Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Ticagrelor Krka
ticagrelor

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Ticagrelor Krka 60 mg kalvopäällysteiset table tit


tikagrelori


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Ticagrelor Krka on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Ticagrelor Krka -valmistetta

 3. Miten Ticagrelor Krka -valmistetta otetaan

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Ticagrelor Krka -valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Ticagrelor Krka on ja mihin sitä käyte tään Mitä Ticagrelor Krka on

  Ticagrelor Krka sisältää tikagrelori-nimistä vaikuttavaa ainetta, joka kuuluu verihiutaleiden toimintaa estäviin, antitromboottisiin lääkeaineisiin.


  Mihin Ticagrelor Krka -valmistetta käytetään

  Ticagrelor Krka -valmistetta saa käyttää vain aikuisille yhdessä asetyylisalisyylihapon (toinen verihiutaleiden toimintaa estävä aine) kanssa. Sinulle on määrätty tätä lääkettä, sillä sinulla on ollut:

  - sydänkohtaus yli vuotta aikaisemmin.

  Se vähentää uuden sydänkohtauksen tai aivohalvauksen mahdollisuutta ja ehkäisee sydän- ja verisuonisairauden aiheuttamaa kuolemaa.


  Mite n Ticagrelor Krka vaikuttaa

  Ticagrelor Krka vaikuttaa trombosyytteihin eli verihiutaleisiin. Nämä erittäin pienet verisolut auttavat pysäyttämään verenvuodon kasaantumalla yhteen ja tukkimalla haavojen tai vaurioiden aiheuttamat pienet reiät verisuonissa.


  Verihiutaleet voivat muodostaa hyytymiä myös sydämen ja aivojen sairaiden verisuonien sisällä. Se voi olla hyvin vaarallista, sillä:

  • hyytymä voi estää verenkierron kokonaan, mikä voi johtaa sydänkohtaukseen (sydäninfarktiin)

   tai aivohalvaukseen.

  • hyytymä voi tukkia sydämeen johtavan verisuonen osittain ja alentaa siten verenvirtausta sydämeen. Tämä voi aiheuttaa ohimeneviä rintakipuja (eli epästabiilia angina pectorista).


   Ticagrelor Krka estää verihiutaleiden kasautumista yhteen, mikä vähentää verenvirtausta heikentävien verihyytymien muodostumista.


   Tikagreloria, jota Ticagrelor Krka sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin otat Ticagrelor Krka -valmistetta


  Älä ota Ticagrelor Krka -valmistetta

  • jos olet allerginen tikagrelorille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

  • jos sinulla on verenvuotoja tällä hetkellä

  • jos sinulla on ollut aivoverenvuodon aiheuttama aivohalvaus

  • jos sinulla on vaikea maksasairaus

  • jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä:

   • ketokonatsoli (sieni-infektioiden hoitoon)

   • klaritromysiini (bakteeri-infektioiden hoitoon)

   • nefatsodoni (masennuslääke)

   • ritonaviiri ja atatsanaviiri (HIV-infektion ja AIDSin hoitoon).


  Älä ota Ticagrelor Krka -valmistetta, jos jokin yllä mainituista koskee sinua. Jos et ole varma, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta ennen tämän lääkkeen käyttämistä.


  Varoitukse t ja varotoime t

  Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Ticagrelor Krka -valmistetta, jos

  • verenvuotoriskisi on suurentunut seuraavien vuoksi:

   • hiljattain tapahtunut vakava vamma

   • hiljattain tehty leikkaus (koskee myös hammasleikkausta, keskustele tästä hammaslääkärin kanssa)

   • sinulla on veren hyytymiseen vaikuttava sairaus

   • hiljattain todettu mahan tai suoliston verenvuoto (kuten mahahaava tai paksusuolen polyypit)

  • olet menossa leikkaukseen (myös hammasleikkaukseen) jossain vaiheessa Ticagrelor Krkan käytön aikana. Lääkäri saattaa tällöin haluta keskeyttää tämän lääkkeen käytön viisi päivää ennen leikkausta suurentuneen verenvuotoriskin vuoksi.

  • sydämesi syke on epätavallisen alhainen (yleensä alle 60 lyöntiä minuutissa) eikä sinulle ole

   asennettu laitetta, joka tahdistaa sydäntä (sydämentahdistin).

  • sinulla on astma tai muu keuhkosairaus tai hengitysvaikeuksia

  • sinulla on ollut maksaan liittyvä vaiva tai sinulla on aiemmin ollut sairaus, joka saattaa vaikuttaa maksaan

  • sinusta otetusta verikokeesta on todettu, että virtsahappoarvosi ovat kohonneet. Jos jokin yllä mainituista koskee sinua (tai jos et ole varma), keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät tätä lääkettä.


   Jos käytät sekä Ticagrelor Krka -valmistetta että hepariinia:

  • epäiltäessä hepariinin aiheuttamaa harvinaista verihiutalesairautta lääkärin saattaa olla tarpeen pyytää sinulta verinäyte tämän sairauden toteamiseksi tehtävää koetta varten. On tärkeää, että kerrot lääkärille, jos käytät sekä Ticagrelor Krka -valmistetta että hepariinia, sillä Ticagrelor Krka saattaa vaikuttaa sairauden toteamiseksi tehtävään kokeeseen.


  Lapset ja nuoret

  Ticagrelor Krka -valmistetta ei suositella lapsille eikä alle 18-vuotiaille nuorille.


  Muut lääkevalmisteet ja Ticagrelor Krka

  Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Sillä Ticagrelor Krka voi muuttaa muiden lääkkeiden vaikutusta ja muut lääkkeet voivat muuttaa Ticagrelor Krka -valmisteen vaikutusta.


  Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä:

  • rosuvastatiinia (korkean kolesterolin hoitoon käytetty lääke), tai yli 40 mg/vrk simvastatiinia tai lovastatiinia (korkean kolesterolin hoitoon käytettyjä lääkkeitä).

  • rifampisiinia (antibiootti)

  • fenytoiinia, karbamatsepiinia ja fenobarbitaalia (kohtausten hoitoon)

  • digoksiinia (sydämen vajaatoiminnan hoitoon)

  • siklosporiinia (elimistön hylkimisreaktioiden ehkäisyyn)

  • kinidiiniä ja diltiatseemia (rytmihäiriöiden hoitoon)

  • beetasalpaajia ja verapamiilia (korkean verenpaineen hoitoon)

  • morfiini ja muut opioidit (vaikean kivun hoitoon).


   On erityisen tärkeää kertoa lääkärille tai apteekkiin, jos käytät jotain seuraavista verenvuotoriskiä lisäävistä lääkkeistä:

  • suun kautta otettavat antikoagulantit eli verenohennuslääkkeet, joihin kuuluvat esim. varfariini

  • steroideihin kuulumattomat tulehduskipulääkkeet (NSAID-lääkkeet), jotka yleensä otetaan kipulääkkeenä, esim. ibuprofeeni ja naprokseeni

  • selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI-lääkkeet), joita käytetään masennuslääkkeinä (esim. paroksetiini, sertraliini ja sitalopraami)

  • muut lääkkeet kuten ketokonatsoli (sieni-infektioiden hoitoon), klaritromysiini (bakteeri- infektioiden hoitoon), nefatsodoni (masennuslääke), ritonaviiri ja atatsanaviiri (HIV-infektion ja AIDSin hoitoon), sisapridi (närästyksen hoitoon), torajyväalkaloidit (migreenin ja päänsäryn hoitoon).


   Kerro lääkärille Ticagrelor Krka -valmisteen käytöstä myös silloin, jos lääkäri määrää sinulle fibrinolyyttisiä aineita (verihyytymien liuottamiseen käytettyjä lääkkeitä) kuten streptokinaasia tai alteplaasia, sillä verenvuotoriskisi voi tällöin olla lisääntynyt.


   Raskaus ja ime tys

   Ticagrelor Krka -valmisteen käyttöä ei suositella silloin, kun olet raskaana tai voit tulla raskaaksi. Naisten tulee käyttää tarkoituksenmukaista ehkäisymenetelmää tämän lääkkeen käytön aikana raskauden ehkäisemiseksi.


   Keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen käyttöä, jos imetät. Lääkäri keskustelee kanssasi Ticagrelor Krka -hoidon hyödyistä ja riskeistä imetyksen aikana.


   Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Ticagrelor Krka ei todennäköisesti vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. Jos tunnet huimausta tai sekavuutta, kun käytät tätä lääkettä, ole varovainen ajaessasi tai koneita käyttäessäsi.


   Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


   Ticagrelor Krka sisältää natriumia

   Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan

   ”natriumiton”.


 3. Mite n Ticagrelor Krka -valmistetta otetaan


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Oikea annos

  • Tavanomainen annos on yksi 60 mg:n tabletti kaksi kertaa vuorokaudessa. Jatka Ticagrelor Krka -hoitoa niin kauan kuin lääkäri on määrännyt.

  • Ota tämä lääke suurin piirtein samaan aikaan joka päivä (esimerkiksi yksi tabletti aamulla ja yksi tabletti illalla).


   Ticagrelor Krka -valmisteen käyttö muiden verenhyytymistä estävien lääkkeiden kanssa Lääkäri määrää sinulle yleensä myös asetyylisalisyylihappoa, joka on useiden veren hyytymistä estävien lääkkeiden sisältämä aine. Lääkäri kertoo sinulle, kuinka paljon sitä otetaan (yleensä 75– 150 mg/vrk).


   Mite n Ticagrelor Krka -valmistetta käytetään

  • Tabletit voidaan ottaa joko ruoan kanssa tai ilman ruokaa.

  • Ticagrelor Krka -läpipainopakkauksen päivyristä näet päivän, jolloin olet ottanut edellisen tabletin. Päivyrissä aamulla otettava tabletti on merkitty aurinkokuvakkeella ja illalla otettava tabletti kuukuvakkeella. Päivyristä näet, oletko muistanut ottaa annoksen.


   Jos sinun on vaikea niellä table tti

   Jos sinun on vaikea niellä tabletti, voit murskata sen ja sekoittaa veteen seuraavasti:

  • murskaa tabletti hienoksi jauheeksi

  • kaada jauhe puoleen lasilliseen vettä

  • sekoita ja juo heti

  • jotta lasiin ei jää yhtään lääkettä, huuhdo tyhjä lasi puolella lasillisella vettä ja juo se.

   Jos olet sairaalassa, tämä tabletti saatetaan antaa sinulle pieneen vesimäärään sekoitettuna letkulla nenän kautta (nenä-mahaletkulla).


   Jos otat e nemmän Ticagrelor Krka -valmistetta kuin sinun pitäisi

   Jos otat Ticagrelor Krka -tabletteja enemmän kuin sinun pitäisi, ota välittömästi yhteys lääkäriin tai sairaalaan. Ota lääkepakkaus mukaasi. Verenvuotoriskisi voi olla suurentunut.


   Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa,

   112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


   Jos unohdat ottaa Ticagrelor Krka -table tin

  • Jos unohdat ottaa yhden annoksen, ota seuraava annos normaaliin aikaan.

  • Älä ota kaksinkertaista annosta (kahta annosta samanaikaisesti) korvataksesi unohtamasi annoksen.


  Jos lopetat Ticagrelor Krka -valmisteen käytön

  Älä lopeta Ticagrelor Krka -valmisteen käyttöä ilman, että keskustelet siitä ensin lääkärin kanssa. Ota tätä lääkettä säännöllisesti niin kauan, kuin lääkäri määrää sitä sinulle. Jos lopetat Ticagrelor Krka

  -lääkkeen käytön, sydänkohtauksen, aivohalvauksen ja sydän- tai verisuonisairauden aiheuttaman kuoleman todennäköisyys kasvaa.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Alla lueteltuja haittavaikutuksia voi esiintyä tämän lääkkeen käytössä.


  Ticagrelor Krka vaikuttaa veren hyytymiseen, joten suurin osa haittavaikutuksista liittyy verenvuotoon. Verenvuotoa voi ilmetä missä tahansa kehon osassa. Vähäinen verenvuoto (kuten mustelma ja nenäverenvuoto) on yleinen haittavaikutus. Vakavat verenvuodot ovat melko harvinaisia, mutta ne saattavat olla hengenvaarallisia.

  Ota välittömästi yhte yttä lääkäriin, jos sinulla ilmenee jokin alla lue telluista oireista. Saatat tarvita kiireellistä lääkärinhoitoa:

  • Aivoverenvuoto tai kallonsisäinen verenvuoto on melko harvinainen haittavaikutus, joka voi aiheuttaa aivohalvauksen merkkejä kuten:

   • yhtäkkiä alkava tunnottomuus tai heikkous käsivarressa, jalassa tai kasvoilla varsinkin, jos niitä esiintyy vain toisella puolella kehoa.

   • äkillinen sekavuus, puhehäiriöt tai ymmärtämisvaikeudet.

   • yhtäkkiä ilmenevät kävely-, tasapaino- tai koordinaatiovaikeudet.

   • äkillinen huimaus tai kova päänsärky ilman tunnettua syytä


  • Verenvuodon merkit, kuten:

   • vaikea tai hallitsematon verenvuoto

   • odottamaton tai pitkään kestävä verenvuoto

   • vaaleanpunainen, punainen tai ruskea väri virtsassa

   • punaisen veren oksentaminen tai ”kahvinporoilta” näyttävä oksennus

   • punainen tai musta (tervamainen) uloste

   • verihyytymien yskiminen tai oksentaminen


  • Pyörtymine n (synkopee)

   • tilapäinen tajunnan menetys, joka johtuu aivoihin kiertävän veren määrän äkillisestä vähenemisestä


  • Veren hyytymisongelmaan liittyvät oiree t, joita kutsutaan tromboottiseksi trombosytopeeniseksi purppuraksi (TTP), kuten:

   • kuume ja iholla tai suussa ilmenevät sinertävänpunaiset täplät (purppura), joihin voi liittyä ihon tai silmien keltaisuutta, selittämätöntä voimakasta väsymystä tai sekavuutta


    Ota yhte yttä lääkäriin, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista oireista:

  • Hengästymine n – tämä on hyvin yleistä. Se voi johtua sydäntaudistasi tai jostain muusta syystä, tai se voi olla Ticagrelor Krka -valmisteen haittavaikutus. Ticagrelor Krka -valmisteen käyttöön liittyvä hengästyneisyys on yleensä lievää ja sille on tyypillistä tavallisesti levossa ilmenevä äkillinen ja odottamaton ilman tarve, jota saattaa ilmetä hoidon ensimmäisinä

  viikkoina ja joka usein saattaa kadota. Ota yhteys lääkäriin, jos hengästymisen tunne pahenee tai kestää pitkään. Lääkäri voi päättää, tarvitaanko hoitoa tai lisätutkimuksia.


  Muut mahdolliset haittavaikutukset


  Hyvin yleinen (voi esiintyä yli 1 henkilöllä kymmenestä)

  • Kohonnut veren virtsahappoarvo (todetaan verikokeella)

  • Verisairauden aiheuttama verenvuoto


   Yleinen (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä kymmenestä)

  • Mustelmat

  • Päänsärky

  • Heitehuimaus tai kiertohuimaus (tunne, että huone pyörii)

  • Ripuli tai ruuansulatushäiriöt

  • Huonovointisuus (pahoinvointi)

  • Ummetus

  • Ihottuma

  • Kutina

  • Voimakas kipu ja turvotus nivelissä – nämä ovat merkkejä kihdistä

  • Huimaus tai heikotus tai näön hämärtyminen – nämä ovat merkkejä matalasta verenpaineesta

  • Nenäverenvuoto

  • Verenvuoto kirurgisen toimenpiteen jälkeen tai viiltojen (esimerkiksi parranajon yhteydessä) ja haavojen aiheuttama tavallista runsaampi verenvuoto

  • Mahalaukun sisäkalvon verenvuoto (haavauma)

  • Ikenien verenvuoto

   Melko harvinainen (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä sadasta)

  • Allerginen reaktio – ihottuma, kutina tai kasvojen turvotus tai huulien/kielen turvotus saattavat olla merkkejä allergisesta reaktiosta

  • Sekavuus

  • Silmässä olevan veren aiheuttamat näköhäiriöt

  • Emätinverenvuoto, joka on runsaampaa tai jota ilmenee eri aikaan kuin normaali kuukautisvuoto

  • Verenvuoto niveliin ja lihaksiin, mikä voi aiheuttaa kivuliasta turvotusta

  • Verta korvassa

  • Sisäinen verenvuoto, joka saattaa aiheuttaa heitehuimausta tai heikotusta


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan seuraavalle taholle:


   www‐sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


   Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


 5. Ticagrelor Krka -valmisteen säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Ticagrelor Krka sisältää

Tabletin ydin: mikrokiteinen selluloosa (E460), kalsiumvetyfosfaattidihydraatti (E341), hypromelloosi 2910 (E464), kroskarmelloosinatrium (E468), magnesiumstearaatti (E470b) Kalvopäällyste: hypromelloosi (E464), titaanidioksidi (E171), talkki (E553b), propyleeniglykoli (E1520), punainen rautaoksidi (E172), musta rautaoksidi (E172).

Ks. kohta 2, ”Ticagrelor Krka sisältää natriumia”.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Vaaleanpunertava, pyöreä, kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä 60.

Tabletin mitat: halkaisija noin 8 mm.


Ticagrelor Krka on saatavana pakkauksissa, joissa on 14, 56, 60 tai 168 kalvopäällysteistä tablettia läpipainopakkauksissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia


Myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja

KRKA Finland Oy, Bertel Jungin aukio 5, 02600 Espoo, Suomi


Valmistaja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 4.1.2022


Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuilla www.fimea.fi.