Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion
candesartan and diuretics

HINNAT

16 mg / 12,5 mg tabletti 98

Tukkukauppa: 3,60 €
Jälleenmyynti: 5,74 €
Korvaus: 0,00 €

16 mg / 12,5 mg tabletti 28

Tukkukauppa: 4,19 €
Jälleenmyynti: 6,69 €
Korvaus: 0,00 €

8 mg / 12,5 mg tabletti 28

Tukkukauppa: 7,98 €
Jälleenmyynti: 12,73 €
Korvaus: 0,00 €

8 mg / 12,5 mg tabletti 98

Tukkukauppa: 26,84 €
Jälleenmyynti: 40,87 €
Korvaus: 0,00 €

32 mg/25 mg tabletti 98

Tukkukauppa: 42,82 €
Jälleenmyynti: 64,60 €
Korvaus: 0,00 €

32 mg/12,5 mg tabletti 98

Tukkukauppa: 43,56 €
Jälleenmyynti: 65,70 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 8 mg/12,5 mg table tit Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 16 mg/12,5 mg table tit Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 32 mg/12,5 mg table tit Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 32 mg/25 mg table tit


kandesartaanisileksitiili/hydroklooritiatsidi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Jos et ole varma, koskeeko jokin edellä mainituista sinua, kysy asiasta lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta ennen Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion -tablettien ottamista.


Varoitukse t ja varotoime t

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion -tabletteja, jos:


Katso myös kohdassa "Älä käytä Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion -tabletteja" olevat tiedot.


Lääkäri pyytää sinua käymään vastaanotolla tavanomaista useammin ja sinulle tehdään lisätutkimuksia, jos sinulla on jokin edellä mainituista sairauksista.

Jos sinulle suunnitellaan nukutuksessa tehtävää leikkausta, kerro lääkärille tai hammaslääkärille, että käytät Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion -tabletteja, sillä lääkevalmiste voi aiheuttaa verenpaineen alenemista, jos sitä käytetään yhdessä joidenkin anestesia-aineiden kanssa.


Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion voi lisätä ihon herkkyyttä auringonvalolle.


Lapset ja nuoret

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion -valmisteen käytöstä alle 18-vuotiaille lapsille ei ole kokemusta. Tabletteja ei siksi saa antaa lapsille.


Muut lääkevalmisteet ja Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion saattaa muuttaa muiden lääkkeiden vaikutusta tai muut lääkkeet saattavat muuttaa Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion -tablettien vaikutusta. Jos käytät tiettyjä lääkkeitä, lääkäri saattaa määrätä aika ajoin verikokeita.


Kerro lääkärille erityisesti, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä, koska lääkärin on ehkä muutettava annostustasi ja/tai ryhdyttävä muihin varotoimenpiteisiin:


Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion saattaa aiheuttaa veren valkosolumäärän vähenemistä. Vastustuskykysi tulehduksia vastaan saattaa tällöin heikentyä ja sinulla voi esiintyä väsymystä, jokin infektio tai kuumetta. Jos tällaista esiintyy, ota yhteyttä lääkäriin. Lääkäri saattaa aika ajoin ottaa verikokeita, joilla voidaan selvittää, vaikuttaako lääke veren soluihin (agranulosytoosi).


Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat:


Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):


Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA


  1. Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion -table ttien säilyttämine n


    Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä alle 25 °C.

    Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


    Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

  2. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa


Mitä Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion sisältää

Vaikuttavat aineet ovat kandesartaanisileksitiili ja hydroklooritiatsidi.

Yksi 8 mg/12,5 mg -tabletti sisältää 8 mg kandesartaanisileksitiilia ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia. Yksi 16 mg/12,5 mg -tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiilia ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia. Yksi 32 mg/12,5 mg -tabletti sisältää 32 mg kandesartaanisileksitiilia ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia. Yksi 32 mg/25 mg -tabletti sisältää 32 mg kandesartaanisileksitiilia ja 25 mg hydroklooritiatsidia.


Muut aineet ovat: laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, kalsiumstearaatti, hydroksipropyyliselluloosa, dinatriumedetaatti, mikrokiteinen selluloosa.


8 mg/12,5 mg ja 16 mg/12,5 mg -tableteissa lisäksi: hypromelloosi 2910.

16 mg/12,5 mg, 32 mg/12,5 mg ja 32 mg/25 mg -tableteissa lisäksi: keltainen rautaoksidi. 16 mg/12,5 mg ja 32 mg/25 mg -tableteissa lisäksi: punainen rautaoksidi.

32 mg/12,5 mg ja 32 mg/25 mg -tableteissa lisäksi: karboksimetyyliselluloosakalsium ja

etyyliselluloosa (STD 45 cps premium).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


8 mg/12,5 mg: Valkoinen tai luonnonvalkoinen, soikea, kaksoiskupera, 9,5 x 4,5 mm, viistoreunainen päällystämätön tabletti, jonka kummallakin puolella on jakouurre.


16 mg/12,5 mg: Persikanvärinen tai vaaleanoranssi, soikea, kaksoiskupera, 9,5 x 4,5 mm, viistoreunainen päällystämätön tabletti, jonka kummallakin puolella on jakouurre.


32 mg/12,5 mg: Vaaleankeltainen tai keltainen, soikea, kaksoiskupera, 11,0 x 6,5 mm, viistoreunainen päällystämätön tabletti, jonka kummallakin puolella on jakouurre.


32 mg/25 mg: Persikanvärinen tai vaaleanoranssi, soikea, kaksoiskupera, 11,0 x 6,5 mm, viistoreunainen päällystämätön tabletti, jonka kummallakin puolella on jakouurre.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin. Pakkauskoot:

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 8 mg/12,5 mg ja 16 mg/12,5 mg -tabletteja on saatavana 10,

14, 28, 30, 50, 56, 60, 98 ja 100 tabletin pakkauksina.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 32 mg/12,5 mg ja 32 mg/25 mg -tabletteja on saatavana 28 ja 98 tabletin pakkauksina.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija Orion Corporation Orionintie 1

02200 Espoo


Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

02200 Espoo


Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

24100 Salo


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijalta: +358 10 4261

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 13.12.2021