Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Glidipion (previously Pioglitazone Actavis Group)
pioglitazone

HINNAT

15 mg tabletti 98

Tukkukauppa: 38,49 €
Jälleenmyynti: 58,17 €
Korvaus: 0,00 €

30 mg tabletti 98

Tukkukauppa: 64,77 €
Jälleenmyynti: 95,15 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


image

Glidipion 15 mg, 30 mg ja 45 mg tabletit Glidipion 15 mg tabletit Glidipion 30 mg tabletit Glidipion 45 mg tabletit


pioglitatsoni


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Glidipion 15 mg tabletit ovat valkoisia, litteitä, viistottuja ja pyöreitä, halkaisijaltaan n.5,5 mm. Niiden toiselle puolelle on kaiverrettu ”TZ15”.

Glidipion 15 mg tabletit ovat valkoisia, litteitä, viistottuja ja pyöreitä, halkaisijaltaan n.5,5 mm. Niiden toiselle puolelle on kaiverrettu ”TZ30”.

Glidipion 15 mg tabletit ovat valkoisia, litteitä, viistottuja ja pyöreitä, halkaisijaltaan n.5,5 mm. Niiden toiselle puolelle on kaiverrettu ”TZ45”.

Tabletit on pakattu alumiiniläpipainopakkauksiin. Pakkauskoot ovat 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 ja

100 tablettia.

14, 28, 56, 84 ja 98 tablettia sisältävien pakkausten läpipainolevyihin on merkitty viikonpäivien lyhenteet (Ma, Ti, Ke, To, Pe, La, Su).


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76 - 78

220 Hafnarfjörður Islanti


Valmistaja

Actavis Ltd.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000

Malta


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien Actavis Group PTC ehf. IJsland / Islande / Island

Lietuva

UAB "Sicor Biotech" Tel: +370 5 266 0203


България

Актавис ЕАД

Teл.: +359 2 489 95 85

Luxembourg/Luxemburg Actavis Group PTC ehf. Islande / Island


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel.: +36 1 288 6400


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Actavis Ltd.

Tel: +35621693533


Deutschland

Actavis Group PTC ehf. Island

Nederland

Actavis Group PTC ehf. IJsland


Eesti

UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 66 77 55 90


Ελλάδα

Specifar ABEE

Τηλ: +30 210 5401500

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43(0)1 97007 0


España

Actavis Group PTC ehf. Islandia

Polska

Actavis Export Int. Ltd., Malta. Kontakt w Polsce:

Tel: (+48 22) 512 29 00

France

Actavis Group PTC ehf. Islande

Portugal

Aurovitas, Unipessoal, Lda Tel: +351 214 185 104


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L Tel: +4021 230 65 24


Ireland

Actavis Ireland Limited Tel: +353 (0)21 4619040

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 1 58 90 390


Ísland

Actavis Group PTC ehf. Sími: +354 550 3300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.oTel:

+421 2 57 26 79 11


Italia

Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l. Tel: +39 0296392601

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 (0)20 180 5900


Κύπρος

Specifar ABEE

Τηλ: +30 210 5401500

Ελλάδα

Sverige

Teva Sweden AB

+46 42 12 11 00


Latvija

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Tel: +371 673 23 666

United Kingdom Actavis UK Limited Tel: +44 1271 385257


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {KK.VVVV}.


.