaa, nokkosihottumaa (urtikaria), suun ja kasvojen turpoamista tai äkillisiä hengitysvaikeuksia (angioneuroottinen edeema) tai muita yliherkkyysreaktioita saattaa esiintyä Striverdi Respimat -sumuttimen käytön jälkeen. Jos näitä oireita ilmenee, lopeta Striverdi Respimat - sumuttimen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.


  Lisäksi kuten kaikilla inhaloitavilla lääkkeillä, joillain potilailla saattaa ilmetä odottamatonta rintakehän kireyttä, yskimistä, hengityksen vinkunaa tai hengenahdistusta välittömästi inhalaation jälkeen (bronkospasmi).


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 FIMEA


 3. Striverdi Respimat -sumuttimen säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja sumuttimen etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”EXP”

  jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Ei saa jäätyä.

  Käytönaikainen säilyvyysaika:

  vaihda säiliö viimeistään kolmen kuukauden kuluttua käyttöönotosta.


  Älä käytä Respimat uudelleenkäytettävää sumutinta kauemmin kuin yhden vuoden ajan. Suositeltu käyttö: 6 säiliötä per sumutin


  Huomioitavaa: Respimat uudelleenkäytettävän sumuttimen toiminnot on osoitettu 540 testisumutuksella (vastaa 9 säiliötä).


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Striverdi Respimat sisältää

  Vaikuttava aine on olodateroli. Vapautunut annos sisältää 2,5 mikrog olodaterolia (hydrokloridina) suihketta kohti. Vapautunut annos on se annos, jonka potilas saa suukappaleen kautta.

  Muut aineet ovat:

  Bentsalkoniumkloridi, dinatriumedetaatti, puhdistettu vesi ja sitruunahappo (vedetön)

  Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskokoot


  Striverdi Respimat 2,5 mikrog pakkauksessa on yksi inhalaationestesäiliö ja yksi Respimat-sumutin. Säiliö pitää kiinnittää sumuttimeen ennen käyttöä.


  Yksittäispakkaus: yksi Respimat uudelleenkäytettävä sumutin ja yksi säiliö, josta saadaan 60 suihketta (30 lääkeannosta).


  Kolmen pakkaus: yksi Respimat uudelleenkäytettävä sumutin ja kolme säiliötä, joista jokaisesta saadaan 60 suihketta (30 lääkeannosta)


  Yhden säiliön täyttöpakkaus: yksi säiliö, josta saadaan 60 suihketta (30 lääkeannosta)

  Kolmen säiliön täyttöpakkaus: kolme säiliötä, joista jokaisesta saadaan 60 suihketta (30 lääkeannosta) Kaikki pakkauskoot eivät välttämättä ole kaupan.

  Myyntiluvan haltija ja valmistaja

  Striverdi Respimat -sumuttimen myyntiluvan haltija on: Boehringer Ingelheim International GmbH

  Binger Straße 173

  D-55216 Ingelheim am Rhein Saksa


  Striverdi Respimat -sumuttimen valmistaja on: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Straße 173

  D-55216 Ingelheim am Rhein Saksa


  tai


  Boehringer Ingelheim France 100-104 avenue de France 75013 Paris

  Ranska


  Lisätietoja antaa:

  Boehringer Ingelheim Finland Ky, Tammasaarenkatu 5,

  00180 Helsinki

  puh. 010 3102 800


  Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavalla kauppanimellä:

  Striverdi Respimat


  Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 24.02.2021


  Striverdi Respimat Käyttöohje


  Johdanto


  Lue tämä käyttöohje ennen kuin alat käyttää Striverdi Respimat uudelleenkäytettävää sumutinta. Respimat sumutin muodostaa inhaloitavan lääkesumun.

  Käytä sumutinta ainoastaan KERRAN VUOROKAUDESSA. Ota jokaisella kerralla KAKSI SUIHKETTA.


  image


  • Jos sumutinta ei ole käytetty yli seitsemään vuorokauteen, suuntaa sumutin alaspäin poispäin itsestäsi ja vapauta yksi suihke.

  • Jos sumutinta ei ole käytetty yli 21 vuorokauteen, toista kohdat 4-6 otsikon ”Valmistelu käyttöä varten” alla, kunnes laitteesta vapautuu näkyvä pilvi lääkettä. Tämän jälkeen toista kohdat 4–6 vielä kolme kertaa.


Striverdi Respimat uudelleenkäytettävän sumuttimen hoito


Puhdista suukappale ja sen sisällä oleva metalliosa kostealla liinalla tai paperipyyhkeellä vähintään kerran viikossa.

Pienet värjäymät suukappaleessa eivät vaikuta Striverdi Respimat uudelleenkäytettävän sumuttimen toimintaan.

Pyyhi Striverdi Respimat uudelleenkäytettävän sumuttimen ulkopinta tarvittaessa kostealla liinalla.Milloin sumutin pitää vaihtaa uuteen


Kun olet käyttänyt sumuttimella kuusi säiliötä, hanki uusi Striverdi Respimat -pakkaus, joka sisältää uudelleenkäytettävän sumuttimen.


image image


Valmistelu käyttöä varten


1. Poista läpinäkyvä pohjaosa

 • Pidä korkki kiinni.

 • Paina varmistinpainiketta ja vedä samalla läpinäkyvä pohjaosa irti toisella kädellä.


image

2. Kiinnitä säiliö

 • Paina säiliö sumuttimeen.

 • Aseta sumutin tukevalle alustalle ja paina voimakkaasti alaspäin, kunnes säiliö napsahtaa paikoilleen.


image


3. Merkitse käytetyt säiliöt

 • Merkitse rasti sumuttimen etiketin ympyrään seurataksesi käyttämiesi säiliöiden lukumäärää.

 • Laita läpinäkyvä pohjaosa takaisin paikoilleen niin, että kuulet napsahduksen.


image


4. Kierrä

 • Pidä korkki kiinni.

 • Kierrä läpinäkyvää pohjaosaa etiketissä olevien nuolten suuntaan, kunnes se napsahtaa (puoli kierrosta).


image

5. Avaa

 • Avaa korkki, niin että se aukeaa kokonaan.


image

6. Paina

 • Suuntaa sumutin alaspäin.

 • Paina annoksenvapautuspainiketta.

 • Sulje korkki.

 • Toista kohdat 4–6 kunnes laitteesta vapautuu näkyvä pilvi lääkettä.

 • Kun pilvi on näkyvä, toista kohdat 4–6 vielä kolme kertaa.


Sumutin on nyt käyttövalmis ja siitä saadaan 60 suihketta (30 annosta).


image

Päivittäinen käyttö


KIERRÄ

 • Pidä korkki kiinni.

 • KIERRÄ läpinäkyvää pohjaosaa etiketissä olevien nuolten suuntaan, kunnes se napsahtaa (puoli kierrosta).


image

AVAA

 • AVAA korkki, niin että se aukeaa kokonaan.


image

PAINA

 • Hengitä ulos hitaasti ja syvään.

 • Sulje huulet suukappaleen ympärille siten, että et peitä ilma-aukkoja. Suuntaa sumutin kohti nielun takaosaa.

 • Hengitä suun kautta sisään hitaasti ja syvään ja PAINA samalla annoksenvapautuspainiketta. Jatka sisäänhengitystä hitaasti niin pitkään kuin pystyt.

 • Pidätä hengitystäsi 10 sekunnin ajan tai niin pitkään kuin pystyt.

 • Toista kohdat KIERRÄ-AVAA-PAINA, jotta saat kaksi suihketta.

 • Sulje korkki kunnes jälleen käytät sumutintasi.


image

Milloin Striverdi Respimat säiliö on vaihdettava uuteen


Annoslaskuri näyttää kuinka monta suihketta säiliössä on jäljellä.


image

60 suihketta jäljellä


image Alle 10 suihketta jäljellä. Hanki uusi säiliö.

image Säiliö on käytetty loppuun. Kierrä läpinäkyvää pohjaosaa, jotta se irtoaa. Sumutin on nyt lukkiutunut. Vedä säiliö pois sumuttimesta. Aseta uusi säiliö sumuttimeen (jatka kohdasta 2).


Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin


Säiliön asettaminen tarpeeksi syvälle on vaikeaa.


Käänsitkö vahingossa läpinäkyvää pohjaosaa ennen säiliön asettamista? Avaa korkki, paina annoksen- vapautuspainiketta ja aseta sitten säiliö paikoilleen.


Oletko vaihtamassa säiliötä? Uusi säiliö työntyy esiin enemmän kuin ensimmäinen säiliö. Aseta säiliö sumuttimeen kunnes se napsahtaa ja kiinnitä sitten läpinäkyvä pohjaosa.


En saa painettua annoksenvapautuspainiketta.


Kiersitkö läpinäkyvää pohjaosaa? Jos et, kierrä läpinäkyvää pohjaosaa jatkuvalla liikkeellä, kunnes se napsahtaa (puoli kierrosta).


Näyttääkö säiliön annoslaskuri valkoista nuolta punaisella taustalla? Säiliö on käytetty loppuun. Aseta sumuttimeen uusi säiliö.


Kun säiliö on käytetty loppuun, sitä on vaikea irrottaa.

Vedä ja käännä säiliötä samanaikaisesti.


Pohjaosa ei käänny tai sitä ei saa asetettua paikoilleen.


Oletko jo kiertänyt pohjaosaa?

Jos pohjaosa on jo käännetty, seuraa kohtia ”AVAA” ja ”PAINA” kohdassa ”Päivittäinen käyttö” ottaaksesi lääkeannoksen.


Onko läpinäkyvä pohjaosa irti ja säiliön annoslaskuri näyttää valkoista nuolta punaisella taustalla?

Säiliö on käytetty loppuun. Aseta uusi säiliö sumuttimeen.


Respimat uudelleenkäytettävä sumutin on loppunut liian aikaisin

Oletko käyttänyt Respimat uudelleenkäytettävää sumutinta ohjeen mukaan (kaksi suihketta kerran vuorokaudessa)? Respimat sumutin riittää 30 päivää, jos siitä on otettu kaksi suihketta kerran vuorokaudessa.

Sumutitko suihkeita usein ilmaan testataksesi, toimiiko Respimat uudelleenkäytettävä sumutin? Kun Respimat uudelleenkäytettävä sumutin on kerran valmisteltu käyttökuntoon, testisumutuksia ei tarvita, jos sumutinta käytetään päivittäin.


Respimat uudelleenkäytettävästä sumuttimesta ei tule suihkeita.


Oletko asettanut säiliön paikoilleen? Jos et, aseta säiliö sumuttimeen. Kun olet koonnut Respimat uudelleenkäytettävän sumuttimen, älä irrota läpinäkyvää pohjaosaa tai säiliötä ennen kuin säiliö on käytetty loppuun.

Toistitko kohdat KIERRÄ, AVAA, PAINA vähemmän kuin kolme kertaa säiliön asettamisen jälkeen? Toista kohdat KIERRÄ-AVAA- PAINA kolme kertaa säiliön asettamisen jälkeen, kuten otsikon ”Valmistelu käyttöä varten” alla kohdissa 4–6 on neuvottu.


Näyttääkö säiliön annoslaskuri valkoista nuolta punaisella taustalla? Säiliö on käytetty loppuun. Aseta sumuttimeen uusi säiliö.


Respimat uudelleenkäytettävästä sumuttimestani tulee suihkeita itsestään.


Oliko korkki auki, kun kiersit pohjaosaa? Sulje korkki ja kierrä sitten pohjaosaa.

Painoitko annoksenvapautuspainiketta samalla kun kiersit pohjaosaa? Sulje korkki, jolloin annoksen- vapautuspainike on korkin alla, ja kierrä sitten pohjaosaa.

Lopetitko pohjaosan kiertämisen ennen kuin se napsahti? Kierrä pohjaosaa jatkuvalla liikkeellä, kunnes se napsahtaa (puoli kierrosta).

Oliko korkki auki, kun vaihdoit säiliön? Sulje korkki ja vaihda sitten säiliö.