Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Memantine ratiopharm
memantine

HINNAT

10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 30

Tukkukauppa: 2,09 €
Jälleenmyynti: 3,33 €
Korvaus: 0,00 €

20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 30

Tukkukauppa: 2,29 €
Jälleenmyynti: 3,65 €
Korvaus: 0,00 €

10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 3,51 €
Jälleenmyynti: 5,60 €
Korvaus: 0,00 €

20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 4,59 €
Jälleenmyynti: 7,33 €
Korvaus: 0,00 €

5 mg/10 mg/15 mg/20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 7+7+7+7

Tukkukauppa: 19,96 €
Jälleenmyynti: 30,66 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Memantine ratiopharm 10 mg tabletit, kalvopäällysteiset

memantiinihydrokloridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tabletin ydin

Mikrokiteinen selluloosa (E 460), esigelatinoitu tärkkelys (E 1404), laktoosi, vedetön kolloidinen piidioksidi (E 551), magnesiumstearaatti (E 470b).

Päällyste

Polysorbaatti 80 (E 433), polyvinyylialkoholi (E 1203), titaanidioksidi (E 171), talkki (E 553b),

soijalesitiini (E 322), ksantaanikumi (E 415).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)


Valkoisia tai luonnonvalkoisia, kapselinmuotoisia, kaksoiskuperia tabletteja, joiden toisella puolella on jakouurre ja toisella puolella merkintä ”10”.


Memantine ratiopharm on saatavana 10, 14, 21, 28, 30, 42, 50, 56, 98, 100 ja 112 kalvopäällysteisen tabletin pakkauksissa.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Saksa


Valmistaja

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren Saksa


TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13, 4042 Debrecen

Unkari


HBM Pharma s.r.o. Slabinská 30, 03680 Martin Slovakia


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Teva Baltics Tel: +370 52660203


България

Тева Фарма ЕАД

Тел: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg ratiopharm GmbH Allemagne/Deutschland Tél/Tel: +49 73140202


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +36 12886400


Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +44 2075407117

Deutschland ratiopharm GmbH Tel: +49 73140202

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 8000228400


Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 66775590


Ελλάδα

Specifar A.B.E.E.

Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1970070


España

Teva Pharma, S.L.U. Tel: +34 913873280

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: +48 223459300


France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos

Farmacêuticos, Lda. Tel: +351 214767550


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L.

Tel: +40 212306524


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +44 2075407117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 15890390


Ísland

Alvogen ehf.

Sími: +354 5222900

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 257267911


Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900


Κύπρος

Specifar A.B.E.E.

Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42121100


Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland

Ireland

Tel: +44 2075407117


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi


.