Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Ponvory
ponesimod

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Ponvory 2 mg kalvopäällysteiset tabletit Ponvory 3 mg kalvopäällysteiset tabletit Ponvory 4 mg kalvopäällysteiset tabletit Ponvory 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Ponvory 6 mg kalvopäällysteiset tabletit Ponvory 7 mg kalvopäällysteiset tabletit Ponvory 8 mg kalvopäällysteiset tabletit Ponvory 9 mg kalvopäällysteiset tabletit Ponvory 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Ponvory 20 mg kalvopäällysteiset tabletit ponesimodi


image

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Kroskarmelloosinatrium, laktoosimonohydraatti (ks. Ponvory sisältää laktoosia), magnesiumstearaatti, mikrokiteinen selluloosa, povidoni K30, vedetön kolloidinen piidioksidi ja natriumlauryylisulfaatti.

Tabletinpäällyste


Hypromelloosi 2910, laktoosimonohydraatti, makrogoli 3350, titaanidioksidi ja triasetiini.


Ponvory 3 mg kalvopäällysteiset tabletit

Punainen rautaoksidi (E172) ja keltainen rautaoksidi (E172)


Ponvory 4 mg kalvopäällysteiset tabletit

Punainen rautaoksidi (E172) ja musta rautaoksidi (E172)


Ponvory 5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Musta rautaoksidi (E172) ja keltainen rautaoksidi (E172)


Ponvory 7 mg kalvopäällysteiset tabletit

Punainen rautaoksidi (E172) ja keltainen rautaoksidi (E172)


Ponvory 8 mg kalvopäällysteiset tabletit

Punainen rautaoksidi (E172) ja musta rautaoksidi (E172)


Ponvory 9 mg kalvopäällysteiset tabletit

Punainen rautaoksidi (E172) ja musta rautaoksidi (E172), keltainen rautaoksidi (E172)


Ponvory 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Punainen rautaoksidi (E172) ja keltainen rautaoksidi (E172)


Ponvory 20 mg kalvopäällysteiset tabletit

Keltainen rautaoksidi (E172)


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Ponvory 2 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat valkoisia, pyöreitä, kaksoiskuperia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden läpimitta on 5 mm ja joissa on ”2” toisella puolella ja kaarikuvio vastakkaisella puolella.


Ponvory 3 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat punaisia, pyöreitä, kaksoiskuperia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden läpimitta on 5 mm ja joissa on ”3” toisella puolella ja kaarikuvio vastakkaisella puolella.


Ponvory 4 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat purppuranvärisiä, pyöreitä, kaksoiskuperia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden läpimitta on 5 mm ja joissa on ”4” toisella puolella ja kaarikuvio vastakkaisella puolella.


Ponvory 5 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat vihreitä, pyöreitä, kaksoiskuperia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden läpimitta on 8,6 mm ja joissa on ”5” toisella puolella ja kaarikuvio sekä ”A” vastakkaisella puolella.


Ponvory 6 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat valkoisia, pyöreitä, kaksoiskuperia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden läpimitta on 8,6 mm ja joissa on ”6” toisella puolella ja kaarikuvio sekä ”A” vastakkaisella puolella.


Ponvory 7 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat punaisia, pyöreitä, kaksoiskuperia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden läpimitta on 8,6 mm ja joissa on ”7” toisella puolella ja kaarikuvio sekä ”A” vastakkaisella puolella.


Ponvory 8 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat purppuranvärisiä, pyöreitä, kaksoiskuperia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden läpimitta on 8,6 mm ja joissa on ”8” toisella puolella ja kaarikuvio sekä ”A” vastakkaisella puolella.

Ponvory 9 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat ruskeita, pyöreitä, kaksoiskuperia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden läpimitta on 8,6 mm ja joissa on ”9” toisella puolella ja kaarikuvio sekä ”A” vastakkaisella puolella.


Ponvory 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat oransseja, pyöreitä, kaksoiskuperia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden läpimitta on 8,6 mm ja joissa on ”10” toisella puolella ja kaarikuvio sekä ”A” vastakkaisella puolella.


Ponvory 20 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat keltaisia, pyöreitä, kaksoiskuperia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden läpimitta on 8,6 mm ja joissa on ”20” toisella puolella ja kaarikuvio sekä ”A” vastakkaisella puolella.


Ponvory-hoidonaloituspakkaus (taskupakkaus)


Yksi 14 kalvopäällysteisen tabletin läpipainopakkaus 2 viikon hoito-ohjelmaa varten sisältää: kaksi 2 mg:n kalvopäällysteistä tablettia

kaksi 3 mg:n kalvopäällysteistä tablettia

kaksi 4 mg:n kalvopäällysteistä tablettia yhden 5 mg:n kalvopäällysteisen tabletin yhden 6 mg:n kalvopäällysteisen tabletin yhden 7 mg:n kalvopäällysteisen tabletin yhden 8 mg:n kalvopäällysteisen tabletin yhden 9 mg:n kalvopäällysteisen tabletin kolme 10 mg:n kalvopäällysteistä tablettia


Ponvory20 mg kalvopäällysteisettabletit(ylläpitohoitopakkaus) (taskupakkaus)


Pakkauksessa 28 kalvopäällysteistä tablettia 4 viikon hoito-ohjelmaa varten tai kerrannaispakkauksessa 84 (3 x 28) kalvopäällysteistä tablettia 12 viikon hoito-ohjelmaa varten.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia


Valmistaja

Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse Belgia


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien Janssen-Cilag NV Tel/Tél: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Tel: +370 5 278 68 88

lt@its.jnj.com


България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД Тел.: +359 2 489 94 00

jjsafety@its.jnj.com

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Česká republika Janssen-Cilag s.r.o. Tel: +420 227 012 227

Magyarország Janssen-Cilag Kft. Tel.: +36 1 884 2858

janssenhu@its.jnj.com


Danmark

Janssen-Cilag A/S Tlf: +45 4594 8282

jacdk@its.jnj.com

Malta

AM MANGION LTD Tel: +356 2397 6000


Deutschland

Janssen-Cilag GmbH Tel: +49 2137 955 955

jancil@its.jnj.com

Nederland

Janssen-Cilag B.V. Tel: +31 76 711 1111

janssen@jacnl.jnj.com


Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal Tel: +372 617 7410

ee@its.jnj.com

Norge

Janssen-Cilag AS Tlf: +47 24 12 65 00

jacno@its.jnj.com


Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε. Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH Tel: +43 1 610 300


España

Janssen-Cilag, S.A. Tel: +34 91 722 81 00

contacto@its.jnj.com

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 237 60 00


France

Janssen-Cilag

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

medisource@its.jnj.com

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda. Tel: +351 214 368 600


Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o. Tel: +385 1 6610 700

jjsafety@JNJCR.JNJ.com

România

Johnson & Johnson România SRL Tel: +40 21 207 1800


Ireland

Janssen Sciences Ireland UC Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o. Tel: +386 1 401 18 00

Janssen_safety_slo@its.jnj.com


Ísland

Janssen-Cilag AB c/o Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

janssen@vistor.is

Slovenská republika Johnson & Johnson, s.r.o. Tel: +421 232 408 400


Italia

Janssen-Cilag SpA

Tel: 800.688.777 / +39 02 2510 1

janssenita@its.jnj.com

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Puh/Tel: +358 207 531 300

jacfi@its.jnj.com

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ Τηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB Tfn: +46 8 626 50 00

jacse@its.jnj.com


Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā Tel: +371 678 93561

lv@its.jnj.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Janssen Sciences Ireland UC Tel: +44 1 494 567 444


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {KK/VVVV}.